WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Спрямованість історичного розвитку в сучасній західній соц. філософії - Реферат

Спрямованість історичного розвитку в сучасній західній соц. філософії - Реферат

характеру через вплив техногенної цивілізації на навколишнє середовище, від якого зале-жить життя людей.
Отже, якщо для епохи індустріалізму було притаманне прагнення високого рівня життя, то сучасний перехід до постіндустріалізму вима-гає обережної переорієнтації базових цінностей соціуму на поступове досягнення високої якості життя, відтворення навколишньої природи.
Таким чином, суспільства змушені будуть проходити через засво-єння досягнень техногенної цивілізації і переходу до антропогенної. Са-ме антропогенна цивілізація піднесе людину над її егоїстичними цілями і допоможе вийти на рівень світоглядних парадигм. Історичний розвиток, у свою чергу, буде реалізуватись лише в процесі трансформації соціаль-но-світоглядних настанов, що визначають ставлення людини до світу за-галом.
Багато вчених і філософів дають своє розуміння майбутньої цивілі-зації. Один із них, А. Печчеї, приходить до висновку, що вихід з тупиків прогресу слід шукати не ззовні, а в середині людини - в її особистості, зі всіма без виключення потребами і прагненнями. Звідси випливає, щомайбутньою цивілізацією може бути антропогенна цивілізація.
Сьогодні не можна уявити собі цю цивілізацію. Однак можна впев-нено констатувати альтернативність шляхів її можливого розвитку. Ана-ліз індивідуальної і колективної поведінки людей в умовах сучасних, найбільш розвинутих країн, дозволяє говорити про можливі сценарії розвитку цивілізації.
Один з таких сценаріїв відповідає тому "кінцю історії", який зма-льований в однойменній статті Ф. Фукуями. "Кінець історії" Фукуяма вбачає в тому, що людство врешті-решт знайшло кінцеву, розумну фор-му суспільства і держави, яка вже реалізована в розвинутих країнах сві-ту. Професор вважає, що такою формою є "ліберальні ідеї і погляди, об'єднані в своєрідну ідеологію, в межах якої вирішені всі суперечності і задоволені людські потреби".
Основним недоліком ліберально-гедоністичного сценарію є обме-женість його рамками найбільш благополучних в економічному відно-шенні суспільств. Але в дійсності ці суспільства не зможуть існувати ізо-льовано від світу, цивілізація майбутнього не може не бути планетарно-ю.
Населення бідніших країн чим дальше, тим більше буде прагнути володіти тим, що має західний світ. Воно буде прагнути підвищити свій статус на світовій арені. "Благополуччя" і "спокій" Заходу будуть знахо-дитися під загрозою доти, поки єдність людства підриватиметься нерів-ністю країн і народів.
Загрозою даному сценарію є не тільки глобальна ситуація, але і його внутрішня недосконалість. Фукуяма близький до істини, поки гово-рить, що перспектива багатовікової нудьги заставить історію взяти ще один новий старт. Адже нудьга народжується із беззмістовності життя. Історія вчить, що суспільства, які орієнтуються на гедонізм, прирікають себе на занепад; адже прагнення до самонасолодження не може мобілізу-вати потенціал творчої активності, який закладений в людині і суспільст-ві, і тому призводить до деградації волі і свідомості. Прикладом реаль-ності такої перспективи є масова наркоманія, яка поширена навіть в най-більш благополучних країнах.
Існує немало фактів, які свідчать про те, що сучасна людина дале-ко не завжди задовольняється гедоністичним способом життя. Проблему смислу життя вона дедалі частіше вирішує іншими способами. Цей спо-сіб можна характеризувати як масовий пошук смислу життя в творчій активності особистості.
Можна виділити два основні напрямки цього пошуку. По-перше, він іде по лінії зростаючих вимог до творчого змісту, особистого смис-лу, а також самостійності трудової діяльності людини. Ця тенденція про-тилежна логіці гедонізму, для якого зміст праці не важливий, адже він розглядається як засіб забезпечення "багатого" відпочинку.
Другий напрямок пошуку - це розвиток нового типу соціальних зв'язків людей. Він охоплює всі рівні соціуму - починаючи від сім'ї і за-вершуючи відносинами між людиною і суспільством на політичній арені.
У відмічених тенденціях проявляються риси такого розвитку циві-лізації, вищим смислом якого є універсальний творчий гуманізм. Універ-сальним він є тому, що орієнтується на вільний розвиток кожної людини і її зв'язків з іншими людьми, а творчим тому, що цей розвиток означає максимальну мобілізацію потенціалу особистості.
Неважко замітити подібність цього сценарію традиційному комуні-стичному ідеалу. Однак універсальний творчий гуманізм не може отото-жнюватися з утопією, яка, як тепер відомо, несумісна зі свободою особи-стості.
Важливим досягненням універсально-гуманістичного сценарію є його адекватність глобальному характеру нової цивілізації. Для того, щоб нова цивілізація подолала протиріччя між "багатими" і "бідними" суспільствами потрібно, щоб відбувся розвиток родової планетарної сві-домості. В наш час допомога більш розвинутих країн народам "третьо-го світу" одержує щороку суспільну підтримку в ряді країн. В цьому і полягає симптоми становлення цієї нової свідомості.
Багато з вчених приходять до висновку, що виявлені сценарії рід-ко здійснюються в чистому вигляді. Реальна історія звичайно дає прос-тір для боротьби і компромісів різних тенденцій. Швидше всього, такою буде й історія антропогенної цивілізації. Сьогодні ця цивілізація тільки народжується. Їй прийдеться перебороти опір цивілізацій, що передува-ли, особливо техногенної, яка поки що досить сильна в усіх існуючих су-спільствах…
Багатьом суспільствам доведеться пройти через період одночасно-го засвоєння досягнень техногенної цивілізації і переходу до антропо-генної цивілізації.
Все це свідчить про те, що історія людства не закінчується разом з кінцем техногенної цивілізації. Правильніше буде сказати, що це знаме-нує початок нової історії. Визначну роль в цій історії будуть відігрівати не держава, класи чи партії, а сама людина, розвиток людської особис-тості і взаємовідносини між людьми і народами.

 
 

Цікаве

Загрузка...