WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізика → Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі - Реферат

Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі - Реферат

бібліотеці даних для наступного використания для актуплізації опорних знань, на уроках узагальнення набутих знань, умінь та навичок, а також під час повторения навчального матеріалу.
Такий комп'ютеризований підхід до проведення шкільного фізичного експерименту розширює обізнаність учнів з досліджупаними явищами, надає їм впевненості під час використання сучасних експериментальних засобів, ознайомлює з персдовими способами пізнання, новими інформаційними, навчальними технологіями, сучасними методами контролю за технологічішми процесами на виробництві, перспективними методами наукових досліджень, навчає розрізняти реальні та ідеальні об'єкти фізики, створює умови оновлення методики та техніки постановки шкільиого демонстраційного експерименту з фізики.
§ 8. Приклад навчального фізичного експерименту
Для ілюстрації вище сказаного пропонується навчальний фізичний експеримент демонстраційнодослідного характеру, що забезпечує вивчення механічних коливальних процесів та сприяє засвоєнию знань з таких розділів фізики, як акустика, радіотехніка, електроніка, хвильова оптика, фізика атома і ядра. Проведення й постановка відомих традиційних експсримептів для вивчення механічних коливань з використанням самописців, пісочниць, крапельниць з метою дослідження закономірностей коливальних рухів мають низку недоліків, пов'язаних в основному з необхідністю виготовлення численних вузькоспеціалізованих, принципово відмінних пристроїв. Використання засобів сучасної електронної техніки дає змогу удосконалити деякі класичні навчальні експерименти.
Розглянемо графічні способи демонстрування залежності координати тіла фізичного маятника від часу з використанням ком'ютерної техніки.
Прилади та обладнання:
штатив з лапкою і муфтою;
фізичний маятник (масивне тіло на тонкому металічному стержні - шпиці); з'єднувальні провідники; змінний резистор (47 кОм); узгоджувальний пристрій (мал. 1), комп'ютер ІВМ РС АТ з інстальованим пакетом ППЗ F(t).
Підготовка демонстрації. Механічно жорстко з'єднують стержень фізичного маятника з віссю змінного резистора, корпус якого закріплюють у лапці штатйва так, щоб маятник міг здійснювати коливальні рухи. Для зменшення впливу тертя та забезпечення точності експериментальних даних змінний резистор має бути функціональної групи А (з лінійною залежністю опору від кута повороту). Рекомендований тип змінного резистора - ПТП 1, ПЛ П 1 або інші подібні.
Для забезпечення навчальних якостей експерименту слід передбачити можливість зміни маси маятника, а також його довжини в межах від 0,2 до 1,5 - 2 м. Стержень можна виготовити зі стального дроту діаметром 1 - 2 мм. Контакти змінного резистора з'єднують гнучкими, скрученими між собою провідниками з вхідними клемами узгоджуиального пристрою (мал. 1). Потім цей пристрій з'єднують з портом вводу-виводу комп'ютера ІВМ РС АТ. Розта-шування компонентів демонстраційної установки повинно забезпечувати одночасне спостереження коливань маятника й експериментальної графічної залежності на екрані дисплея.
Хід експерименту.
Вмикають комп'ютер і активізуюгь ППЗ "F(t)". Входять у розділ меню "Make date of process" і згідно з передбаченими ППЗ розділами вводять основні характеристики досліджуваного процесу:
1. Максимально можливе амплітудне значения зміщення маятника Х (см), що передбачається зафіксувати в процесі дослідження. Значення зміщення можна спостерігати по осі ординат.
2. Час одного раунду t (с), що фіксується по осі абсцис. За часом одного раунду визначають час, необхідний для проходження променем робочої частини екрана зліва направо. Дані, відображені на біжучому екрані (сторінці), зберігатимуться в пам'яті. Тривалість одного раунду вибирають такою, щоб можна було детально розглянути зміну параметрів, оскільки ППЗ передбачає роботу в реальному масштабі часу.
