WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Ментальність, ідентичність, базова особистість та укр. еліта - Реферат

Ментальність, ідентичність, базова особистість та укр. еліта - Реферат

ритуальних дійст-вах і референтних взірцях, являє собою певні стереотипні форми внутрішніх структурування світу і регуляції діяльності, вона передається новому членові спільноти в процесі комунікації з еталонними членами етносу.
Через ментальність в продовж віків передається "базова особистість" даного етносу, в якій закладена типова ментальна духовність (значення, смисли, симво-ли, цінності, міфи), тобто базова особистість несе в собі життєву філософію дано-го етносу (в першу чергу) і повне операційне оснащення (в другу чергу). Завдяки ментальності більш-менш легко, хоча і залежно від колізій історії етносу і біог-рафії індивіда, відбувається такий надзвичайно важливий акт як ототожнення ін-дивідом себе з етносом. При сприятливих обставинах "імпрітінг" ментальності відбувається природньо (легко і просто, непомітно і безпосередньо); архетипи ін-теріоризуються в процесі побутового спілкування, засвоєння материнської мови, від референтних носіїв, індивідуальних і групових. Основою переживання етніч-ної ідентичності є базова особистість даної спільноти. Ментальна "базова особис-тість" є консервативним новоутворенням, яке закладається в надсвідомість і в пі-дсвідомості, стійко передається наступним членам іпоколінням спільноти. Базова особистість не є вічною, вона теж знаходиться в розвитку, але змінюється вона дуже екстенсивно і болісно. Плин часу, зміна соціального досвіду, суттєва видо-зміна обставин життя вимагають конверсії структури базової особистості. При всій своїй консервативності, навіть при умові життя в гущі своєї спільноти і на рідних теренах, базова особистість реагує на зміни життєвих ситуацій і хоч дуже повільно, але змінюється. Міра ригідності і психофізіологічна "ціна" змін струк-тури базової особистості у різних індивідів різні. При зміні контактної спільноти базова особистість може змінюватися в більшій мірі, але не цілком, завжди зали-шається певна "база". Хоча українська популяція поступово втрачала героїчно-козацький та шевченківський тип особистості, але вона ще й досі не стала тоталь-ним "російськомовним населенням" (9).
На становлення національної самототожності індивіда впливає багато чин-ників, з яких наслідування, трансформація у власні настанови пропонованих взі-рців і проявів базової особистості є головними. Саме базова особистість проно-ситься етносом через покоління і через випробування історією. Базова особис-тість являє собою системне стабільне співвідношення психічних настанов, яке ін-варіантно передається через покоління певної спільноти і яке в процесі життя складається у певну, характерну для даного індивіда, супідлеглість настанов-ставлень. В цій супідлеглості фіксуються стереотипні форми діяльності і поведін-ки, які характеризують етнос і, одночасно, частково відображають індивідуаль-ний життєвий досвід людини. Те що основними складниками базової особистості в прижиттєві психічні новоутворення у вигляді настанов робить базову особис-тість стабільною, стійкою проти змін та інтерційною в збереженні. Базова особис-тість входить фундаментальним інваріантом у ідентичність особистості, в її Я-образ чи Я-концепцію. Супідлеглість настанов-ставлень інтуїтивно переживається індивідом як імпліцитний образ його Я, який через зворотний зв'язок від оточу-ючих індивідів стає для нього експліцитним.
У етнічних настановах-ставленнях в знятому вигляді закладені предківські архетипи, які індивід неповторно поєднує і які входять в його систему менталь-них образу світу і життєвої філософії, вмонтованих в супідлеглість настанов-ставлень. Базова особистість у вигляді характерності у супідлеглості настанов-ставлень з імпліцитно закладеними етнічними образом світу, життєвою філософі-єю і сценарієм життя входять найважливішими складниками в національну мен-тальність; саме базову особистість потрібно передати наступному поколінню ет-носу як основу для становлення етнічної самототожності окремих індивідів; така спадщина здатна забезпечити як збереження етносу у віках, так і становлення стабільного смислового вкорінення окремого індивіда у буття. Там де передана і вкорінена в психіку окремого індивіда базова особистість спільноти, там індивід не рефлексивно і природно ототожнює себе з рідною спільнотою.
Ментальна духовність є обов'язковим фундаментом функціонування будь-якої культури. Вона проявляється як самостійно, так і у вигляді необхідної осно-ви для розвитку більш високої рефлексивної духовності.
Ментально-досвідна духовність з її функціями при розвитку духовності реф-лексивно-концептуальної продовжила свою місію і лише поступилася парадним місцем. Націоналізм як рефлексивна ідеологія національної держави і політичної нації для здобуття своїх ідеалів спирається на ідентичність і культивує потрібну йому сторону ментальності. З становленням держави і нації звичаєвість і традиції зберігаються, їх розвиток стає турботою держави і її лідерів. У всі епохи, а тим паче в період власної державності, кожна нація хоче мати своє неповторне об-личчя, яке б зберігалося у віках і яке неможливо невпізнати та сплутати з чужим.
ЛІТЕРАТУРА
1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М.: Фонд за экономическую грамотность. - 1995. - 296 с.
2. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). - М.: Изд-во Моск. ун-та. - 1984. - 200 с.
3. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для вихователів, учителів і украї-нських родин. - Брюссель-Торонто-Нью-Йорк-Лондон: - 1976. - 208 с.
4. Заличенко А.И. Психология духовности. - М.: Изд-во Трансперсонально-го института 1996. - 400 с.
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Изд-во МГУ - 1975. - 304 с.
6. Маслоу А. Психология бытия. - М.: RAFL-book, - К.: Веклер, 1997. - 304с.
7. Налимов В.В. Спонтанность сознания. - М.: Прометей, 1989. - 288 с.
8. Українська душа. - К.: МП "Фенікс", 1992. - 128 с.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.
10. Фромм Э. Иметь или быть. - М.: Прогресс, 1990. - 331 с.
11. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Прогресс, 1993. - 250 с.
12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. - М.: Прогресс, 1996. - 344с.
13. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.: Ренесанс, 1991. - 304 с.
14. Юнг К.Г. Психология бессознательного. - М.: Канон, 1994. - 320 с.
15. Субтельний О. Україна: Історія. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...