WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Шпаргалки з філософії - Реферат

Шпаргалки з філософії - Реферат

203. Шопенгауер. (1788-1860). Німеччина. Ідеалізм (волюнтаристського творчо-ірраціонального спрямування). Дослідження проблем волі і свободи. Висунув тезу про життя людини як неперервне страждання. Трактування світу як нерозумної, сліпої волі. Заперечення історичного прогресу. Сутність речей ірраціональна і може пізнаватися лише ірраціональною інтуїцією. Зробив помітний внесок у розробку питань естетики. Філософія Шопенгауера правила значний вплив на формування філософії життя, ставши одним із джерел поглядів Ніцше, Е. Гартмана та інших.

204. Огюст Конт (1798-1857). Франція. Позитивізм. Засновник позитивізму. На основі даних природознавства проголошував вічність і нескінченність матерії, яка розривається у часі і просторі. Обгрунтував невичерпність пізнавальних здібностей людини. Створив свою науку "соціологію", систему законів і принципів соціології; на місце революційної теорії поставив еволюційний принцип в соціальному розвитку. Висунув концепцію заміни любові до Бога любов'ю людства, а догматами цієї релігії мають виступати позитивна філософія і наука.

205. Шеллінг (1775-1854). Німеччина Німецький класичний ідеалізм. Вчення про розвиток через суперечності; питання філософії природи. Розробив систему трансцендентального ідеалізму, а згодом – філософію тотожності, в якій мислення і буття розглядаються як абсолютно тотожні. Зробив сильний вплив на Гегеля, на багатьох природознавців, на філософів інших країн, зокрема Росії.

206. В.Липинський (1882-1931). Україна, поляк, який перейшов на бік українців. Соціально-політичний консерватизм. Проголошення українців як недержавної нації. На противагу соціалістам, які ототожнювали націю з пролетаріатом, та українському націоналізму, що ототожнював націю з мовою, вірою, племенем, розглядав націю, як єдність всіх громадян даної держави. Теоретично розробив концепцію майбутньої української держави, яка має бути монархією на чолі з гетьманом. ВВажав, що існують тільки політичні ідеї і три методи організації суспільства: охлократія з диктатурою; демократія з республікою; класократія (союз усіх класів) з правовою законом обмеженою і законом обмежуючою монархією.

207. З. Фрейд (1856-1939). Австрія. Психоаналіз. Грунтовне дослідження сфери безсвідомого. Визначення ролі лібідо в житті людини, розробив концепцію (психоаналітичну) структури особистості і її захисних механізмів, виділивши такі її компоненти, як Я (Его), воно, над Я. Сформулював гіпотезу "Комплекс Едіпа". Дав панораму (психоаналітичну) минулого, сучасного і майбутнього релігії. Праці Фрейда справили величезний вплив на радикальні зміни існуючих і формування принципово нових уявлень про людину і її світ.

ІХ. Тест "вибір правильної відповіді" (зайве виключити, дати пояснення чому це зроблено) (жирні – зайві)

 1. Августин визначав основою світу: а) чотири стихії; б) Бога; в) матерію; г) ідею.

 2. Для ренесансного світогляду був характерний: а) космоцентризм; б) теоцентризм; в) гуманізм; г) антропоцентризм.

 3. За Кантом процес пізнання характеризується: а) пасивністю суб"єкта; б) активністю суб"єкта; в) пізнаванням тільки світу явищ (феноменів); г)пізнаванням тільки світу сутностей (ноуменів).

 4. Піфагор та його послідовники шукали першопричинні основи буття у: а) речовинному субстракті світобудови; б) деяких ідеальних сутностях; в) у числах та їх комбінаціях; г) у незмінному конструктивно-розумовому принципі (пануючому "управлінському началі").

 5. За Демокрітом основою буття є: а) атоми; б) апейрон; в) порожнеча; г) форма.

