WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Шляхи формування компетентності учнів у фізиці - Реферат

Шляхи формування компетентності учнів у фізиці - Реферат

здатностей, які обумовлюють успішність функціонування людини як суб'єкта економічних відносин, передусім як споживача товарів та послуг та "продавця" власної робочої сили. Економічна компетенція охоплює базові знання про механізми рин-кової економіки (попит і пропозицію), права споживачів; передбачає формування таких рис характеру, як підприємливість, ініціативність, ощадливість тощо. Трудова (та професійна) компетенція - це компетенція, яка ха-рактеризує особистість як суб'єкта трудової діяльності. Трудова компетенція визначає загальні здатності особистості до праці, а професійна - до конкретної сфери трудової діяльності, конкретної професії (професій), виконання певних виробничих завдань, операцій. Трудова компетенція вклю-чає ціннісне ставлення особистості до власної та чужої праці, психологічні складові (риси характеру - працелюбність, відповідальність, акуратність, охайність, ощадливість тощо), умінню і навички трудової діяльності (сільськогосподарської, побутової, для хлопців -столярної, слюсарної тощо), уявлення та інтереси, пов'язані з майбутньою професією. Технологічна компетенція є сукупністю здатностей, які обумовлюють успішність взаємодії особистості з техносферою (використання нею технічних засобів, технологічних процесів, які застосовуються у побуті). Ця компетенція включає в себе знання правил використання різноманітних технічних приладів, які застосовуються в побуті, та техніки безпеки, уявлення про позитивні й негативні впливи техніки на життя людини. Екологічна компетенція - це сукупність здатностей, які обумов-люють спроможність особистості гармонійно співіснувати з природним середовищем; мінімізувати шкоду, якої життєдіяльність людини може завдавати живій і неживій природі, й водночас небезпеку, яку природне середовище може становити для особистості. До складу цієї компетенції входять знання (про природне середовище, функціонування біосфери та її взаємодію з техносферою), вміння та навички (природозбереження, захисту себе від негативного впливу техносфери), ставлення до природи як до однієї з найбільших цінностей людського життя. Громадянська (політико-правова) компетенція - це сукупність здатностей, які визначають рівень політичної та правової культури особи-стості, її правову освіченість (знання законодавства), міру і успішність її політичної активності, відповідність її життєдіяльності правовим принципам, установленим державою (з точки зору цивільного, адміністративного, кримінального законодавства тощо). Етнокультурна компетенція детермінує успішність особистості як творця і охоронця, носія національної культури та успішність її взаємодії з представниками інших культур. 2. Шляхи формування компетентності учнів на уроках фізики Однією з найважливіших компетенцій є організаційна компетенція, розвивати яку потрібно на будь-якому уроці. Так, корисними при вивченні фізики є так звані технологічні карти вивчення теми, наявність яких дає змогу учневі стати активним учасником створення плану, самому спланувати свій час для ефективного вивчення теми. Для набуття учнями таких важливих компетенцій, як комунікативна, соціальна та соціально-рольова, необхідні завдання, тісно пов'язані з дорослим життям. Для розвитку критичного мислення необхідно постійно ставити учня в ситуацію аналізу та вибору. Однією з найважливіших форм розвитку творчої компетентності особистості на уроках з фізики є практичні роботи. Найчастіше вони проводяться на 15-20 хвилин на уроці закріплення знань. Кожна з них включає в себе або завдання творчого характеру, або знання з інших предметів. Однією з важливих форм набуття життєвої компетентності є евристичність навчання, застосування на уроці завдань оціночного плану, прикидок, коли або дані завдання треба взяти з життя, самому, або проміжні результати потребують округлення, припущення для полегшення розв'язку. Виконуючи дві найважливіші функції - життєздатність та життєстійкість, життєва компетенція дає шлях особистості до розвитку та творчого відтворення себе, своїх сутнісних характеристик, якостей, спро-можність "не втратити себе", протидіяти різноманітним зовнішнім негативним впливам, зберігати свою цілісність та неповторність. Проблема набуття особистістю життєвої компетентності, розвитку її здатностей щодо осмисленого збереження та самостійного і творчого відтворення власної життєдіяльності в усіх її проявах (діяльності, спілкуванні, пізнанні, відносинах), та сферах (економічній, соціальній, політичній, культурно - дозвіллєвій, сімейній, побутовій), свідомого визначення та здійснення свого життя. Список використаної літератури 1. Життєва компетентність особистості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Сохань, Г.М. Несен. - К.: - Богдана,2003. - 520 с. 2. М'ясоїд П.А. Загальна психологія. - К.: Вища шк., 2000. - 479 с. 3. Растянников А.В., Степаньев С.Ю., Ушаков Д.В. Рефлексивное развитие компетентностей в совместном творчестве. - М, 2002. 4. Сохань Л., Сохань И. Время Нового Мира и человек. - К., 2001. - 131 с. 5. Павлютенков Є.М.. Орієнтуватися на життєву компетентність людини. Школа життєтворчості особистості: Науково-методичний збірник / Ред.кол. В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст.голови), І.Г.Єрмаков (наук.ред.) та ін. - К.: ІСДО, 1995.- 480с. 6. Манушин Э.А. // Педагогика. - 1996. - №1.С. 125) 7. Зинкевич-Евстигнеева Т., Пестовская И., Пискунов А. Рождение личности. // Школьный психолог. - №4, 2000 г., / - 175 с. 8. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості та детермінанти його побудови // Мистецтво життєтворчості особистості: У 2 ч. Ч.1. Теорія і технологія життєтворчості: Наук.-метод. Посібник. - К, 1997. - С, 206-227. 9. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: структурно-генетичний підхід: Автореф. дис... д-ра психол. наук. - К.,1 994. 10. 6. Ильин И.А. Путь к очевидности. - М.:Республика, 1993. 11. Психологический словарь. / Под.ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - М., 1996

 
 

Цікаве

Загрузка...