WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

предметів, явищ, подій, людей тощо
Сакральний - той, що відноситься до сакрального, священного
Самосвідомість - усвідомлення людиною чи соціальною групою самої себе, свого місця й ролі в природі й суспільстві
Свідомість - вищий рівень психічної активності людини як соціальної істоти; цілеспрямоване і творче відображення об'єктивної дійсності у формі образів й понять
Світ - універсальна предметність, що протистоїть людині, стосовно яуої людина визначається як суб'єкт, що створює власний духовний світ
Світогляд - форма суспільної самосвідомості люлини, через яку вона осмислює й оцінює своє ставлення досвіту і визначає своє призначення і місце в ньому
Свобода - сутнісна характеристика людини, що полягає в її здатності діяти відповідно до своїх інтересів і цілей і грунтується на виборі можливих способів, форм і напрямів діяльності
Свобода волі - філософське поняття, що позначає філософсько-етичну проблему зумовленості (детермінованості) чи самовизначення людської волі
Свобода совісті - спосіб морального самовизначення людини у ставленні до явищ суспільного життя
Секуляризація - процес звільнення від впливу релігії різноманітних сфер життя суспільства і людини, позбавлення церкви певних майнових прав, впливу на політичне життя тощо
Семантика - розділ мовознавства, а також логіки, що вивчає зміст значення і смисл слів і виразів і співвідношення між ними
Семіотика - загальна теорія систем знаків, кожному з яких надається певне значення
Сенсибельний - філософський термін, яким позначають предмети і явища світу, що осягаються за допомогою відчуттів
Сенсуалізм - напрям у теорії пізнання, що визначає відчуття основною формою і джерелом знань
Символ - форми виразу духовного змісту за допомогою матеріальних предметів та образів, що виступають як знаки цього змісту
Синкретизм - злитиість, нерозчленованість, що характеризує первісний, нерозвинутий стан чого-небудь
Синтез - метод дослідження якого-небудь явища у його єдності та взаємозв'язку частин; узагальнення, зведення до єдиного цілого даних, здобутих аналізом
Синтоїзм - національна релігія японців, що сформувалася в 6 - 7 ст. на базі родоплемінних культів
Система - сукупність елементів, що перебувають у взаємних зв'язках співпідпорядкування й координації і складають певну цілісність
Системний підхід - напрям у методології соціально-наукового пізнання, що грунтується на дослідженні об'єктів як систем
Сім'я - соціальне об'єднання, чления кого пов'язані шлюбними взаєминами, спільністю побуту, взаємодопомогою та моральною відповідальністю
Скептицизм - філософське вчення, що піддає сумніву можливість достовірного пізнання світу
Слово - структурно-семантична одиниця мови, що відображає результати досвіду й пізнання світу; єдність знака і позначуваного
Смерть - природне і закономірне (можливе неприродне і випадкове) завершення життя будь-якого живого організму
Смисл - особливий зміст, яким людина наділяє прояви своєї життєдіяльності, явища та процеси світу й надає їм певного значення в системі культури
Смисл буття - поняття світогляду, в якому відображено фундаментальну проблему існування людини як унікальної, активної і творчої особистості
Совість - категорія етики, що позначає моральне почуття, в якому виявляється самооцінка особою її дій і вчинків у системі усталених моральних норм
Соліпсизм - крайня форма суб'єктивного ідеалізму, в якій реально існуючим визнається суб'єкт, все ж інше голошується продуктом його свідомості
Софістика - спосіб міркувань, що грунтується на навмисному порушенні законів логіки й оголошенні хибних умовиводів істинними
Соціалізація - процес становлення особистості на основі засвоєння нею елементів культури й соціальних цінностей
Соціалізм - соціально-утопічне вчення про суспільство соціальної рівності, яке грунтується на суспільній власності
Соціальна верства - соціальна група, що має проміжні, недостатньо виражені соціальні характеристики (природні або суспільні відмінності)
Соціальна група - відносно стала сукупність людей, що є складовим елементом соціальної структури певного суспільства
Соціальна екологія - сукупність наук, що досліджують взаємодію між людськими спільностями та навколишнім географічним, соціальним і культурним середовищем, а також вплив результатів цієї взаємодії на фізичне і психічне здоров'я людини
Соціальна психологія - наука, що вивчає закономірності, специфічні риси психічної діяльності та поведінки соціальних спільностей, їх взаємодію та вплив на соціальну поведінку особи
Соціальне середовище - суспільні, матеріальні та духовні умови, що оточують людини, забезпечують її існування, формування та діяльність
Соціальний прогрес - провідна тенденція розвитку суспільства, що відзначається гармонізацією суспільних відносин, удосконаленням технології та духовно-культурним зростанням людини
Соціальний простір - сукупність умов, що визначають можливості для реалізації людиною, соціальною групою чи суспільством потреб, потенцій і здібностей
Соціоантропогенез - взаємозумовлений цілісний історичний процес виникнення і формування суспільства і морфологічного розвитку людини
Соціобіологія - напрям у філософії та соціології, що досліджує еволюційно-біологічні передумови соціальної поведінки людини
Соціологія - наука про суспільство як систему та про окремі соціальні інститути, а також про процеси і групи стосовно суспільства в цілому
Соціометрія - галузь соціальної психології, предметом вивчення якої є міжособистісні взаємини в малих соціальних групах
Спадковість - здатність організмів передавати ознаки від батьків до нащадків
Спекулятивний - тип теоретичного знання, що виводиться без звернення до досвіду, за допомогою рефлексії і спрямований на основні засади буття, культури, науки
Спіритизм - містична течія, послідовники якої вірять в існування потойбічного світу душ і духів і можливість спілкування з ними за допомогою спеціальних ритуалів
Спіритуалізм - філософські погляди, згідно з якими дух є першоосновою дійсності, що як безтілесна субстанція існує поза матерією і незалежно від неї
Споглядання - емпіричний ступінь пізнання, в основі якого лежить безпосереднє чуттєве відображення об'єкта
Спостереження - свідоме йцілеспрямоване сприйняття, зумовлене завданнями пізнання й діяльності
Спростування - обгрунтування хибності або сумнвності якогось судження, твердження
Стереотип - звичний, усталений спосіб духовної діяльності, стійкі форми сприйняття й оцінки соціальних об'єктів та явищ
Стиль - індивідуальна манера, своєрідні, неповторні особливості діяльності, творчості, мислення, висловлювання
Стоїцизм - одна з провідних течій еліністичної та римської філософії, заснована в кінці 4 ст. до н. е., що розробляла поняття міцної і розумної основи морального життя; завдання мудреця - стоїка, згідно з С., -- звільнитися від пристрастей і жити, підкорившись розуму
Стохастичний - випадковий, імовірний
Структура - взаєморозміщення

 
 

Цікаве

Загрузка...