 6. Філософія екзистенціалізму в першу чергу зосереджується на проблемах: а) абсурдності буття людини; б) свободи; в) людини на межі буття і небуття; г) творчої діяльності людини

 7. Елементами людського пізнання, згідно з ірраціоналізмом, є: а) людський розсудок б) воля; в) інтуїція; г) фантазія.

 8. До основних принципів діалектики належать: а) об"єктивності; б) розвитку; в) зв"язку; г) матеріальності.

 9. До історичних типів відтворення населення належать: а) архаїчний; б) середньовічний; в) традиційний; г) сучасний (раціональний).

 10. До сфер суспільного життя відносяться: а) матеріальна; б) духовна; в) біологічна; г) соціально-політична.

 11. До форм наукового пізнання належать: а) проблема; б) сумнів; в) гіпотеза; г) теорія.

 12. До раціональних філософських систем належать: а) позитивізм; б) діалектичний і історичний матеріалізм; в) екзистенціалізм; г) герменевтика.

 13. До ірраціональних філософських систем належать: а) діалектичний і історичний матеріалізм; б) екзистенціалізм; в) неотомізм; г) персоналізм.

 14. До основних законів діалектики належать: а) закон детермінації; б) закон заперечення заперечення; в) закон єдності і боротьби протилежностей; г) закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

 15. Рівні структури свідомості поділяються на: а) надсвідомість; б) підсвідомість; в) усвідомлення; г) самосвідомість.

 16. Усвідомлення містить такі компоненти: а) віру; б) цінності; в) знання; г) норми.

 17. За відношенням до об"єкта можна виділити такі типи образів: а) образ-знання; б) образ-проект; в) образ-хімера; г) образ-цінність.

 18. Згідно з фаталізмом перебіг історії залежить від: а) людини, як біологічної істоти; б) факторів, що знаходяться поза людиною; в) від випадкового збігу обставин; г) від людини як соціальної особистості.

 19. Згідно з волюнтаризмом перебіг історії залежить: а) від кожної особистості; б) від великої особистості; в) від незалежних обставин; г) від природних циклів.

 20. До універсальних зв"язків буття належать: а) одиничне, загальне, особливе; б) явище і сутність; в) форма і зміст; г) діалектичні закономірності як форма зв"язку.

 21. До зв"язків детермінації належать: а) причинні зв"язки; б) необхідність і випадковість; в) можливість і дійсність; г) явище і сутність.

 22. До структурних зв"язків належать: а) частина і ціле; б) форма і зміст; в) одиничне і загальне; г) система, елемент, структура.

 23. Юнг називає такі види колективного несвідомого: а) дитина; б) батьки; в) дорослі; г) люди похилого віку.

 24. За Арістотелем існують такі форми правління державою: а) монархія; б) арістократія; в) бюрократія; г) республіка.

 25. За Печчеї "новий гуманізм" скаладається з: а) почуття національної ідеї; б) почуття глобальності; в) почуття справедливості; г) боротьби за свободу, відмови від будь-якого насильства.

 26. Ідеалом уддійського образу життя є: а) жебрацтво; б) помірне споживання; в) духовне самовдосконалення; г) матеріальна забезпеченність.

 27. Ідеалом протестанького образу життя є: а) відношення до праці як поклику; б) праця ремісника; в) накопичення грошей для поширення виробництва; г) накопичення грошей; д) лише для збагачення.

 28. Чи можна, за ісламською концепцією економісної діяльності, одержувати прибуток за рахунок : а) торгівельної діяльності; б) сільсько-госсподарської діяльності; в) лихварства; г) військовіх дій (данина).

 29. Усі існуючі методи наукового пізнання можна поділити на: а) філософські; б) загально-наукові; в) специфічні; г) технологічні.

 30. Чи включає структура феномену життя за Шарденом такі елементи: а) переджиття; б) життя; в) смерть; г) наджиття.


 
 

Цікаве

Загрузка...