WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат

теорія пізнання
Гомогенний - однорідний за складом
Гуманізм - система поглядів, згідно з якими вищою цінністю проголошується людина та її право на свободу, щастя й розвиток і прояв своїх здібностей; ідейний напрям культури епохи Відродження
Гуманістична етика - напрям у філософії моралі, що пов'язаний з визнанням моральної природи людини, моральної самоцінності кожного індивіда
Гуманітарний - такий, що стосується людського суспільства, людини, її культури
Гуманітарні науки - суспільні науки (філософія, історія, психологія, філологія, мистецтвознавство, право тощо), що досліджують проблеми розвитку людського суспільства
Д
Дао - одне з найважливіших понять китайської філософії, центральне поняття даосизму; означає невидимий всюдисущий закон природи, людського суспільства, поведінки і мислення окремого індивіда, невіддільний від матеріального світу і такий, що ним керує. Дао - закономірний шлях виникнення, розвитку і зникнення всіх речей і одночасно матеріальна праоснова їх існування
Даосизм - один із напрямів давньокитайської філософії, що грунтується на визнанні дао
Дедукція - логічний метод, за яким на основі загального істинного твердження виводиться нове істинне твердження, що стосується окремих предметів та їх сукупностей
Деїзм - релігійно-філософське вчення, згідно з яким Бог виступає першопричиною і першопоштовхом світу, але не втручається в розвиток природи і суспільства
Деміург - у давньогрецькій ідеалістичній філософії (Платон) - божество як творець світу; творча сила, творець
Дескрипція - у природних і формалізованих мовах словосполучення і конструкції, що являють собою додаткове означення власних і загальних імен
Детермінізм - визнання загальної об'єктивної закономірності й причинової зумовленості всіх явищ природи і суспільства
Дефініція - логічне визначення змісту певного поняття
Джайнізм - релігія, в основі якої лежить культ Джіни - боголюдини; поширена у Шрі Ланка та Індії
Дискретний - роздільний, перервний, протиставляється неперервному
Дискурс - аналіз, здійснений опосередковано, шляхом логічних міркувань, роздумів
Діалектика - наука про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення, внутрішнім джерелом яких є єдність і боротьба протилежностей; складність і багатоманітність форм, суперечливість розвитку
Діалектичний метод - філософський метод, який полягає у визнанні загального зв'язку і розвитку явищ, джерелом яких є суперечності
Дійсність - все те, що має реалье, наявне буття
Догма - положення, що приймається на віру як незаперечна, вічна істина для всіх часів та історичних епох
Догмат - в теології положення релігійного віровчення, що затверджені вищою церковною інстанцією і визнаються як вищі, абсолютні й незаперечні істини
Догматизм - мислення застиглими, незмінними формулами, що спирається на догми
Доктрина - наукова або філософська теорія, політична система; керівний теоретичний чи політичний принцип
Доцільність - характеристика способу діяльності, що здійснюється у відповідності з визначеною метою (ціллю)
Дуалізм - принцип світоглядно-філософського пояснення сутності світу, що визнає два незалежних начала в його основі - дух і матерію, ідеальне і матеріальне
Дух - нетілесне начало; здатність людини або групи людей до діяльності на основі свідомості та волі
Душа - синонім терміна психіка; сукупність психічних і моральних якостей людини
Е
Евдемонізм - поняття, що ним визначається моральний принцип, за яким людина прагне до щастя
Еволюціонізм - учення, згідно з яким природа розвивається без різних якісних змін, поступово й неперервно
Еволюція - одна з форм руху, розвитку у природі й суспільстві - безперервна, поступова кількісна зміна, на відміну від революції - докорінної зміни, переходу одного з якісного стану в інший
Евристика - наука про творче мислення людини, психічні процеси розв'язання яких-небудь завдань
Езотеричний - той, що містить глибинний, внутрішній, таємний, прихований смисл
Ейдос - у давньогрецькій філософії вид, образ і прообраз речі; ідея
Екзистенціалізм - філософський напрям, за яким реальним є лише існування людини та її переживання, внутрішнє буття
Екзистенція - основна категорія екзистенціалізму, яка означає внутрішнє буття людини, як ірраціональне, нtповторне, непізнаване
Екзогенний - зумовлений зовнішніми причинами
Екзотеричний - загальнодоступний, призначений для публічного викладу
Еклектика - механічне поєднання різнорідних, часто протилежних принципів, поглядів, теорій, стилів; еклектик довільно вибирає з різних систем ті несумісні положення, які йому хотілося б зберегти або обгрунтувати
Експеримент - науковий дослід, спостереження за досліджуваним явищем у штучно встановлених умовах
Елімінація - у процесі логічної операції - виключення, усунення певних даних, ознак, властивостей
Еманація - у філософії та теології поняття, що позначає витікання, випромінювання всієї різноманітності світу з єдиного, вищого начала (Бога)
Емпіризм - напрям у теорії пізнання, що надає перевагу чуттєвому досвіду перед теоретичними дослідженнями та узагальненнями
Ендогенний - внутрішнього походження, викликаний внутрішніми причинами
Енцикліка - письмове звернення папи римського до всіх католиків або до віруючих якоїсь однієї країни з релігійними або політичними настановами
Епікуреїзм - моральне вчення, що виходить із етичних ідей давньогрецького філософа Епікура, за яким найвищі моральні чесноти досягаються у стані блаженства
Епістемологія - те саме, що і теорія пізнання
Еристика - мистецтво вести спір, полеміку
Естетика - філософська наука про закономірності художнього освоєння дійсності, про природу мистецтва та його соціальну роль
Естетична свідомість - форма суспільної свідомості, через яку здійснюється художнє освоєння дійсності, відображаються і виражаються естетичні почуття, оцінки, смаки тощо
Есхатологія - релігійне вчення про кінцеву долю світу і людства
Етатизм - політика активного втручання держави в соціально-економічну та політичну сфери життя суспільства
Етика - наука про суть, походження і розвиток моралі; сукупність принципів і норм поведінки, узвичаєних у певному суспільному середовищі або професійній групі
Етимологія - розділ мовознавства, що вивчає походження слів
Етногенез - походження народу
Ефір - гадане середовище, яке нібито заповнювало проміжки між частинками і весь світовий простір; повітряний простір, у якому поширюються радіохвилі; органічна сполука - безбарвна летка рідина з характерним різким запахом
Є
Євангеліє - ранньохристиянські книги, що оповідають про земне життя засновника християнства Ісуса Христа; Євангелія від Марка, Матфія, Луки та Іоанна - частина Біблії
Євгеніка - напрям у генетиці, завданнямякого є покращення спадкових якостей майбутніх поколінь
Єзуїти - члени католицького чернечого ордену, які не гребували ніякими засобами для досягнення своєї мети; перен. підступні, лицемірні

 
 

Цікаве

Загрузка...