WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський словник - Реферат

Філософський словник - Реферат


ФІЛОСОФСЬКИЙ СЛОВНИК
З курсу "Філософія"
Для студентів усіх спеціальностей
А
Абсолют - вічна, незмінна, нескінченна духовна першооснова світу
Абстрактне - неповне, однобічне знання, ступінь пізнання об'єкта
Абстракція - виділення в мисленні окремих властивостей або відношень предмета як самостійних і відносно цілісних
Авторитарний - той, що грунтується на незаперечному підкоренні влади; той, що прагне утвердити свою владу, авторитет, вплив
Агностицизм - у теорії пізнання позиція, згідно з якою частково або повністю заперечується можливість раціонального пізнання
Адекватний - відповідний, тотожний
Аксіологія - один із розділів філософії, що
Акциденція - випадкова, тимчасова, неістотна властивість предмета
Альтернатива - необхідність вибору між двома чи кількома можливостями, що виключають одна одну, при вирішенні якогось питання
Аморалізм - моральний принцип, за яким виправдовується зневажливе ставлення до моральних вартостей та норм співжиття
Аналіз - процес розчленування цілого на його складові частини, елементи
Аналогія - форма умовиводу, коли на підставі схожості предметів за одними ознаками робиться висновок про їхню подібність за іншими ознаками
Анархізм - суспільно-політичне вчення, що заперечує будь-яку державну владу; невизнання авторитету, дисципліни, порядку
Анахронізм - помилкове віднесення подій чи явищ однієї епохи до іншої; застаріле, таке, що не відповідає умовам сучасності, явище, поняття, думка
Анімізм - віра в існування духів і душ; одухотворення явищ і сил природи
Анотація - короткий виклад змісту книги, статті тощо, часто з критичною їх оцінкою
Антагонізм - непримиренні притиріччя, що супроводжуються найгострішою боротьбою
Антиномія - поєднання двох взаємовиключних суджень, кожне з яких відзначається логічною доказовістю
Античний - давньогрецький або давньоримський (культура, мистецтво, суспільний лад тощо)
Антологія - збірник вибраних творів різних авторів якогось одного жанру
Антропогенез - процес виділення людини з природного стану під впливом суспільного життя, діяльності й пізнання
Антропологія - наука, що вивчає походження людини й еволюцію фізичної організації людини та її рас
Антропоморфізм - наділення тварин, рослин і явищ неживої природи люськими властивостями; властиве багатьом релігіям уявлення про божество в людській подобі
Апокрифи - книги релігійного змісту, що не збігались з офіційним віровченням, оголошувалися церквою неправдивими, заборонялися і зберігалися таємно
Апологетика - розділ християнської теології, завданням якго є обгрунтування і захист християнського віровчення
Апорія - в логіці суперечність у міркуваннях, що з погляду логічних законів здається нездоланною; парадокс
Апостеріорі - в теорії пізнання знання, що набувається через досвід
Апріорі - в теорії пізнання знання, що наявні в свідомості й пердують досвіду
Аргумент - підстава, доказ, що наводяться для обгрунтування істинності думки
Аскетизм - моральний принцип, за яким людина шляхом самозречення й відмови від земних благ прагне досягти релігійного чи морального ідеалу
Атман - у давньоіндійській філософії світова душа як основа всіх речей
Атрибут - необхідна, істотна, невід'мна властивість предмета чи явища, напр., рух - А. матерії
Афоризм - думка, висловлена коротко, стисло, влучно, що стала самостійним виразом
Б
Банальний - буденний, давно відомий, заяложений
Біогенез - одна з теорій виникнення життя на Землі, згідно з якою зародки живих істот були занесені на Землю з інших небесних тіл (теорія панспермії)
Біосфера - єдність земної кори, гідросфери та атмосфери, населених живими організмами
Біхевіоризм - напрям у психології, який визнає своїм предметом не свідомість людей, а їх поведінку як реакцію на зовнішні подразнення
Бог - у релігії надприродна істота як творець і прамислитель; об'єкт релігійної віри і поклоніння
Богослов'я - теорія релігії, система знань, спрямована на теоретичне обгрунтування, тлумачення та виправдання релігійних вчень та догматів
Брахман - в індійській філософії - безособовий божественний абсолют, який лежить в основі всіх речей; жрець, представник вищої касти в Індії
Буддизм - одна з трьох світових релігій, виникла у середині першого тисячоліття до н. е. в Індії; пов'язаний з ученням Будди про рівність всіх людей у стражданні
Буття - категорія філософії, в якій відображено спільну всім речам властивістьбути; існування, що передує всім можливим його формам
В
Веди - найдавніші пам'ятки індійської літератури, священні тексти брахманізму
Верифікація - спосіб встановлення істини шляхом відповідності чи невідповідності відчуттям
Видимість - у філософії неадекватне, спотворене відображення предметів і процесів через їх недостатнє вираження
Відносна істина - неповні, неточні, приблизні знання про об'єкт
Відродження - соціальний та духовний рух у Європі ХІV - ХVІ ст., спрямований на відродження античної культури, проти культури середньовіччя
Відчуження - перетворення сутнісних ознак і якостей речі, предмету культури, людини, соціальної інституції в самостійне і протилежне їм утворення
Відчуття - психічний процес, результатом якого є відображення окремих властивостей предметів і явищ безпосередньо за допомогою органів чуття
Волюнтаризм - напрям філософії, що визнає волю першоосновою і творцем всього існуючого; здійснення влади й управління суб'єктивно-вольовими методами
Воля - здатність людини підкорювати свої бажання, пристрасті й діяльність свідомо визначеній меті
Всесвіт - весь навколишній світ, нескінченний у просторі і часі, різноманітний у формах і проявах
Вульгарний матеріалізм - різновид матеріалізму, що ототожнєю психічні процеси з фізіологічними, а свідомість тлумачить як різновид матерії
Г
Галактика - космічна система, що включає в себе понад 100 млрд. Зірок, а також газо-пилові туманності, пов'язані між собою силою всесвітнього тяжіння
Гармонія - впорядкованість та узгодженість зв'язків між складовими елементами і частинами і цілим
Гедонізм - філософсько-етичне вчення, згідно з яким найвищим благом і метою життя людини є насолода
Генезис - поняття, що відображає виникнення, походження і закономірний розвиток явищ
Географічне середовище - природні умови, що становлять основу існування і розвитку суспільства
Герменевтика - один із напрямів філософії, основним методом якого є витлумачення текстів
Гештальтпсихологія - напрям у психології, який первинними і визначальними елементами психіки вважає "гештальти" - суб'єктивні психічні структури
Гінаяна - один із двох основних напрямів буддизму
Гіпотеза - науково обгрунтоване припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ, вимагає перевірки досвідом або пітвердження фактами для того, щоб стати достовірною науковою теорією
Глобальний - такий, щопоширюється на всю земну кулю; всесвітній; всебічний, повний; загальний, універсальний
Гносеологія -

 
 

Цікаве