WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Шпаргалки з філософії - Реферат

Шпаргалки з філософії - Реферат

51.Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.

Є основним із законів діалектики, який визначає внутрішнє джерело руху і розвитку в природі, суспільстві та пізнанні. Причини руху і розвитку криються у внутрішніх суперечностях, притаманних процесам і явищам об`єктивної дійсності - боротьбі протилежностей. Кожний предмет, явище, процес є суперечливою єдністю протилежностей, які взаємно переходять одна в одну, перебувають в стані єдності й боротьби. Єдність, збіг протилежностей означає, що вони взаємопороджують і взаємозумовлюють одна одну, одна без одної не існують. Боротьба протилежностей означає, що протилежності не лише взаємозумовлюють, а й взаємовиключають одна одну, і ,взаємодіючи, стикаються між собою, вступають в взаємоборотьбу, яка може набирати різних форм. Боротьба протилежностей веде з рештою до розв`язання суперечностей, яка є переходом до нового якісного стану. Боротьба протилежностей приводить до розвитку, під яким ми розуміємо зміни, що пов`язані з оновленням системи, ії внутрішними структурами і функціональними змінами, перетворення їх в дещо інше, нове, в напрямі ускладнення.

Релігієзнавство

1. Предмет релігієзнавства, його місце в системі філософського знання.

2. Поняття релігії.

3. Релігія як світогляд.

4 . Багатоманітність релігій та їх класифікація........

5. Ранні релігійні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія.

6. Релігія Стародавнього Єгипту.

7. Релігія стародавніх греків.

8. Релігія стародавніх римлян.

9. Ведичні релігії Стародавньої Індії.

10. Індуїзм.

11. Буддизм.

12. Баптизм.

13 Конфуціанство.

14. Даосизм.

15. Релігійні уявлення стародавніх слов'ян.

16. Іудаїзм

17. Виникнення та ранній період християнства, його догматика.

18. Православ'я, його догматика.

19. Католицизм, його догматика.

20. Реформація і виникнення протестантизму.

21. Християнська церква в Київській Русі.

22. Уніатська (греко-католицька) церква.

23. Іслам, його догматика та особливості сучасного етапу розвитку.

24. Протестантизм.

25. Свобода совісті у сучасній Україні.

26. Новітні релігійні течії.

27. Зороастризм.

28. Проблема класифікації релігії.

29. Язичництво.

30. ..Екуменізм в сучасному світі ,

Історія світової та української філософії

1. Зародження філософської думки у Стародавній Індії.

2. Основні філософські школи Стародавнього Китаю.

3. Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

4. Антична філософія: космоцентризм.

5. к Лінія Плато на" і "лінія Демокрита" в філософії античності.

6. "Наївний матеріалізм" філософів мілетської школи,

7. Стихійна діалектика (Геракліт).

8. Софісти.

9. Етика Сократа.

10. Ідеальна держава Платона.

11. Аристотель як систематизатор античної філософії і логіки.

12. Етика стоїків.

13. Основні риси філософії середньовіччя.

14. Апологетика: примат віри.

15. Патристика: віра для розуміння.

16. Схоластика: проблема універсалій (номіналізм і реалізм).

17. Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

18. Основні риси філософії Відродження.

19. Діалектика доби Відродження (М Кубанський),

20. Філософія Реформації (М. Лютер, Ж. Кальвін).

21. Натурфілософія доби Відродження.

22. Основні риси філософії Нового часу.

23. Емпірична філософія Ф. Бекона.

24. Що таке "Новий органон" і "Нова Атлантида" у Ф. Бекона?

25. Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.

26. Соціально-філософська концепція Т. Гоббса.

27. Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.

28. Монадологія В. Лейбніца.

29. Британське просвітництво (Дж. Локк).

30. Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Русссг, Вольтер).

31. Метод і система філософії Гегеля.

32. Суб'єктивна діалектика Фіхте.

33. "Філософія тотожності" законів природи і мислення (Шеллінг).

34. Три великих філософських запитання І. Канта.

35. Агностицизм філософії І. Канта.

36. Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".

37. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.

38. Філософія історії Гегеля.

39. Громадянське суспільство і правова держава у філософії Гегеля.

40. Система філософії марксизму: діалектичний та історичний матеріалізм.

41. Система матеріалістичної діалектики: принципи, закони, категорії.

42. Марксизм про проблему відчуження і шляхи її подолання.

43. Класичний позитивізм.

44. Позитивізм.

45. Екзистенціалізм.

46. Герменевтика.

47. Неотомізм.

48. Фрейдизм і неофрейдизм.

49. Феноменологія Е. Гуссерля.

50. Соціальна філософія.

51. Філософія доби Київської Русі.

52. Філософські погляди Ф.Прокоповича.

53. Філософське вчення Г.С.Сковороди.

54. "Філософія серця" Г.С.Сковороди.

55. Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.

56. "Філософія серця" П.Юркевича.

57. І.Я.Франко про українську національну ідею.

58; Філософські погляди В.І.Вернадського.

59. Консерватизм соціально-філософських поглядів В. Липинського.

60. Соціально-філософські погляди Д. Донцова.

Логіка

1. Предмет логіки, логічна культура мислення

2. Основні історичні етапи розвитку логіки.

3. Аристотель як фундатор формальної логіки.

4. Поняття, їх види.

5. Правило оберненого співвідношення між змістом і обсягом поняття.

6. Відношення між поняттями.

7 Правила визначення понять.

8. Операція доповнення поняття.

9. Поділ понять (дихотомічний і за видовою ознакою).

10. Правила поділу понять.

11. Способи і правила визначення понять.

12. Прості судження та їх види.

13. Атрибутивні судження, їх класифікація.

14. Правила логічного квадрату.

15. Складні судження, їх види.

16. Види суджень за якістю і кількістю.

17. Модальні судження.

18. Основні закони логіки.

19. Умовиводи, їх види.

20 Безпосередні умовиводи.

21. Категоричний силогізм.

22. Основні фігури категоричного силогізму.

23. Модуси категоричного силогізму.

24, Умовно-категоричний силогізм.

25. Розділово-категоричний силогізм

26. Полісилогізми.

27. Індуктивні умовиводи.

28. Аналогія, її різновиди.

29. Доведення спростування.

30. Мислення і мова.

Основи філософії

1. Філософія як світогляд.

2. Історичні типи світогляду.

3. Проблема визначення предмету філософії.

4.- Система філософії, її структурні складові.

5. Основні функції філософії.

6. Буття, його основні форми.

7. Матерія, основні форми її існування, види, властивості.


 
 

Цікаве

Загрузка...