WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат

науково-технічної революції та основні етапи її
розгортання, а також своєрідність її здійснення на різних етапах суспільного розвитку та
своєрідність соціальних наслідків НТР у певних соціальних умовах.
Методологічною основою дослідження сутності науково-технічної революції може бути
такий підхід до розвитку науки і техніки, коли в процесі аналізу їхньої ролі та значення у
виробництві і взагалі в житті суспільства в центр уваги ставиться трудова людська діяльність
в її історичному русі. При цьому розвиток техніки слід розглядати не як самостійний, сам по
собі, а через призму людської активності, тобто як процес послідовної передачі виробничих
функцій від робітника до техніки, як заміну "природних виробничих інструментів"
штучними. В результаті прогресу техніки дедалі більше функцій передається техніці, машині.
Можливий такий стан, коли людина в кінцевому рахунку вийде з безпосереднього процесу
виробництва і замість того, щоб бути головним елементом процесу виробництва, стане
поряд із цим процесом. Отже, розглядаючи сутність НТР, необхідно враховувати цей бік
явища, а саме - зміну місця та ролі людини в процесі виробництва, що відбувається в
результаті технічного прогресу.
Слід звернути увагу на органічну єдність науки та техніки в процесі їхнього розвитку.
Сучасна техніка і технологія немислимі без втілення в них наукових досягнень. Якщо в
минулі часи наука виступала як самостійна сфера діяльності, незалежна від інших чинників суспільного життя, то з певного часу вона починає входити в тісний зв'язок з іншими
сферами діяльності людини. Особливо зростає її взаємозв'язок з виробництвом, технікою.
Здійснюючи на них суттєвий вплив, вона сама вже не може прогресувати без них.
Правда, наукові відкриття далеко не завжди стають оперативним надбанням виробництва.
Ілюстрацією можуть послужити такі дані. Відомо, що практична реалізація ідеї одержання
фотографічного знімка відбулася лише через 100 років (1727-1839), ідея телефону -
через 56 років, радіо - через 35 років, радара - 15 років, телебачення - 14 років,
атомна бомба була створена через 6 років після теоретичного обгрунтування можливостей
її створення, транзистор пробив собі дорогу протягом року. Але, як бачимо, спостерігається
тенденція до скорочення часу реалізації наукових відкриттів.
При характеристиці сучасного виробництва набуває величезного теоретичного і
методологічного значення тенденція до технологічного застосування науки і неухильне
поступове перетворення її у безпосередню продуктивну силу. Наука виступає в ролі
суспільної продуктивної сили.
У сучасних умовах процес перетворення науки в безпосередню продуктивну силу
здійснюється у двох взаємопов'язаних напрямках. По-перше, результати наукових
досліджень втілюються в техніці, технології, у матеріальному виробництві взагалі, тобто
наука виконує так звану матеріально-технічну функцію. Технічна орієнтація науки почала
чітко проявлятися з часу промислової революції кінця XVIII - початку XIX ст. Відтоді
відбувається бурхливий розвиток комплексу природничих наук, з'являються прикладні
дослідження, технічні розробки, виробничі дослідження. По-друге, наукові знання
втілюються в самих виробниках, у людях, їхніх світоглядах, творчих здібностях, тобто шляхом
особистісної орієнтації науки. В ході розгортання науково-технічної революції все чіткіше
проявляється ця тенденція, все наочнішою стає об'єктивна необхідність вдосконалення
творчих здібностей особистості, все більше зростає значення духовного розвитку трудящих
як вирішального фактора матеріального виробництва. Без інтелектуального розвитку
людини-робітника, інженера, техніка, організатора виробництва неможливий і успішний
розвиток техніки, технології, їхнє використання у виробництві.
Таким чином, наука шляхом втілення її досягнень в техніці, в технологічних процесах, а
також розвитку творчих здібностей, духовного вдосконалення учасників виробництва
безпосередньо підсилює виробничі можливості людини і суспільства, а отже, є
безпосередньою продуктивною силою.
На підставі сказаного можна дати таке визначення сутності науково-технічної революції.
НТР - це докорінне перетворення продуктивних сил на базі перетворення науки в
безпосередню продуктивну силу, зміна місця та ролі людини у виробництві.
На думку вчених, науково-технічна революція бере початок у середині 50-х років XX ст. з
впровадженням комплексної механізації, з космізацією, оволодінням ядерною енергією,
винайденням електронно-обчислювальної машини.
Сучасний етап НТР все більше пов'язується з такими її пріоритетними напрямками, як:
автоматизація, роботизація, кібернетизація, розвиток мікроелектроніки, біотехнології,
інформатики.
Ядром, основою самої ж автоматизації виступає комп'ютерна техніка. Водночас дедалі
більшу роль у житті суспільства відіграє інформатика. "Інформатика" - французький за
походженням термін, що поєднав у собі два слова: "інформація" і "автоматика". Тому
сучасний етап науково-технічної революції можна назвати комп'ютерно-інформаційним.
Комп'ютеризація має стати звичним, повсякденним явищем: персональна
електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) ввійде у побут, подібно до холодильника,
пральної машини, телефону тощо. Це стає можливим завдяки мініатюризації
обчислювальних пристроїв, коли, наприклад, у сучасному мікропроцесорі центральний
блок обчислювальної системи розміщуватиметься на одному кристалі кремнію розміром
кілька міліметрів. Подібний мікропроцесор виконує 40 тисяч операцій за секунду, що
можна порівняти з продуктивністю величезних електронно-обчислювальних машин 60-х
років, а ціна його на світовому ринку становить лише кілька доларів. За прогнозами,
протягом найближчих 5-6 років світовий випуск ПЕОМ досягне 20 млн. штук на рік.
Тобто майже стільки, скільки зараз виробляється легкових автомобілів. Малогабаритні,
досить потужні і дешеві, ЕОМ з'являться на столі вченого, конструктора, інших категорій
працівників розумової праці.
Революційні змінинайважливіших параметрів електронно-обчислювальних машин за
останні десятиріччя привели до кардинальних змін у галузі інформаційної техніки та
технології, які можна визначити як перехід до так званої безпаперової інформації.
Інформатика в житті сучасного суспільства починає набувати винятково важливого
значення. Зокрема, вона може здійснювати серйозний вплив на інтенсифікацію економіки,
насамперед шляхом забезпечення оптимальних зв'язків між галузями промисловості,
окремими підприємствами, а також шляхом вдосконалення управління, що спирається на
інформатику. Від чітко поставленої оперативної інформації значною мірою залежить
дотримання виробничої дисципліни.
Звичайно, у

 
 

Цікаве

Загрузка...