WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

люди
Єпископ - вищий духовний сан у християнській церкві
Єресі - релігійні вчення, що заперечують догмати пануючої церкви
Ж
Життя - сутнісна ознака процесів органічного світу та людського існування, що повёёязана зі здатністю до цілеспрямованого відтворення й саморегуляції
З
Загальне - всеохопна категорія для означення визначеної множини предметів, явищ і процесів, що принципово тотожні в своїй основі
Закон - філософська категорія для позначення істотного, сталого, повторюваного, спільного для звязків між предметами і явищами
Засновок - у логіці - судження, що є частиною умовиводу і підставою висновку
Звичаї - стереотипи поведінки, яких дотримуються групи людей, які зберігаються впродовж тривалих історичних періодів
Звичка - вироблений і закріплений у житті людини спосіб поведінки з вираженими внутрішніми спонукальними мотивами до дії
Зло - поняття етики, яким позначається морально-негативне в суспільних явищах, вчинках і мотивах діяльності людини
Зміст - внутрішній звязок елементів і процесів організованої певним чином системи матеріальних і духовних явищ
Знання - форма засвоєння результатів пізнання, для якої характерне визнання їх істинності
Зовнішнє - категорія, що відображає зовнішні ознаки обєкта, які виявляються в безпосередньому спогляданні на емпіричному рівні пізнання
І
Ідеал - вища досконалість, взірець, мета, до яких у своїй діяльності прагне людина чи соціальна група
Ідеалізація - наділення когось або чогось властивостями, які відповідають ідеалові; логічна модель теоретичного обєкта
Ідеалізм - філософський напрям, який на противагу матеріалізму вважає ідею, свідомість, дух первинними, а природу, буття, матерію їх похідними
Ідентифікація - уподібнення, встановлення тотожності обєктів за певними ознаками
Ідентичність - подібність, рівнозначність, тотожність предметів, явищ і понять
Ідеологія - система поглядів та ідей, у яких усвідомлюються та оцінюються проблеми суспільного життя, а також цілі соціальної діяльності
Ідея - поняття, уявлення, що відбиває у свідомості людини дійсність і виражає водночас її ставлення до навколишнього світу
Ілюзія - омана, хибне, спотворене відображення дійсності й побудовані на цьому нездійсненні мрії та бажання
Іманентний - внутрішньо притаманний предметам і явищам; той, що випливає з їхньої природи
Імператив - наказ, веління, настіна вимога
Імпліцитно - приховано, неявно
Інваріантність - незміннність величин, співвідношень, властивостей при зміні умов, що повязані з ними
Індивід - конкретний представник людського роду
Індивідуалізація - виділення однієї особи або особини за їхніми характерними властивостями
Індивідуалізм - ознака світогляду і життєва позиція, згідно з якими індивід протистоїть іншим людям і суспільству
Індивідуальний - особистий, властивий лише даному індивідууму; розрахований на одну особу; поширений на кожного зокрема; одноосібний
Індивідуальна психологія - напрям у психоаналізі, що прагне звільнити людину від детермінації соціальних та біологічних чинників
Індивідуум - окрема людина, особа
Індуїзм хх сукупність релігійних вірувань, релігійно-соціальні організації в Індії, світоглядними засадами яких є стародавні індійські священні тексти
Індукція - логічна операція, форма умовиводу, в якому на основі знання про окреме робиться висновок про загальне
Інквізиція - судово-поліційна організація у католицькій церкві, заснована у ХІІІ ст. для боротьби з єретиками, надзвичайно жорстока
Інстинкт - сукупність поведінкових актів організму, спрямованих на збереження життєвих функцій будь-якої істоти і виду в цілому; чуття, несвідоме спонукання до чого-небудь
Інструменталізм - філософське вчення, згідно з яким свідомість визнається одним зі знарядь пристосування організму до середовища
Інтеграція - обёёєднання в ціле будь-яких окремих частин; процес зближення чого-небудь
Інтелект -розум, здатність до мислення, особливо до вищих його форм
Інтелігібельний - той, що осягається за допомогою розуму, мислення
Інтенція - іманентна субєктові спрямованість свідомості, волі, почуттів на обєкти
Інтерес - спрямованість особистості на матеріальні та духовні цінності з метою їх створення та використання
Інтеріоризація - перетворення, згортання зовнішньої схеми дій у внутрішній, субєктивний план людини
Інтерпретація - тлумачення , пояснення, розкриття смислу чого-небудь
Інтерсубєктивність - поняття для позначення феноменів, загальнозначущих для багатьох субєктів
Інтроєкція - у психології включення індивідом у свій внутрішній світ змісту психіки інших індивідів
Інтроспекція - спостереження за власними психічними явищами і станом
Інтуїтивізм - філософський принцип, згідно з яким інтуїція виступає як єдино вірогідний вид і спосіб пізнання
Інтуїція - здогад, проникливість, які грунтуються на попередньому досвіді; у філософії - безпосереднє осягнення істини без наукового досвіду й логічних умовиводів
Ірраціоналізм - філософське вчення, згідно з яким розумові як основному видові пізнання протиставляються інстинкт, віра, інтуїція
Ірреальне - нереальне, те, що існує в уяві, мисленні, а не в дійсності
Іслам - релігія, заснована, за арабськими переказами, пророком Мухаммедом у 7 ст.; вчення ісламу викладене у Корані
Істина - адекватне відтворення в пізнанні обєктивної дійсності, відповідність пізнавальних образів обєктові; твердження, що відповідає уявленню про належне
Історизм - принцип наукового пізнання, згідно з яким процеси дійсності розглядаються в їхньому закономірному історичному розвиткові
Історичний матеріалізм - складова частина філософії марксизму, що вивчає загальні закони розвитку суспільства
Й
Йоги - послідовники давньоіндійського релігійно-філософського вчення про самопізнання, що досягається методами фізичного і морального тренування
К
Казуальний - випадковий, той, що не підлягає узагальненню
Кальвінізм - протестантська релігійна течія, заснована Ж. Кальвіном
Канон - основне положення, правило, норма; догмат, церковне правило
Кантіанство - сукупність шкіл та напрямів, що склалися на основі філософії І. Канта
Капіталізм - суспільний лад, основою якого є всеохопне товарне виробництво і самозростання капіталу
Карма - у релігійно-філософських системах Індії - закон відплати, за яким характер наступного існування людини (перевтілення після смерті) визначається її моральною поведінкою
Картезіанство - вчення французького філософа і математика Р. Декарта
Каста - в Індії та у деяких країнах Сходу - замкнена суспільна група людей, обєднаних певним родом занять, звичаями та законами; перен. станове або іншезалежне суспільне угруповання, що зберігає свої привілеї та відокремленість
Категоричний імператив - категорія філософії І. Канта, що позначає належну поведінку людини, відповідно до свободи волі й загальних вимог
Категорія - універсальна форма мислення, в якій відображено загальні закони,

 
 

Цікаве

Загрузка...