WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософський аналіз науки - Реферат

Філософський аналіз науки - Реферат


взаємозв'язку між продуктивними силами і виробничими відносинами відображається в загальносоціологічній тенденції - відповідності виробничих відносин характерові та рівневі розвитку
продуктивних сил.
І все ж, було б помилково вважати, що виробничі відносини залежать лише від розвитку
продуктивних сил. Не можна абсолютизувати цю властивість виробничих відносин, не
враховуючи свідомої діяльності людей. Адже люди завжди діяли і діють, вступаючи в певні
відносини, свідомо. Об'єктивність встановлення тих чи інших виробничих відносин означає,
що їхній характер визначається не станом суспільної свідомості чи свідомості окремої
людини, а характером і рівнем розвитку продуктивних сил. Тобто тими можливостями, які
створюють для людської діяльності продуктивні сили. Виробничі відносини - це результат
людської свідомої діяльності, однак, складаються вони хоч і свідомо, але не довільно, а в
залежності від того, якої суспільної форми, умов соціального розвитку потребують
продуктивні сили.
Отже, розвиток засобів задоволення постійно зростаючих потреб людей спричиняє зміни
способів виробництва матеріальних благ. Воно характеризується розмаїттям основних форм
життя суспільства разом з соціальними, політичними, духовними аспектами, які тісно
пов'язані між собою не лише впливом, який вони здійснюють один на одного, а й тим, що
мають єдину основу, яка визначає їхній розвиток - матеріальне виробництво. Певна форма
матеріального виробництва детермінує, по-перше, відповідну структуру суспільства,
по-друге, конкретне ставлення людей до природи. Державний устрій та духовне життя людей
визначаються обома цими факторами, а це в свою чергу визначає характер духовного
виробництва. Тобто поняття "виробництво" не слід обмежувати лише матеріальним
виробництвом, а треба розуміти як життєдіяльність суспільства, суспільне виробництво, в
якому матеріальне відіграє основну, визначальну роль.
Спосіб виробництва характеризується не лише виробництвом матеріальних благ. Він
відтворює соціальне буття людини, а також формує, розвиває саму людину. Категорія
способу виробництва має чітко визначений конкретно-історичний характер, свої специфічні
якісні характеристики, властиві лише певному ступеневі розвитку суспільства. Зміна
способу виробництва викликає зміну всього укладу суспільного життя, тобто відбуваються
зміни соціального, політичного, духовного характеру, змінюється соціально-класова
структура суспільства. Трансформується система управління, руйнується стара
інфраструктура, заклади, організації, на їхньому місці виникають нові установи та
організації. А разом з цим змінюються погляди людей, їхня свідомість, психологія,
формуються нові особистості тощо. В цілому набирає нових форм спосіб життя людей.
Слід зазначити, що зміни в укладі суспільного життя відбуваються не лише у випадку повної
заміни одного способу виробництва іншим. Якщо зміни відбуваються в надрах конкретного
способу виробництва, то це теж може викликати певні зміни укладу життя суспільства. Але
більш детально про це мова йтиме в наступних розділах.
Сутність науково-технічної революції
Задовольняючи свої потреби, люди мають справу не лише з природою, яку
використовують, пристосовують до своїх вимог, а також з так званою "другою природою",
тобто з тим, що вони створюють. "Створене" знову використовується у виробництві. Між
людиною і тим, що вона створює, діють взаємозумовлені, досить складні діалектичні зв'язки,
які значною мірою змінюють умови її життєдіяльності.
Сучасне виробництво характеризується не лише матеріальними, а й духовними факторами,
поєднанням науки й виробництва. Обов'язковими елементами виробництва виступають
результати науково-технічних досліджень, нові технології, наукові програми, плани та
прогнози, автоматизовані системи управління, системи науково? організації праці тощо.
Дедалі зростаючу роль у виробництві відіграє наука, яка забезпечує теоретичну, духовну
сторону практичної виробничої діяльності. Безпосереднім виявом цього стану є
науково-технічний прогрес (НТП), який перетворився в головний чинник економічного прогресу.
Адже щоб успішно здійснювати сучасне суспільне, виробництво необхідне знання основних
об'єктивних тенденцій розвитку науки і техніки. Окрім того, глибоке розуміння
процесів,пов'язаних з НТП, має враховуватися в морально-етичному аспекті виробничої
діяльності суспільства, у вирішенні проблем взаємовідносин людини і природи, виживання
людства тощо.
Відомо, що будь-яке соціальне явище слід розглядати в розвитку, в чіткому усвідомленні
його суті, тобто в сукупності глибинних зв'язків, відношень і внутрішніх законів, які
визначають основні риси і тенденції розвитку даного явища. Сучасний етап НТП прийнято
називати науково-технічною революцією (НТР). Насамперед необхідно уточнити
співвідношення понять "НТП" і "НТР".
Науково-технічний прогрес - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток
усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і
освоєння зовнішніх сил природи, це об'єктивна, постійнодіюча закономірність розвитку
матерільного виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології
та організації виробництва, підвищення його ефективності.
Науково-технічна революція - це більш вузьке поняття. Вона являє собою одну із стадій чи
форм НТП, коли він набуває прискореного, стрибкоподібного характеру. Виявом науково-технічної революції є докорінна перебудова
всієї технічної і технологічної основи виробництва, його організації й управління, які
здійснюються на базі практичного використання фундаментальних відкриттів сучасної
науки. Виробництво перетворюється з простого процесу праці в науковий процес, у
технологічне застосування науки.
Необхідно правильно визначити етапи науково-технічної революції, що дає змогу
уточнювати перспективу НТР, накреслити головні напрямки її подальшого розгортання. Це
в свою чергу сприятиме вдосконаленню управління науково-технічним прогресом з метою
успішного вирішення основних економічних,політичних та соціальних завдань, що стоять
перед суспільством.
Однією з обов'язкових умов визначення етапів науково-технічної революції є чітке
визначення її сутності. Більше того, сутність НТР має виступати визначальним критерієм,
що дає змогу науково з'ясувати початок НТР та основні етапи її розвитку. Адже неможливо
дати науково обгрунтоване визначення місця і часу розвитку будь-якого явища суспільного
життя без чіткого уявлення про його зміст, знання глибинних основ, об'єктивних
закономірностей існування даного явища. З'ясування сутності НТР дає змогу уявно охопити
і усвідомити в цілісності масштаби

 
 

Цікаве

Загрузка...