WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

й зв'язок складових частин чого-небудь; внутрішня будова чого-небудь
Структуралізм - загальна назва ряду напрямів у соціогуманітарному пізнанні ХХ ст., пов'язаних із виявленням структури, тобто сукупності відношень між елементами цілого, що зберігають свою сталість у ході різних перетворень і змін
Структурно-функціональний аналіз - один із принципів системного дослідження соціальних явищ і процесів як структурно розчленованої цілісності, в якій кожний елемент структури має певне функціональне призначення
Суб'єкт - носій предметно-практичної й духовної діяльності, джерело активності й творчості, спрямованих на об'єкт
Суб'єктивізм - світоглядна позиція, що абсолютизує роль суб'єкта й недооцінює об'єктивні закономірності в розвитку світу та його освоєнні
Суб'єктивне - те, що властиве суб'єктові, визначається його діяльністю; духовна діяльність людини як суб'єкта
Суб'єктивний ідеалізм - ідеалістичний філософський напрям, що заперечує існування зовнішнього, матеріального світу; його представники вважають, що основою всіх явищ є людська свідомість, а зовнішній світ існує у свідомості суб'єкта
Сублімація - психічний процес перетворення й переведення енергії інстинктів у сферу соціальної діяльності і культурної творчості
Субстанція - незмінна основа всього існуючого, протилежна всьому мінливому й випадковому; матерія, природа
Субстрат - загальна основа різноманітних явищ, основа спільності або подібності однорідних явищ
Сугестія - вплив, навіювання
Судження - форма думки, в якій стверджується або заперечується щось стосовно предметів чи явищ
Суспільні відносини - взаємини, що складаються між людьми в процесі їхнього економічного, соціального, політичного, духовного життя і діяльності
Суспільство - відносно відособлена від природи частина матеріального світу, система зв'язків і відносин між людьми, що складаються між ними в процесі життєдіяльності
Сутність - філософська категорія, що виражає головне, основне, визначальне в предметі й пізнається на рівні теоретичного мислення
Схоластика - тип середньовічної релігійної філософії, що відзначалася поєднанням догматичних тверджень з раціональною, логічною проблематикою
Сцієнтизм - світоглядна позиція, згідно з якою наукові знання являють собою найвищу культурну вартість і достатню умову орієнтації людини у світі
Сюрреалізм - один із напрямів сучасного мистецтва, представники якого проголосили підсвідомість (сни, галюцинації, нереальні зв'язки предметів і явищ) джерелом мистецтва
Т
Табу - категорична заборона певних дій, що грунтуються на глибокій вірі в неминучу кару за порушення цієї заборони
Табула раса - термін сенсуалістичної філософії, що позначає стан свідомості новонародженої людини, в якої відсутні будь-які знання через відсутність досвіду
Тавтологія - повторення одного й того ж визначення, фрази іншими, близькими за змістом словами
Талмуд - збірник догматичних, релігійно-етичних і правових законоположень іудаїзму
Творчість - продуктивна діяльність, що здатна породжувати щось якісно нове у матеріальній і духовній сферах
Теза - визначальне істотне твердження в певній концепції, теорії; втердження, що потребує доказу, аргументації
Теїзм - релігійно-філософське вчення, що грунтується на розумінні .бога як нескінченної особи, що створила світ і визначає процеси і події в ньому
Телеологія - вчення, що пояснює закономірний зв'язок явищ природи не об'єктивними причинами, а метою, наперед визначеною волею Бога
Темпераменти - сукупність психічних властивостей людини, що фізіологічно пояснюються основним типом вищої нервової діяльності і виявляються у поведінці людини, напруженості й урівноваженості перебігу її психічної діяльності
Тенденція - напрям, спрямування розвитку якого-небудь явища чи процесу
Теогонія - сукупність міфів про походження богів, що притаманна політеїстичним релігіям
Теодицея - боговиправдання, релігійно-філософське вчення, яке має на меті усунути суперечності між вірою в справедливого Бога і наявністю зла на землі
Теократія - форма правління, за якої політична влада належить духівництву
Теологія - богослов'я, система теоретичного викладу, тлумачення й обгрунтування ідеї Бога, релігійних тверджень
Теорія - система вірогідних наукових знань про якусь сукупність об'єктів, яка описує, пояснює й передбачає явища певної предметної галузі
Теорія відносності - фізична теорія, з якої випливає філософський висновок про простір-час як неподільну форму існування матерії
Теорія пізнання (гносеологія, епістемологія) - розділ філософії, що вивчає проблеми природи пізнання, його закономірностей та можливостей, відношення знання до реальності тощо
Теорія факторів - соціологічні концепції, що пояснюють суспільний процес впливом одного або сукпності факторів
Теорія цінностей (аксіологія) - філософське вчення про природу цінностей, їх місце і взаємозв'язки в реальності та структурі ціннісного світу людини
Теософія - релігійно-філософське вчення, що проголошує предметом пізнання божественну мудрість, а його джерелом - містичну інтуїцію та одкровення
Термін - слово або словосполучення, що виражає певне поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя
Техніка - сукупність штучних, взаємопов'язаних засобів праці, спрямованих на перетворення природи з метою виробництва матеріальних і духовних благ та користування ними
Технократія - соціальна концепція, що стверджує потребу у встановленні політичної влади технічними працівниками; соціальний прошарок вищих функціонерів виробництва й управління
Типове - нормальне, зразкове для даної конкретної ситеми об'єктивного світу, а також творчого процесу
Толерантність - терпимість до чужих думок, вірувань, переконань
Томізм - напрям схоластичної філософії і теології католицизму, започаткований Томасом Аквінським
Тотальність - повнота, всезагальність, всеохопність, всеосяжність усіх сторін предмета (дійсності)
Тотемізм - одна із форм родо-племінної релігії, що грунтується на вірі в кровну спорідненість і надприродний зв'язок певної родової групи і якоїсь тварини, рослини, предмета
Тотожність - рівність предметів абодумок, збіг усіх їхніх властивостей, що дає змогу розглядати їх як один і той самий предмет або думку
Традиція - відносно стійкі утворення соціальної та культурної спадщини, що передаються і зберігаються від покоління до покоління
Трактат - наукова праця, в якій докладно розглянуто якесь окреме питання або проблему
Трансцендентальний - поняття, що виражає загальні надчуттєві (трансцендентні) форми буття, які пізнаються до будь-якого досвіду, апріорно (простір, час, причиновість)
Трансцендентний - той, що лежить поза межами свідомості й пізнання, поза звичайним світом
Тривіальний - звичайний, буденний, заяложений, неоригінальний
Тріада - єдність, утворювана трьома частинами; три стадії (теза, антитеза, синтез), що в ідеалістичній філософії Гегеля характеризують діалектичний розвиток
Труїзм -

 
 

Цікаве

Загрузка...