WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат

самостійні
галузі досліджень. Четверта фаза названа періодом насичення: галузь вичерпує себе,
основні ідеї переходять у підручники. Далі можливий розпад на декілька галузей або зникнення як самостійної галузі досліджень.
Якщо в тій чи іншій галузі науки відбувається докорінна ломка системи основних наукових понять, теорій, принципів і законів, відбувається повна перебудова методу мислення вчених, самого способу розуміння і пояснення пізнаваного світу, то в даному випадку ми маємо справу з науковою революцією.
Наукова революція як закономірність розвитку науки має дві функції, які вона інколи
виконує одночасно у взаємозв'язку, а інколи - послідовно, одну за одною. Перше завдання
наукової революції (її перша функція) має негативний, критичний, руйнівний характер:
потрібно рішуче, революційним шляхом, до самих підвалин зруйнувати всю систему старих понять, теорій, принципів і законів даної науки. Без виконання цього
революційно-критичного завдання не може бути усунута основна перешкода для розробки і
прийняття нових поглядів, нового способу мислення вчених, не може бути розчищений
шлях для проникнення в науку нових ідей і положень.
Друге, причому найважливіше, завдання наукової революції є позитивне, конструктивне, творче: необхідно виробити, обгрунтувати і утвердити в науці систему нових понять, теорій, принципів і законів, а разом з цим - нове мислення вчених, новий спосіб сприйняття і розуміння світу, який вивчається ними. Без виконання цього позитивного, творчого завдання наукова революція не може бути доведена до свого логічного реального
завершення.
Внаслідок наукових революцій відбуваються суттєві зміни в структурі наукового знання, в побудові наукових теорій. Сучасна наука характеризується виникненням метатеорій і метанаук як специфічних форм наукового знання, прагненням усвідомити основи, що лежать у фундаменті побудови наукових теорій.
Сучасне наукове знання набуло до краю абстрактного характеру, оскільки важко встановити зв'язок його понять з об'єктивною реальністю. Проте це не зробило його менш практичним, навпаки, абстрактні теоретичні системи науки нашого часу дають можливість в принципі оволодівати і керувати різними процесами природи.
Аналіз науки як цілісної системи обумовлений її багаторівневою сутністю. Сучасна наука досліджується у найрізноманітніших аспектах: політико-економічному, історико-науковому, наукознавчому, державознавчому, етичному, естетичному, прогностичному, психологічному та ін. Вирішальне значення для правильного визначення шляхів подальшого розвитку науки мають філософський, особливо логіко-гносеологічний і соціологічний аспекти дослідження.
З позицій логіко-гносеологічного підходу, наука розглядається як система знань. Наукове знання являє собою ідеальне утворення, специфічне духовне явище, необхідний компонент науки, без якого вона не існує як цілісність. Однак наукові знання - це ще не наука в справжньому розумінні. Такою наука стає лише тоді, коли здійснюється процес створення нового знання. Продуктом науки є нові знання.
Дослідження процесу виникнення нового наукового знання в цьому аспекті передбачає свій підхід до проблеми, інший, ніж той, який необхідний при логіко-гносеологічному аспекті аналізу того ж процесу.
Розуміння науки як системи знання цілком правомірне, оскільки її функцією є пізнання. І, звичайно, такий підхід до науки може бути цілком придатним для логіки науки. Але його обмеженість відразу виявляється, як тільки підійти до науки як до складного явища, спробувати з'ясувати її закономірності і соціальні функції.
При вирішенні цих питань логіко-гносеологічний підхід виявляється не достатнім, і його потрібно доповнити соціологічним аналізом науки. Соціологічний аналіз науки призводить до розуміння її як форми наукової діяльності, галузі духовного виробництва, певного соціального інституту.
У рамках духовного виробництва вихідними для розуміння і аналізу сутності науки
виступають уже не самі наукові знання, а діяльність щодо їх виробництва - наукова праця.
Тому аналіз науки як системи знання має бути доповнений її дослідженням як специфічного
виду духовної праці. Наука - не лише сума знань, це система знань, що постійно
розвивається і одночасно є специфічним видом духовного виробництва. Як система знань
наука існує і як реальний факт, передусім у самому процесі наукової діяльності, і як
результат наукової діяльності. Соціологічний аналіз науки передбачає також розгляд її як
певного соціального інституту. В науці як складній соціальній системі закладено свій механізм розвитку. Тому поняття "соціальний інститут" має сприяти виявленню внутрішньої суперечливості науки і механізмів її розвитку.
Аналіз інституціоналізованої науки як форми організації суспільних відносин у науковій діяльності дає змогу виділити такі її основні сторони. Наука як соціальний інститут являє собою організацію людей, що займаються науковою діяльністю. Внутрішньонаукові стосунки набувають характеру зв'язку між суб'єктами наукової діяльності а також щодо матеріальних засобів її здійснення.
Тому наука як соціальний інститут є організацією не тільки людей, що займаються
науковою діяльністю, а й організацією її матеріально-технічної бази. Люди, професійно
зайняті науковою діяльністю, і матеріальні засоби здійснення цієї діяльності є тими
елементами, які необхідно організовувати в соціальний інститут.
Отже, наука як соціальний інститут являє собою об'єднання професійно зайнятих науковою діяльністю людей і матеріальних засобів її здійснення у вигляді системи організацій і установ для виконання'функ-цій свідомого і цілеспрямованого керування науковою діяльністю.
Іноді, визначаючи науку, намагаються визначити її сутність з допомогою кількісного
переліку всіх її сторін і проявів. Так, у "Філософському словнику" наука визначається як
сфера дослідницької діяльності, спрямована на виробництво нових знань про природу,
суспільство і мислення, яка включає в себе всі умови і моменти цього виробництва, з їх
знаннями і здібностями, кваліфікацією і досвідом, з розподілом і кооперацією наукової
праці; наукові установи, експериментальне і лабораторне обладнання; методи
науково-дослідної роботи; понятійний і категоріальний апарат; систему наукової
інформації, а також усю суму наявних знань, що виступають як передумови або засоби чи
результати наукового виробництва. Ці результати можуть також виступати як одна з форм
суспільної свідомості.
Безперечно, наука - надзвичайно складний і багатоаспектний соціальний феномен. Вона одночасно є системою об'єктивних знань і певним видом діяльності людей, засобом
пізнання світу, найважливішим фактором розвитку виробництва і знаряддям перетворення
світу.
Оскільки наукове визначення є стислим вираженнямсутності предмета, до нього мають увійти не всі властивості, сторони і зв'язки науки,

 
 

Цікаве

Загрузка...