WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

залежить від волі та бажань суб'єкта
Об'єктивний ідеалізм - один із напрямів філософії, що визнає первинність духу (ідеї) щодо матеріального світу
Одиничне - поняття, яким фіксуються окремі речі, явища і події, що визначаються просторово-часовими межами та індивідуальними якостями
Ойкумена - заселена людиною частина земної кулі
Оказіоналізм - визнання будь-яких причиново-наслідкових зв'язків як зумовлених божественним впливом
Окультизм - термін, що означає вчення, які визнають існування надприродних явищ і сил і виробляють практичні способи взаємодії з ними (магія, спіритизм)
Олігархія - політичне та економічне панування, правління невеличкої групи
Онтогенез - перебіг розвитку індивідуального організму
Онтологія - розділ філософії. Що вивчає фундаментальні принципи та найзагальніші сутнісні характеристики буття
Операціоналізм - напрям філософії та методології науки, що зводить теоретичне знання до емпіричних процедур виміру та опису
Опредметнення і розпредметнення - філософські категорії, в яких відображено суперечливу природу діяльності людини, коли її здібності переходять у предмет, а властивості предмета стають надбанням людини
Освітосприйняття, просякнуте життєрадісністю, бадьорістю, вірою у краще майбутнє; схильність у всьому вбачати найкращі сторони
Оракул - у давніх греків, римлян та народів Давнього Сходу - жрець, котрий давав віруючим відповіді, продиктовані божеством, а також - місце, де робилися ці пророкування, напр., Дельфійський О.
Оратор - особа, що виступає із промовою на зібранні; красномовна людина, що має талант виступати перед широким загалом
Організація - внутрішня впорядкованість, узгодженість у взаємодії диференційованих і водночас автономних частин цілого; об'єднання людей, що реалізують певну програму і діють за визначеними правилами і процедурами
Ортодоксальний - той, хто неухильно сповідує певне вчення, напрям, систему поглядів; той, хто суворо дотримується якогось вчення у його первісному чи загальноусаленому вигляді
Остракізм - у Давній Греції - вигнання громадян, небезпечних для держави, шляхом таємного голосування, що проводилося черепками, на яких вказувалися імена вигнанців; перен. вигнання, переслідування
Оцінка - вираження ставлення (через схвалення чи осуд) до явищ соціальної дійсності та вчинків людей
Очевидність - безпосередня даність істинності певних знань, на противагу тим, істинність яких потребує доведення
П
Паліатив - засіб, що не забезпечує остоточного розв'язання завдання; напівміра
Пам'ять - здатність до відтворення минулих вражень і досвіду, інформації про зовнішній світ і внутрішній стан для подальшого використання в перебігу життєдіяльності
Панегірик - ораторська промова хвалебного змісту; похвальне слово; надмірне вихваляння когось, чогось
Панісламізм - релігійно-політична течія в ісламі, що проповідує єдність і солідарність усіх мусульман, незалежно від соціальної, національної, расової відмінностей, на основі їх рівності перед Аллахом
Панлогізм - філософський принцип, згідно з яким дійсність тлумачиться як логічне самовираження через поняття, ідею субстанції, що мислить сама себе
Панпсихізм - уявлення про всезагальну одушевленість природи
Пантеїзм - філософське вчення, що ототожнює Бога і світ, розчиняє Бога у світі (природі)
Парадигма - теорія або модель постановки проблем, що виступає як зразок у розв'язанні послідовних завдань у процесі наукового дослідження
Парадокс - думка, судження, що різко розходиться зі звичайним, загальноусталеним, таке, що (іноді лише на перший погляд) суперечить здоровому глуздові; несподіване явище, що не відповідає звичним уявленням
Патетичний - пристрастний, схвильований, сповнений почуттів, пафосу
Патристика - термін, яким позначають сукупність філософсько-теологічних дисциплін християнських мислителів (отців церкви) 2-8 ст.
Патрицій - представний привілейованого стану, родової знті у Давньому Римі
Патріархат - останній період первіснообщинного ладу, який характеризувався панівним становищем чоловіка у господарстві та суспільному житті
Пафос - піднесеність душевного стану, хвилювання і пристрасть; категорія античної естетики
Пацифізм - антивоєнний рух, представники якого виступають проти будь-яких війн
Перипатетик - учень чи прихильник давньогрецької філософської школи Арістотеля
Перманентний - постійний, такий, що безперервно триває
Персоналізм - один із напрямів сучасної філософії, що визнає людську особистість (персону), первісною творчою реальністю, а Бога - верховною творчою особистістю
Перцепція - сприйняття, безпосереднє відображення дійсності органами чуттів
Песимізм - світосприйняття. Сповнене безнадії, зневіри у краще майбутнє; схильність в усьому вбачати найгірші, темні сторони
Підсвідоме - активні психічні стани, що перебувають поза центром смислової діяльності, але впливають на хід свідомих процесів
Пієтет - глибока повага, шанобливе ставлення до кого-небудь, чого-небудь
Пізнання - процес цілеспрямованого активного відображення явищ зовнішнього світу і внутрішнього життя, процес нагромадження знань
Платонізм - напрям в античній філософії, що грунтується на вченні Платона, згідно з яким буття тотожне ідеям і визначається ними
Платонічний - духовний, нематеріальний
Плебей - представник найнижчої верстви у Давньому Римі; у середні віки й пізніше - плебеї - широкі верстви міської бідноти, простого люду
Плем'я - форма етнічної та соціальної організації первісного суспільства
Плутократія - державний устрій, за якого політична влада належить групці найбагатших представників панівного класу
Плюралізм - філософський принцип, згідно з яким існує множинність засад чи видів буття; визнання співіснування та рівноцінності ідейно-світоглядних позицій
Пневма - у давньогрецькій натурфілософії і медицині сила, що регулює дихання і пульс; у стоїцизмі - життєва сила, тотожна логосу - першовогню; космічне "дихання", дух
Погранична ситуація - поняття філософії екзистенціалізму, яке позначає звичайний стан людини, що вимагає від неї концентрування і напруження всіх сил і дозволяє досягти неможливого у звичайних обставинах
Позитивізм - напрям у філософії і науці, який визнає справжніми знаннями ті, що базуються на досягненнях позитивних наук, а тому не потребують філософії
Полігамія - форма шлюбу, за якої кожен може перебувати в шлюбі одночасно з кількома партнерами
Політеїзм - одна із історичних форм релігії, що грунтується на поклонінні багатьом богам
Політика - сфера суспільної діяльності, в основі якої лежить проблема завоювання, утримання і використання державної влади
Поняття - думка, що відображає в узагальненій формі предмети і явища через виділення їх спільних і специфічних ознак
Популяція - сукупність особин біологічного виду, що заселяє певну територію і здатна до саморегуляції і самовідтворення
Постулат - твердження, що приймається без доказів як вихідне положення
Потенція - можливість,

 
 

Цікаве

Загрузка...