WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

здатність, сила, що існує у прихованому вигляді й може виявитися за певних умов
Правосвідомість - сукупність поглядів, ідей, що виражають ставлення людей або соціальних груп до права та його здійснення в державі
Православ'я - один з трьох основних напрямів християнства (східно-візантійський), що остаточно оформився після 1054 року
Прагматизм - напрям сучасної філософії, згідно з яким істинним вважається не те, що відповідає об'єктивній дійсності, а те, що дає практично корисні результати
Праксеологія - система знань і практичних рекомендацій з метою раціональної організації різноманітних видів діяльності людини та створення їх оптимальних моделей
Практика - протилежний теорії спосіб освоєння світу з метою його предметного перетворення; переведення суб'єктивного в площину об'єктивного
Праця - специфічно людський спосіб цілеспрямованого, опосередкованого предметними і духовними засобами перетворення зовнішнього світу з метою задоволення потреб
Предикат - у логіці один з двох термінів судження, в якому вказується на властивість чи особливість предмета (суб'єкта судження)
Предмет - категорія, що позначає певну цілісність, виділену з множини об'єктів у процесі діяльності чи пізнання
Преформізм - учення, згідно з яким у зародкових клітинах організму містяться структури, що визначають основні риси розвитку і будови організмів наступних поколінь
Принцип - основне первісне положення якої-небудь теорії, вчення тощо; внутрішнє переконання людини, погляд на стан речей
Принцип верифікації - принцип встановлення істинності наукових тверджень за допомогою даних відчуттів
Принцип фальсифікації - спосіб формування логічного критерію істинності, за яким універсальне твердження є істинним, якщо жодне інше твердження, яке з нього випливає, не є хибним
Природа - весь навколишній світ у всій різноманітності форм, самопричинне, передує людині і є універсальною умовою її існування
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує поглибленого дослідження і розв'язання
Провіденціалізм - релігійне розуміння історії як прояв волі Бога, здійснення наперед визначеного божественного плану
Прогноз - науково-обгрунтоване передбачення про можливий у майбутньому розвиток певних явищ і процесів
Прогрес - напрям розвитку, що характеризується переходом від нижчого до вищого, від менш організованого до більш організованого, досконалого
Пропаганда - діяльність, спрямована на поширення серед людей певних ідей, учень і поглядів і формування в них відповідних світоглядних позицій
Протестантизм - один із напрямів християнства, що виник у надрах католицизму внаслідок Реформації; один з основних догматів - спасіння через особисту віру
Протилежність - категорія, що відображає властивості, процеси, тенденції, які взаємно виключають одне одного
Протяжність - одна з характеристик простору, що притаманні механічним та фізичним тілам і системам та їх взаємозв'язкам
Психіка - спосіб відображення твариною або людиною зовнішнього світу черех систему образів і дій
Психоаналіз - загальна теорія і метод лікування нервових і психічних захворювань, що започатковані З. Фрейдом
Психологізм - напрям у філософії та соціології, що визнає психологію основною філософською і соціологічною наукою
Психологія - наука про закономрності, розвиток і форми психічної діяльності тварини і людини
Псюхе - поняття давньогрецької філософії, в якому розвиваються уявлення про ідеально-духовні елементи реальності
Р
Раціоналізм - філософський напрям, що вважає розум єдиним джерелом і критерієм пізнання
Реалізм - у середньовічній філософії напрям, що грунтувався на визнанні того, що загальні поняття є реальними духовними сутностями і субстанціями речей
Реальність - те. Що існує насправді, поза свідомістю - об'єктивна реальність, а у свідомості - суб'єктивна реальність
Революція - глибокі якісні зміни в розвитку яких-небудь явищ природи, суспільства чи пізнання
Регрес - перехід від вищих форм поступу до нижчих, рух назад, зміни на гірше
Редукція - процес або дія, змістом яких є зменшення, спрощення чогось
Релігія - специфічний тип світогляду, відповідна поведінка і сукупність дій, що грунтуються на вірі в існування надприродних сил (Бога)
Релятивізм - методологічний принцип, який полягає в абсолютизації відносності й умовності змісту пізнання, а також моральних норм і принципів
Ренесанс - епоха Відродження - епоха в культурному та ідейному розвитку низки країн Європи (ХІV - ХVІ ст.), зумовлена зародженням буржуазних відносин; основним ідейним змістом антифеодальної культури Р. був гуманізм (термін Р. - умовний, оскільки зводить увесь смисл цього історичного явища до відродження античної культурної спадщини)
Ретроспекція - спосіб розгляду, осмислення подій сучасності під кутом зору минулого, виявлення в ньому тенденцій, наявних у сучасності
Рефлекс - опосередкована нервовою системою реакція організму на вплив зовнішнього і внутрішнього середовища
Рефлексія - спосіб мислення, що спрямований на осмислення й усвідомлення пізнавального акту й пізнання внутрішнього світу людини
Реформація - соціально-політичний та релігійний рух ХVІ - ХVІІ ст. в Європі, спрямований проти феодалізму та католицької церкви
Речовина - один із видів матерії, що має просторову обмеженість, масу спокою і є предметом дослідження фізики, хімії тощо
Ригоризм - суворе, неухильне, надмірно дріб'язкове дотримання певних принципів, правил, переважно з питань моральності
Риторика - ораторське мистецтво, наука про красномовство, що вивчає способи побудови мовлення з метою переконання слухачів й досягнення естетично-емоційного ефекту
Ритуал - одна з форм символічних дій, що виражає зв'язок суб'єкта з системою соціальних відносин і цінностей
Рід - за первісного ладу - форма спільності людей, пов'язаних кровною спорідненістю; у логіці - характеристика класу предметів
Річ - окремий предмет об'єктивного світу, що має відносну відособленість і сталість
Розвиток - незворотна, спрямована й закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів, поступальна зміна явищ матеріального та духовного
Розсудок - спосіб інтелектуальної діяльності відповідно до заданих схем і шаблонів, без проникнення у змістовну сутність поняття
Розум - вища форма творчої інтелектуальної діяльності, що полягає вусвідомленому оперуванні поняттями і опирається на розкриття їхньої природи і змісту
Романтизм - напрям у літературі, мистецтві та філософії, що виник у Європі на початку ХІХ ст., який боровся з канонами класицизму, висуваючи на перший план особистість і почуття; романтики у своїй творчості широко використовували історичні та народно-поетичні теми; настрій, який характеризується ідеалізацією дійсності, мрійливим спогляданням
Рух - спосіб існування матерії, невід'ємна властивість будь-яких її утворень, що оїоплює собою всі зміни та процеси, які відбуваються у сфері природи і духу
С
Сакралізація - введення у статус священного

 
 

Цікаве

Загрузка...