WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Місце енергетики в економічній системі країни - Реферат

Місце енергетики в економічній системі країни - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Місце енергетики
в економічній системі країни"
Без електроенергії сьогодні немислимий розвиток практичної жодної галузі господарства світу. Електроенергетика є базовою галуззю економіки, від надійного і сталого функціонування якої значною мірою залежать темпи економічного процвітання чи занепаду країни.
Важлива роль енергетики у розвитку народного господарства визначається тим, що будь-який виробничий процес чи будь-який вид обслуговування населення пов'язаний з використанням енергії.
В процесі розвитку продуктивних сил безперервно змінюються і вдосконалюються джерела та види споживаної енергії. У далекому минулому енергетичною базою виробництва була мускульна сила людей, яку доповнювали силою тварин, води та вітру. З відкриттям енергії пари пов'язана промислова революція XVIII ст., наступний технічний прогрес виробництва і зростання продуктивності праці. Енергетичною основою розвитку продуктивних сил на сучасному етапі технічного прогресу є електрична енергія. Застосування електроенергії дало змогу просторово роз'єднати робочі машини і первинні генератори, відокремити місце виробництва енергії від її споживачів. В результаті виробництво енергії, її передача і розподіл відокремились у самостійну галузь - електроенергетику, а споживачі енергії розосередились по різних галузях промисловості і народного господарства. Це відкрило простір для концентрації виробництва в різних галузях і розміщення виробництва на відстані від енергетичних джерел.
Електроенергетика є високомеханізованою галуззю промисловості. У зв'язку з цим в затратах на виробництво енергії відносно мала питома вага заробітної плати. Разом з тим високий технічний рівень обумовлює високу кваліфікацію робітників та інженерно-технічного персоналу.
Таким чином, електроенергетика є провідною галуззю промисловості, а використання її продукції - електричної енергії - забезпечує підвищення технічної озброєності і зростання продуктивності праці.
Створення матеріально-технічної бази існування будь-якого суспільства нерозривно пов'язане з електрифікацією і вдосконаленням на цій основі техніки, технології і організації виробництва. У промисловості електроенергія використовується на здійснення силових, теплових, електрохімічних процесів та на освітлення.
Енергетика - основа розвитку господарства. Вона забезпечує технологічні процеси в промисловості, дає тепло і світло людям. Це система галузей, що охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідною базою. Підприємства енергетики ведуть розвідку, освоєння, переробку та транспортування енергоносіїв, виробництво та передачу електроенергії і тепла. Більшість виробничих об'єктів системи знаходяться під контролем одних і тих самих угруповань капіталу. В світовому господарстві це великі транснаціональні корпорації.
Робота енергетики оцінюється за показниками рівня забезпеченості країн носіями, рівня енергоспоживання в окремих країнах, пропорціями паливно-енергетичного балансу країн і світу в цілому. Як енергоносії людство використовувало мускульну силу, деревину, рушійну сиоди енергію Сонця тощо. В наш час основними енергоносіями стали вуглеводи і сполуки (нафта, газ, вугілля) та ядерне паливо. Як альтернативні джерела май-бутнього розглядається енергія Сонця, геотермічна енергія Землі, водень, термоядерна енергія.
Енергозабезпечення світу станом на початок 2003 року за розмірами споживаннястановило 11 млрд тонн умовного палива (т.у.п.) у вугільному еквіваленті.
Найбільші енергоспоживачі: США - 25 % енергоспоживання світу, Росія - близько10 %, Китай - 9 %, Японія - 5,5 %, ФРН - 7,3 %. Енергоспоживання України (близько 3 %) співмірне з показниками Великобританії, Франції, Канади та Індії.
Споживання енергії в світі особливо швидко зростало в другій половині XX ст. У цей період енергетика розвивалася випереджаючими темпами, енергомісткість виробництва (тобто затрати палива та електроенергії на одиницю продукції) на перших етапах НТР була високою. На межі 80-90-х років темпи приросту енергоспоживання знизилися - світ ступив на шлях впровадження енергозберігаючих технологій, тобто технологій, які забезпечують зниження енерговитрат.
Світовий паливно-енергетичний баланс, %
Таблиця 1
Енергоносії РІК
1913 1935 1970 1994 2002
Вугілля
65 55
33
28
27
Нафта
5
15
42
37
30-33
Газ природний
-
3
18
23
18-22
Нетрадиційні джерела енергії
(вода, сонце, вітер тощо)
з
6
б
6
понад 6
Ядерна енергія
-
1
6
близько 10
Дрова та інші органічні
ресурси
27
21
не врахов.
не врахов.
не врахов.
Протягом XX ст. істотно змінилася структура паливно-енергетичного балансу світового господарства.
Якщо в першій половині XX ст. в енергобалансі світового господарства пер-важало вугілля і мали важливе значення дрова, то в останні десятиліть; провідну роль відіграють нафта і газ. Кілька десятиліть на їх частку припадали 3/5 обсягу енергоспоживання. Вважають, що на початку XXI ст. їх частка знизиться, водночас збереже значення споживання вугілля і дещо збільшиться ролі ядерної енергетики і нетрадиційних (альтернативних) джерел енергії.
Фактично неможливо переоцінити значення енергетики в сучасному суспільстві. Безпека держави, відродження національної економіки, підвищення якості життєвого рівня населення нерозривно пов'язано із сталим розвитком енергетики країни. Могутній енергетичний потенціал, яким володіє Україна, є тим надійним фундаментом, що гарантує забезпечення економіки та населення паливно-енергетичними ресурсами.
Основою енергетичної політики і головною стратегічною метою є енергетична незалежність, яка безпосередньо гарантує безпеку держави.
Найвищим пріоритетом Енергетичної стратегії України є забезпечення максимально ефективного розвитку енергетики для підвищення якості життя населення країни до рівня кращих світових стандартів. У зв'язку з цим метою Енергетичної стратегії є визначення шляхів і створення умов для безпечного, надійного, ефективного та сталого функціонування енергетичного сектора.
Відповідно до цього в Енергетичній стратегії визначаються шляхи вирішення низки проблем в енергетиці: раціонального забезпечення країни паливно-енергетичними ресурсами, стабільного енергозабезпечення всіх сторін життєдіяльності суспільства, суттєвого підвищення рівня енергетичної ефективності, зменшення впливу енергетики на навколишнє середовище, що має забезпечити високі життєві стандарти громадян України.
Зазначені цілі та пріоритети Енергетичної стратегії України визначають, по суті, перехід України на прийняту у світі якісно нову модель сталого розвитку енергетики.
На сучасному етапі розвиток паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) здійснюється в напрямі широкомасштабних дій по реформуванню всіхгалузей ПЕК.
На часі - здійснення невідкладних та першочергових заходів з поліпшення технічного стану енергетичних підприємств, а саме: забезпечення працездатного стану та ефективного використання існуючих виробничих потужностей за рахунок регламентних ремонтних робіт, суворого дотримання технологічної дисципліни; забезпечення оновлення та подовження термінів роботи основних фондів шляхом реконструкції, модернізації обладнання та відбудовних ремонтів; більш рішуче проведення інформатизації енергетичного комплексу; припинення розкрадання

 
 

Цікаве

Загрузка...