WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Територіально-виробничі комплекси України - Курсова робота

Територіально-виробничі комплекси України - Курсова робота

внутрірайонних зв'язків, дозволить диференційовано керувати розвитком економіки країни в територіальному розрізі. Економгеографами вже зроблено перші спроби економічного районування. Але остаточної сітки економічних районів ще немає. Тим часом на території України вже досить чітко визначилися певні ТВК, розвиток яких можна прогнозувати на перспективу. Найбільш чітко серед них виділяється Донбас.
Основними галузями промисловості, що визначають його структуру і виробничу спеціалізацію, є вугільна, хімічна, коксохімічна, чорна і ко-льорова металургія, важке машинобудування і електроенергетика - ті, які є найбільш природомісткими і створюють найбільше техногенне навантаження на природне середовище. Щороку тверді відходи промисловості сягають майже 500 млн. т (проти 1680,5 млн.-у цілому по Україні).
3. ТЕРИТОРІАЛЬНО ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ УКРАЇНИ.
В Донецькій і Луганській областях знаходяться 1200 териконів, з яких майже 900 горять. Місцеві територіальні можливості щодо складування нових відходів уже давно вичерпано. Щороку до річок і водойм скидається 3200 млн. м3 забрудненої води (проти 17435 млн. м3-у цілому по республіці). На колектори стічних вод перетворилися всі річки Донбасу, а їх вода стала не придатною для господарського використання. Шкідливі викиди до атмосфери становлять 3400 тис. т на рік (проти 10015 тис. т-в цілому по Україні). Рівень забруднення природного середовища перевищує граничне допустимі норми в 25-ЗО разів, а по деяких інгредієнтах - навіть у 100 разів. За цими показниками Донбас посідає 1-е місце у світі. На відміну від інших районів, він опинився у найважчому, кризовому становищі. Спрацювання ОВФ упромисловості та сільському господарстві коливається в межах 58-89 %. Застаріле устаткування, відсталі технології, дуже низький рівень НТП стали головними причинами не комплексного використання сировини, надміру великих відходів, забруднення навколишнього природного середовища і випуску низькоякісної продукції.
Отже, для Донбасу важливе значення матимуть, насамперед, ін-вентаризація нагромаджених промислових відходів, встановлення у їх складі всіх корисних компонентів, які можуть бути використані як вторинна сировина. Згодом необхідно розробити технології утилізації та використання всіх цих відходів. Наявність великої кількості териконів, відвалів і флотаційних хвостів є наслідком не комплексного використання сировини.
А тим часом багато з елементів, які складають їх, можуть бути використані в інших галузях промисловості. Наприклад, відходи чорної металургії, теплових електростанцій, коксохімічних і хімічних підприємств являють собою цінну сировину для виробництва будівельних матеріалів. Отже, ця галузь промисловості повинна комплексувати. ся з уже існуючими.
У зв'язку з вичерпанням промислових запасів вугілля чимало шахт (і зокрема - нерентабельних) закриваються. Значну кількість шахтарів треба буде працевлаштувати в інших галузях економіки. Тому комплексуючими галузями Донбасу повинні стати малоприродомісткі, низькоматеріало-, енерго- і фондомісткі, а також ті, що найменше забруднюють природне середовище і, водночас, конче потрібні для економіки України (це - середнє, точне і сільськогосподарське машинобудування, приладобудування, електронна, електротехнічна, комп'ютерна та інші промислові галузі). Для Донбасу дуже гостро стоїть проблема зайнятості жіночої робочої сили. Через це в комплексі з існуючими галузями значно більшого розвитку повинні набрати легка і місцева промисловість, і зокрема - такі їх підгалузі, як текстильна, швейна, шкіряна, взуттєва та ін. Наявні сільськогосподарські ресурси дозволяють розвивати і харчову промисловість. Отже, перспективні конструкція і модель Донбасу повинні принципово відрізнятися від існуючих. Хоча такі галузі промисловості, як вугільна, металургійна, хімічна, коксохімічна, важке машинобудування, електроенергетика та ін., при повній їх модернізації та переведенні на нові, прогресивні технології, збережуть у Донбасі своє профілююче значення, все ж господарство цього району повинне набрати більших комплексності, збалансованості та структурної завершеності.
Забезпечення оптимальних функціонально-компонентної та терито-ріальної структур ТВК Донбасу можна досягти на основі економіко-математичного моделювання. Сучасні економіко-статистичний апарат, інформаційна база та електронно-обчислювальна техніка дозволяють промоделювати різні варіанти його структурної перебудови і вибрати з них оптимальний.
Надзвичайно висока скупченість у Придніпров'ї промислових під-приємств і різних галузей без економічної, технологічної, організаційної та транспортної взаємо ув'язки зумовила настільки велике антропогенно-техногенне навантаження на його територію, що надалі цей район може перетворитися на другий Чорнобиль. Хоча він і виділяється як самостійний ТВК, де основними галузями промисловості є чорна й кольорова металургія, гірничорудна, коксохімічна, нафтохімічна, хімічна промисловість і важке машинобудування, вони дуже слабо комплексуються між собою та майже не доповнюються іншими промисловими галузями. Тому існуюча у Придніпров'ї сукупність галузей промисловості може бути доповнена сільськогосподарським, середнім і точним машинобудуванням, а також підгалузями легкої та харчової промисловості. Наявність у цьому районі великої кількості відходів дозволяє розвивати на їх базі цілий ряд підгалузей будівельної індустрії. Конструювання і моделювання перспективних функціонально-компонентної та територіальної структур Придніпровського економічного району за допомогою виробничих циклів дозволять досягти оптимального поєднання всіх галузей і відповідних параметрів комплексо утворюючих виробництв, забезпечити повніше використання сировини, утилізацію відходів, безперервність і синхронність виробничих циклів, істотно підвищити економічну ефективність суспільного виробництва.
Північно-Східний район відрізняється досить високим розвитком середнього і точного машинобудування, металообробки, хімічної та легкої промисловості. Тут є потенціальні запаси нафти й газу, фосфоритів, кам'яної солі, каоліну, гіпсу, крейди, мергелю, вапняків і багатьох інших будівельних матеріалів. У перспективі найбільшого розвитку в цьому районі можуть набрати енергетичне, електротехнічне, сільськогосподарське, транспортне машинобудування, верстате- і приладобудування, тракторобудування, виробництво устаткування для різних галузей промисловості та сільського господарства. Значні перспективи для розвитку мають тут і нафтогазова, хімічна, легка, харчова промисловість. Оптимізація структури всіх цих галузей, їх раціональне поєднання в основних промислових вузлах (Харківському, Полтавському, Кременчуцькому, Сумському, Конотопському,

 
 

Цікаве