WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Філософія стародавнього світу - Реферат

Філософія стародавнього світу - Реферат

Підсумовуючи вчення Платона, потрібно сказати, що як першопричина всього сущого він розглядає ідеальні субстанції "єдине", "розум", "душу", які існують об'єктивно, незалежно від свідомості людини.

Велику увагу Платон приділяє розробці питань діалектики. При цьому потрібно врахувати, що його ставлення до діалектики мінялося по мірі еволюції його філософських поглядів взагалі. Найповніше своє вчення про діалектику Платон виразив в діалогах -Парменід" і "Софіст". Якщо загалом резюмувати його погляди з цієї проблеми, то потрібно зазначити, що діалектика у нього виступає як основна наука, оскільки з її допомогою визначається суть всіх інших наук.

Великий інтерес представляє соціальна філософія Платона. По суті, він був першим з грецьких мислителів, хто дав систематичний виклад вчення про державу і суспільство, які він, судячи з усього, ототожнював. Держава, за Платоном, виникає через природну потребу людей до об'єднання з метою полегшення умов свого існування. Згідно з Платоном, держава "виникає, коли кожен з нас не може задовольнити сам себе, але має потребу ще багато в чому Таким чином, кожна людина залучає то одного, то іншого для задоволення тієї чи іншої потреби. Маючи потребу в багатьох речах люди збираються воєдино, щоб мешкати спільно і надавати один одному допомогу: такое спільне поселення і отримує у нас назву держави..."

У державі можуть існувати три основні форми правління монархія, аристократія і демократія. У свою чергу, кожна з них ділиться на дві форми: законну і незаконну. Симпатії Платона однозначно на стороні царської влади.

Управління державою Платон характеризує як царське мистецтво, головною для якого є наявність істинного царського знання і здатність управляти людьми. Якщо правителі мають такі дані, то буде вже неважливо, чи правлять вони по законах або без них, добровільно або проти волі, бідні вони або багаті: приймати це в розрахунок ніколи і ні в якому разі не буде правильним.

Філософська концепція Арістотеля

Наше уявлення про давньогрецьку філософію буде неповним без аналізу філософської спадщини Арістотеля (384 -322 до н.е.) одного з найбільших мислителів в історії людської цивілізації. Арістотель народився в Стагире, саме тому його іноді називають Стагирітом. У сімнадцятирічному віці Арістотель стає слухачем Платонівської академії і залишається там протягом двадцяти років до смерті Платона. Залишивши академію, він вісім років був вихователем знаменитого царя і полководця Олександра Македонського. У 335-334 роках неподалеку від Афін організував учбовий заклад під назвою Лікей, де він разом з своїми послідовниками навчав учнів філософії.

Характеризуючи погляди Арістотеля, потрібно сказати, що спочатку він перебував під сильним впливом вчення Платона, але поступово звільнився від нього, потім піддає його критичному аналізу і створює власне філософське вчення. Вражає масштаб діяльності давньогрецького мислителя. Практично не було науки, якої не торкнувся б Арістотель і в розвиток якої він не вніс би свій внесок. Ось назва лише деяких його робіт, за якими можна скласти уявлення про його наукові інтереси: "Категорії", "Аналітика перша і друга", "Фізика", "Про небесні явища", "Про душу", "Історія тварин", "Політика", "Про мистецтво поезії", "Метафізика".

На відміну від Платона, що розглядав лише ідеї, Арістотель з інших позицій трактує співвідношення в бутті загального і одиничного, реального і логічного. Він не протиставляє і не розділяє їх, як це робив Платон, а об'єднує. Суть, а також те, чиєю суттю вона є, не можуть, згідно Арістотеля, існувати окремо. Суть знаходиться в самому предметі, а не поза ним і вони складають єдине ціле. Своє вчення Арістотель починає із з'ясування того, яка наука або науки повинні вивчати буття. Такою наукою, яка б, абстрагуючись від окремих властивостей буття (наприклад, кількість, рух), могла б пізнати суть буття, є філософія. На відміну від інших наук, які вивчають різні сторони, властивості буття, філософія вивчає те, що визначає суть буття. Суттю, вважає Арістотель, є те, що лежить в основі: в одному значенні - це матерія, в іншому поняття і форма, а на третьому місці - те, що складається з матерії і форми. При цьому під матерією мається на увазі щось невизначене, яке "саме по собі не позначається ні як визначене за суттю, ні як визначене за кількістю, ні як таке, що володіє якою-небудь з інших властивостей, якими буває визначено суще". Щоправда, за Арістотелем, матерія приймає визначеність тільки за допомогою форми. Без форми матерія виступає лише як можливість, і тільки набуваючи форми, вона перетворюється в дійсність.

