WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Спрямованість історичного розвитку в сучасній західній соц. філософії - Реферат

Спрямованість історичного розвитку в сучасній західній соц. філософії - Реферат


РЕФЕРАТ
по філософії
СПРЯМОВАНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ЗАХІДНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ
На сьогодні очевидно, що індустріально розвинуті країни Заходу зробили значний поступ як у сфері технології промислового виробницт-ва, його структурі, так і в галузі соціокультурних відносин.
Ці зміни настільки радикальні, що багато хто із західних філософів говорить тепер про перехід до нового типу розвитку людської цивіліза-ції. Цей перехід, у свою чергу, стикається з проблемою становлення но-вої людини, буття якої було б адекватним новим соціально-економічним умовам.
Взагалі сучасний історичний розвиток вчені характеризують як та-кий, в якому остаточно розпалася система взаємозв'язків між соціально-економічними, політичними і соціокультурними структурами. Попередні форми залежності особи від суспільства також втратили свою однознач-ність. Виникають нові можливості для взаємодії різних сфер суспільного життя. Все це актуалізує питання про подальшу спрямованість історич-ного розвитку, про місце і роль людини, особистості в загальному істо-ричному процесі.
Серед багатьох сценаріїв подальшого суспільного розвитку ваго-ме місце посідає концепція "інформаційного суспільства". В цьому суспі-льстві майбутні зміни пов'язуються з появою і розвитком нової інформа-ційної технології. В концепціях "інформаційного суспільства" врахову-ються зміни як технологічної бази суспільного виробництва, так і соціа-льні перетворення. Зокрема, наголошується, що в майбутньому має від-бутися переоцінювання місця і ролі особи в суспільно-історичних та природних процесах. Нові відношення повинні встановитися і в планета-рному масштабі. Такі прогнози робилися західними дослідниками і ра-ніше, але в умовах "індустріального суспільства" вони сприймалися як утопія. І лише в умовах "інформаційного суспільства" надії на встанов-лення нового типу взаємовідносин між людиною і суспільством стали ре-альнішими.
Технологічні нововведення та можливості, що проявляються в "ін-формаційному суспільстві", можна сказати, виходять на загальнолюдсь-кі проблеми і цінності. Більшість західних соціологів усвідомлює те, що необхідно змінити напрям діяльності фундаментальних соціальних ін-ститутів відповідно до можливостей інформаційної доби. Адже нова ін-формаційна сфера ставить певні вимоги до соціальних структур.
Американський соціальний психолог Д. Белл, розвиваючи концеп-цію постіндустріального суспільства, наголошує на тому, що вирішаль-ною змінною такого суспільства стане інформація і знання. Приблизно в такому ж ракурсі оцінюють роль інформації у майбутньому суспільстві і багато інших західних дослідників.
Д. Белл зауважує, що зміна ролі знання в суспільному житті при-веде до переформування соціальної структури суспільства. Замість кла-сів з їх різким розмежуванням соціального стану, виникне більш розпли-вчатий поділ на еліту і масу.
В майбутньому суспільстві , тобто в інформаційному суспільстві, найвищою цінністю стане інформація. А отже, вища влада поступово пе-реходитиме до інформаційної еліти. Саме інформація повинна буде при-вести суспільство до його загальної гуманізації на основі створення умов для підвищення суспільного добробуту, поліпшення всіх форм спілку-вання ліквідації мовних і культурних бар'єрів тощо.
Інформаційний сектор виробництва у майбутньому стане виріша-льним. Це не означає, що зникне виробництво товарів або машинобуду-вання, але їх частка у сукупній сфері суспільного виробництва буде на-багато меншою порівняно з інформаційним сектором виробництва.
Відомий дослідник Й. Масуда оцінює майбутнє суспільство як пев-ний соціальний організм і говорить про можливе створення ідеальної форми суспільних відносин. На його думку, суспільство функціонувати-ме на основі принципу синергізму, суть якого полягає в тому, що люди-на і природа мають існувати і справжньому симбіозі.
Звідси можна зробити висновок, що в майбутньому зміниться саме становище людини в навколишньому світі. Вона стане співучасником природного процесу розвитку життя на Землі. Людина і природа діяти-муть спільно, як одна природна сила.
Деякі західні вчені висловлюють певні застереження щодо можли-вості "автоматичного" перетворення індустріальної системи в "інформа-ційне суспільство". Адже не можна сподіватись тільки на те, що сам роз-виток новітньої технології та інформаційних систем приведе до появи нового суспільства. Саме в період зростання можливостей техніки, ком-п'ютерної технології інформації виникає необхідність такої ціннісної орі-єнтації індивіда, яка могла б компенсувати дегуманізуючий вплив техно-логії.
Отже, в цих умовах потрібен обопільний розвиток як технології, так і людського потенціалу. Адже без балансу між складною технікою і особистими якостями людини не може бути успішного переходу до но-вого суспільства.
Нове суспільство передбачатиме програму організації і контролю процесів, які відбуваються у ньому. Людство повинно буде вирішити су-перечність поєднання еволюції розуму, технології, практичної діяльності і біосфери. Саме людству доведеться взяти на себе відповідальність за подальшу еволюцію людської цивілізації.
В сучасних західних суспільствах, де техногенна цивілізація досяг-ла найвищого розквіту, проявляються деякі ознаки її розкладу. Це пояс-нюється тим, що технологічний розвиток суспільства непропорційно й однобічно випереджає його соціально-культурний та моральний розви-ток. У зв'язку з цим, моральна недосконалість більшості людства пере-творює його на монстра, який хоча і має деякі якості геніальності, але може врешті-решт стати жертвою власних злих справ. Внаслідок цього створюється абсурдна ситуація в історії людства, коли сама людська природа діє проти нас.
Звичайно, недосконалість природи людини не виникла вперше в іс-торії, вона виявлялася і в попередні століття і тисячоліття, але саме на-прикінці XX століття остання набула загрозливого

 
 

Цікаве