WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

правило, до регулювання цього процесу не допускаються і не можуть знати заздалегідь, які кошти і з яких джерел вони отримають у черговому фінансовому році. Щодо власних прибутків, то вони нині становлять незначну частину загальної суми фінансових ресурсів, що надходять в їхнє розпорядження. Така "перекинута піраміда" прибутків створює базу для перманентних міжбюджетних конфліктів і перешкоджає раціонально-му використанню податкових надходжень.
Щоб усунути недоліки діючого механізму регулювання міжбюджетних відносин, з огляду на досвід інших країн, можна запропонувати:
- по-перше, у найближчі роки більшучастину фінансових ресурсів, призначених для перерозподілу, концентрувати в спеціальних бюджетних фондах міжтериторіального регулювання (створюваних як у складі державного бюджету - для регулювання між областями, так і у складі обласних бюджетів - для регулювання між бюджетами районів та міст обласного підпорядкування);
- по-друге, здійснювати розподіл ресурсів цього фонду з використанням оприлюднених, заздалегідь розроблених правил;
- по-третє, не прагнути при цьому до повного вирівнювання потенціалів територій, а зберегти стимули до розвитку системи власних прибутків, які вишукуються місцевою владою.
Стосовно розвитку системи власних прибутків органів місцевого само-врядування, то тут ще є такий важливий невикористаний резерв, як податок на нерухоме майно. До речі, нині помайнові податки являють собою одне з найзначніших джерел прибутків місцевих органів влади у розвинутих країнах.
Саме сьогодні важливого значення для України набуває питання про місце у міжнародному поділі праці. В умовах відкритості економічного простору й конкуренції відсутність достатніх обсягів внутрішніх інвестицій і, що найголовніше, новітніх конструкторсько-технологічних напрацювань призведе і вже призводить до того, що Україна втрачає своє місце як визнаний товаровиробник, зокрема, наукомісткої продукції. Проте вакууму в поділі праці бути не може, і ці ніші займають інші країни. Тому уряд повинен визначитися у довго- і середньострокових намірах щодо участі у світовому економічному процесі.
Надходження в економіку країни потоків іноземних інвестицій відбувається, як правило, в результаті дії двох основних факторів - спонукальних мотивів і ліберального регулювання. На цей процес якісно впливають і такі фактори:
- політична стабільність і соціальний порядок;
- наявність доступних ринків та їхні розміри;
- ступінь розвинутості ринкової інфраструктури;
- ступінь конкуренції;
- вартісні показники, в тому числі наявність дешевої робочої сили;
- привабливий розмір оподаткування;
- стабільність національної валюти;
- наявність міцної інституції приватної власності.
Досвід виходу з кризового стану економіки, здобутий постсоціалістичними країнами, особливо Польщею, показує, що за відсутності необхідних інвестицій високі темпи економічного зростання забезпечує розвиток малого та середнього бізнесу. За своєю специфікою мале підприємництво має яскраво виражену регіональну орієнтацію і активно впливає на оптимізацію структури регіональної економіки. Органи влади повинні розглядати мале підприємництво як одну з базових соціальних структур економічної системи, що, грунтуючись на демократичних засадах, може на вищому рів-ні задовольнити загальнонародні потреби й інтереси, зокрема, надати нові робочі місця населенню.
В умовах кризового стану економіки країни ряд питань у сфері розвитку та підтримки підприємництва треба вирішувати на регіональному рівні. Серед них можна назвати такі:
- створення гнучкої системи надання підприємцям регіону кредитів (мікрокредитів) та фінансової допомоги, посередництва в контактах з інвестиційними фондами, лізинговими й ощадно-позичковими компаніями, кредитними спілками та на базі комунальної власності;
- участь у створенні системи гарантування і страхування інвестиційних ризиків малого підприємництва шляхом формування регіональних гарантійних фондів;
- формування заохочувального для виробництва та інших пріоритетних напрямів економічного розвитку регіону механізму оподаткування суб'єктів підприємництва;
- організація надання загальнокомерційної, кредитної, інформаційної та іншої підтримки експортно-орієнтованим виробничим малим підприємствам і тим, що запроваджують нові технології;
- створення належних умов для діяльності підприємницьких структур, у тому числі в сфері дерегулювання підприємницької діяльності;
- аналіз ефективності впровадження законодавчо-правових актів, місцевих нормативних документів щодо їх впливу на ділову активність у регіоні, вирішення конкретних проблем підприємців та розробку необхідних пропозицій;
- створення мережі ринкової інфраструктури, яка оптимально стимулюватиме подальший розвиток підприємництва в регіоні;
- ініціювання залучення коштів місцевих бюджетів, асоціацій, громадських об'єднань, добродійних організацій, підприємців для фінансування проектів, які відповідають місцевим пріоритетам;
- орієнтування діяльності фондів підтримки підприємництва на кредитування підприємницьких проектів і фінансування цільових програм, надання гарантій суб'єктам малого підприємництва стосовно одержаних у комерційних банках кредитів, на часткову сплату процентів за них із залученням коштів від приватизації державного майна.
3. Регулювання територіального управління на державному та місцевому рівнях
Аналіз основних тенденцій і суперечностей існуючої структури української економіки свідчить про суттєве загострення структурних проблем. Тому заходи щодо їх подолання є стрижнем проекту Програми структурної перебудови економіки України. Програма розрахована на середньостроковий період (1999-2003 pp.), але окремі її положення - цільові настанови та концептуальні принципи, перспективи інноваційного розвитку - мають стратегічну спрямованість і відбивають загальне бачення шляхів реалізації структурної політики держави. Структурній перебудові притаманний широкий спектр впливу на розвиток і формування ефективної ринкової моделі економіки. Але економічна та фінансова кон'юнктура вимагає зосередити увагу на головних напрямах структурних змін, які сприяли б кардинальному поліпшенню економічної ситуації в країні. Виходячи з цього до головних пріоритетів структурної перебудови віднесено шість комплексних проектів з вирішення найактуальніших проблем економіки:
- підвищення конкурентоспроможності виробництва і збільшення експортного потенціалу держави;
- посилення соціальної орієнтації економіки, освоєння нових, конку-рентоспроможних товарів народного споживання;
- реалізація енергозберігаючої моделі розвитку економіки;
- технологічне оновлення виробництва;
- реструктуризація підприємств;
- створення ефективних регіональних структур економіки. Структурна перебудова економіки

 
 

Цікаве

Загрузка...