3. Літерне позначення досліджуваної величини, що реєструється на осі ординат і в подальшому використовується для опису функціональної залежності її зміни з часом "F(t)".
Після вводу характеристик процесу на екрані дисплея з'являються осі координат із заданими величинами, а також біжучі параметри, що ха-рактеризують хід експериментального процесу: час дослідження, миттєве значення досліджуваноївеличини, номер робочої сторінки та ін. Комп'ютер переходить до режиму реєстрації і збереження даних від датчика, їх обробки і виводу результатів на екран дисплея в графічному вигляді.
Для демонстрування графічної залежності координати фізичного маятника від часу використовують маятник з якомога більшою довжиною стержня (для збільшсння періоду коливань) і масою вантажу (для зменшення впливу сили тертя). На початку експерименту відхиляють маятник від положення рівноваги і спостерігають синхронні зміщения електронного проме-ня на екрані ЕОМ. Повторюють спостереження для різних значень зміщення маятника. Звертають увагу на те, що під час збільшення миттєвого зміщення маятника спостерігається відповідне більше відхилення електронного променя. На основі цього доходять висновку, що відхилення променя змінюється про-порційно зміщенню маятника від положення рівноваги, тобто його миттєвому зміщенню.
Зміщують маятник від положення рівноваги на невеликий кут і відпускають. У процесі дослідження спостерігають за коливанням маятника і одночасним віддзеркаленням графічної залежності на екрані дисплея. Експери-мент повторюють, змінюючи довжину маятника (стержня). Доходять висновку про залежність періоду коливань від довжини маятника. В разі потреби відтворюють копію графічної залежності на друкуючому пристрої (мал. 2).
Під час розгляду затухаючих коливань масу вантажу маятника слід зменшити. Виводять маятник з положення рівноваги і, спостерігаючи за його коливаннями і функціональною залежністю на екрані дисплея, звертають увагу учнів на те, що коливання з часом припиняються. Крім того, слід звернути увагу на те, що з часом зменшується лише амплітуда коливань , а не їх період, як іно-ді помилково думають учні.
Для спостереження затухаючих коливань збільшують масу маятника, надають йому можливість здійснювати вільні коливаиня, які відбуватимуться протягом тривалішого часу. За графіком коливань доходять висновку про обернену експоненціальну залежність зміни амплітуди коливань з часом (мал. 5).
Після закінчення роботи аналізують результати дослідження, користуючись даними, що зберігалися на запамтовуючих пристроях комп'ютера. При цьому використовують розділи меню "Page of process" для посторінкового перегляду досліджуваного процесу або "Show the whole process" для одночасного спостереження всієї залежності на екрані. Покращення де-монстраційних та інформаційних якостей можна досягнути, скориставшись сервісними функціями ППЗ "F(t)": задіяти кросування функції, вивести координатну сітку, відтворити зображення в чорнобілому режимі з підвишеною контрастністю для спостереження у великих аудиторіях, задіяти аудіосупровід та ін. Подібний аналіз доцільно проводити з використанням копій, які отримано за допомогою друкуючого пристрою.
Заключення
У даній роботі була розглянута методика та техніка проведення навчального експерименту у системі вивчення фізики в середній школі. Були розглянуті рекомендації студентам, які проходять практику викладання фізики в школі щодо навчального експерименту. На прикладі була продемонстрована схема проведення навчального експерименту з використанням сучасних методів учбового дослідження. Добре висвітлено, що навчальний експеримент у всіх його формах є важливою частиною учбового процесу.
Список використаної літератури
1. Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський "Методика і техніка шкільного фізичного експеременту" К. "Вища школа" 1981 - 278 с
2. Н. М. Шахмаєв, Н.І. Павлов "Физический експеремент в средней школе" М. "Просвещение" 1991 - 223 с.
3. Журнал "Физика в школе" 1999
4. Журнал "Фізика і астрономія" 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...