WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

інтуїції
Метод - спосіб побудови та обгрунтування системи філософського знання; сукупність прийомів та операцій практичного і теоретичного освоєння дійсності
Методологія науки - учення про методи досягнення істини в науковому пізнанні та зведення знань у єдину систему
Механіцизм - однобічний метод пізнання, що грунтується на визнанні механічного руху як єдиного способу існування іі змін; зведення більш складних матеріальних утворень до простих елементів
Мислення - вища форма цілеспрямованого й узагальненого пізнання субєктом істотних звязків і відносин між предметами і явищами, а також у творенні нових ідей і програмуванні дій
Міра - філософська категорія, що виражає єдність кількісних та якісних характеристик об'єкта; межа, порушення якої призводить до зміни об'єкта
Міркування - послідовне викладення суджень або умовиводів
Містицизм - релігійно-філософський світогляд, в основі якого лежить віра в можливість надчуттєвого спілкування з надприродніми, таємними сутностями
Міф - історично перша форма світоглядного відображення світу, що грунтується на оповідях і переказах і характеризується синкретичною єдністю художньо-образного, морального та пізнавального і практичного освоєння дійсності
Міфологія - спосіб духовно-практичного освоєння світу на первісній стадії суспільного розвитку, форма суспільного самоусвідомлення через сукупність міфів; вчення про міфи
Моделювання - спосіб дослідження об'єктів пізнання шляхом вивчення їх моделей
Модель - у методології науки аналог певного фрагмента природної чи соціальної реальності; виступає в дослідженні як замінник або представник предмета, явища системи
Модернізм - світоглядно-мистецький напрям ХХ ст., що грунтується на запереченні методів, зразків, норм класичного мистецтва, утвердженні суб'єктивізму і формалізму
Модус - у філософії - вид, прояв, різновид, властивість предмета; у логіці - різновид силогізму
Можливість - філософська категорія, що виражає імовірну тенденцію виникнення предмета
Монада - у деяких філософських системах найпростіша неподільна замкнена єдність, першооснова
Монізм - філософське вчення, що за першооснову буття бере один першопочаток - або матерію, або дух
Монотеїзм - однобожність, віра в єдиного Бога
Мораль - система поглядів і уявлень, сукупність норм і правил, які визначають поведінку людей, їхні обов'язки стосовно суспільства і одне одного
Моральна свідомість - форма суспільної свідомості, що грунтується на усталеній системі моральних норм, оцінок і принципів і відображає моральні відносини
Мотив - термін у психології. Чким позначається спонукальна причина до дії і вчинків
Н
Навички - певні дії людини, що доведені до автоматизму внаслідок багаторазового повторення і не потребують свідомого керування кожним елементом структури таких дій
Народ - все населення певної країни; етнічна спільність, що у своїй ієрархізованій соціальній структурі є об'єктом власної історії та культури
Натуралізм - погляд на світ, згідно з яким природа виступає як єдиний універсальний принцип пояснення, в тому числі соціальних та моральних явищ
Натурфілософія - філософія природи, система умоглядних витлумачень природи, що розглядається в її цілісності
Наука - сфера інтелектуальної діяльності людини, функцією і завданням якої є вироблення і теоретична систематизація знань, що в своїй сукупності складають наукову картину світу
Наукова картина світу - узагальнена цілісна ситема уявлень про властивості й закономірності природи і світу в цілому, що є синтезом природничо-наукових та суспільно-історичних понять і принципів
Науково-технічний прогрес - цілісний взаємозумовлений поступ науки і техніки, що грунтується на широкому пізнанні та застосуванні зовнішніх сил і закономірностей природи
Націоналізм - ідейно-політична течія. Що виражає прагнення народу до національного, культкрного і політичного самовираження і самоутвердження
Нація - природно-історична спільність людей, що складається на основі духовно-культурних особливостей, спільності території та соціально-економічних зв'язків
Небуття - поняття, що означає заперечення буття, його відсутність, тотожне поняттю "ніщо"
Неокантіанство - напрям у філософії ХІХ - ХХ ст., що ставив за мету повернення до вихідних принципів теорії пізнання та етики Канта
Неоплатонізм - напрям у філософії, згідно з яким творцем світу є надчуттєве "єдине", яке шляхом еманації (випромінювання) виділяє з себе світовий розум, світову душу, природу
Неопозитивізм - один із напрямів філософії ХХ ст., сучасний позитивізм, основними проблемами якого є роль знаково-символічних засобів науки, природи і функції математизації і формалізації знання тощо
Неореалізм - течія в англо-американській філософії ХХ ст., одним із вихідних принцпипів гносеології якої є визнання здорового глузду як способу пізнання об'єкта, що безпосередньо входить у свідомість
Неотомізм - філософська школа в католицизмі, що виходить з учення Т. Аквінського; природу і суспільство проголошує продуктом божественного творення, наполягає на гармонії віри і розуму
Несвідоме - термін психології для позначення сфери психічної діяльності, яка не бере участі у свідомому ставленні людини до світу і проявляється через інтуїцію, мимовільний спогад, гіпнотичний стан, сновидіння тощо
Нігілізм - світоглядно-філософська позиція, що грунтується на запереченні культурних цінностей, релігійних і моральних норм, історичного минулого
Нірвана - у буддизмі - стан спокою, що досягається шляхом повного відсторонення від життєвих благ та задоволень, злиття душі з духовною, божественною першоосновою світу; перен. спокій, блаженство
Ніцшеанство - філософська течія, в основі якої лежать ідеї Ф. Ніцше "про переоцінку всіх цінностей" європейської духовної культури і звернення до ірраціоналізму і суб'єктивізму
Номіналізм - напрям у середньовічній схоластичній філософії, що визнавав первинними одиничні речі, а загальні поняття - їх "іменами"
Ноосфера - оболонка Землі, що охоплена розумною діяльністю людини
Ноумен - у філософії Платона та середньовічній схоластиці термін, який означає те, що пізнається розумом, на противагу даному в чуттях
Нус - одне з основних понять античної філософії, що означало поєднання всіх всіх можливих актів свідомості й мислення, яким підпорядковані космос і людина, думка, розум
О
Обскурантизм - вороже ставлення до науки, прогресу; мракобісся
Об'єкт - предмет, що є частиною зовнішнього матеріального світу; предмет пізнання, діяльностілюдини
Об'єктивний - такий, що існує поза свідомістю та незалежно від неї; о. реальність - матеріальний світ у всій його багатогранності, все, що існує насправді незалежно від людської свідомості; безсторонній, неупереджений, такий, що відповідає дійсності
Об'єктивізм - світоглядна позиція, що в пізнанні соціально-політичних явищ грунтується на безсторонності та відсутності їх оцінок
Об'єктивна істина - в теорії пізнання такий зміст людських знань, який не

 
 

Цікаве

Загрузка...