Суть є причиною не тільки реально існуючого, але і майбутнього буття. У рамках цієї парадигми Арістотель визначає чотири причини, що визначають буття:

1) сутність і суть буття, завдяки чому річ така, яка вона є;

2) матерія і субстрат - це те, з чого все виникає;

3) рушійна причина, що означає принцип руху;

4) досягнення поставленої мети і блага як закономірний результат діяльності.

Істинне знання, згідно з Арістотелем, досягається не за допомогою почуттєвого сприйняття або шляхом досвіду, а завдяки діяльності розуму, який володіє необхідними здібностями для досягнення істини. Ці якості розуму властиві людині не від народження. Вони існують у нього потенційно. Щоб ці здібності виявилися, необхідно цілеспрямовано зібрати факти, сконцентрувати розум на дослідження суті цих фактів і лише тоді стане можливим істинне знання.

У сфері соціальної філософії Арістотель висунув глибокі ідеї, що дає підставу розглядати його як мислителя, що був біля витоків наших сучасних уявлень про суспільство, державу, сім'ю, людину, право, рівність.

Походження суспільного життя, формування держави Арістотель пояснює не божественними, а земними причинами. Згідно з Арістотелем, держава виникає природним шляхом для задоволення життєвих потреб і метою її існування є досягнення блага людей. Держава виступає як вища форма спілкування між людьми, завдяки чому всі інші форми людських відносин досягають досконалості і завершення. Природне походження держави пояснюється тим, що у всіх людей природа вселила прагнення до державного спілкування, і перший, хто це спілкування організував, надав людству найбільше благо.

Отже, знайомство з античною філософією показує, що філософія є, по суті, першою усвідомленою формою діяльності людини на тому етапі його розвитку, коли починають формуватися культурні співтовариства людей.

Різноманітність, глибину і масштабність філософських пошуків, що багато в чому визначили подальший розвиток людської цивілізації, можна, мабуть, пояснити такими чинниками.

По-перше, розробка ідей про суть світу, світобудови загалом, відношення природи і пізнання, мала життєво-важливе значення для становлення культурної людини. Важливо було зрозуміти той світі, який оточував людину, в тій суспільній сфері, в якій вона жила, для того, щоб визначити, осмислити доцільність і значення людського життя, знайти найприйнятніші форми суспільних відносин і свого існування. Саме людське життя, суспільне існування людей ставили перед мислителями ці питання, і пошук відповідей на них значною мірою зумовлював значення людського існування і його подальший розвиток.

По-друге, філософія була, по суті, єдиною сферою розумової діяльністі людини. Займатися нею було престижно, і талановиті люди прагнули бути філософами. Все це в сукупності сприяло приходу в філософію найздібніших розумів того часу.

Третьою умовою, що забезпечила зліт філософської думки є поява свободи діяльності філософів. За великим рахунком, ні державні, ні політичні діячі не обмежували творчу діяльність мислителів. Вони могли бути незадоволені цією діяльністю і навіть критикувати мудреця, як це бувало з Сократом, але в, античний час ніхто з мислителів не відмовився від своїх поглядів і їх пропагування через політичні міркування чи будь-яке інше соціальне переслідування.

Четвертим чинником і, можливо, вирішальним, була відсутність єдиного політичного, соціального або релігійного світогляду, який силою або ж своєю творчою потужністю придушував би філософські переконання античних мислителів. Як відомо, релігійне життя того часу характеризувалося політеїзмом. У соціально-політичному плані спокійно уживалися держави з монархічною, тиранічною, демократичною, аристократичною та іншими формами правління. З цієї точки зору античні мислителі, хоч піддавалися певному тиску з боку окремих правителів, проте вони володіли високою мірою свободи в науковій діяльності, а тому могли, як правило, без застереження висловлюватися про різні форми державного устрою і правління.

Всі перераховані чинники забезпечували небувалий зліт античної філософії і її величезний вплив на подальший розвиток всіх сфер людської діяльності.

Список використаної літератури

  1. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії: Підручник. - К.: Либідь. 2001. - 408 с.

  2. Смирнов И.Н., Титов В.Ф. Философия: Учебник для студентов высших учебных заведений. Издание второе, исправленное и дополненное. - М.: 1998. - 288 с.

  3. Філософія: Підручник/Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

  4. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001. - 448 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...