WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Вимоги до якості вищої освіти в інформаційному суспільстві - Реферат

Вимоги до якості вищої освіти в інформаційному суспільстві - Реферат

органічної єдності його технічної, природнонаукової та гуманістичних складових"[7, c.13].
Гуманістична спрямованість інформаційного суспільства передбачає і відповідну спрямованість інформаційних освітніх технологій, що ставить ряд вимог перед сучасним ВНЗ. Це, по-перше, підбір таких інформаційних освітніх технологій, які б доносили до студента "розуміння розмаїття людських культур, складності й неоднозначності гуманістичної перспективи людства"[8]. По-друге, важливим є забезпечення принципу плюралізму, що виключає претензії когось на абсолютність та адекватність істини. По-третє, викладач ВНЗ має дотримуватись у своїй роботі принципу репрезентативності тих інформаційних освітніх технологій, які вже здобули загальне визнання і виявляють дбайливе ставлення до першоджерел, класичних текстів. Педагог має володіти мистецтвом інтерпретації, творчого підходу, здатного ввести студента в складний світ гуманітарної культури. Ще одна вимога - дотримання принципу дистанціювання, що передбачає збалансоване та безстороннє застосування інформаційних освітніх технологій. Це, зокрема, означає і те, що викладач не має право нав'язувати власні політичні чи будь-які інші переконання, застосовувати в навчально-виховному процесі авторитарні методи впливу на свідомість студента і т.п. П'ятою вимогою, яку слід адресувати до всіх творців стратегії вищої освіти, можна вважати необхідну при впровадженні сучасних освітніх технологій фундаменталізацію як "поглиблення теоретичної, загальноосвітньої і загальнокультурної компоненти в змісті цих технологій"[9]. У цьому контексті мова передовсім іде про методологізацію змісту як освіти, так і власне її інформаційних технологій. Викладання таких різних по своїй суті дисциплін, як гуманітарні та природничо-наукові, не може проходити за одними і тими ж схемами вербалізації чи догматичного заучування матеріалу, "розфасованого" на окремі змістові порції.
Дотримання вищеперелічених п'яти вимог сприятиме підвищенню якості вищої освіти, допомагатиме основному суб'єкту навчального процесу не лише опанувати певну суму знань, але й розкрити свою різнопланову сутність.
В умовах інформаційного суспільства вищий навчальний заклад кардинально змінює такі свої основні складові, як організаційна структура, методи і форми навчання, викладацький склад. Так, наприклад, привабливою і доступною стає дистанційна форма навчання засобами інтернету, що дає змогу заощаджувати час і кошти, сприяє підвищенню якості освіти завдяки таким рисам , як самоменеджмент знань, гнучкість розкладу, інновативність, творчий пошук, можливість здійснення особистого вибору та ін [10,c. 29].
Забезпечення високої якості освіти у вищому навчальному закладі інформаційного суспільства потребує окрім всього іншого змін в управлінні в напрямку усунення таких елементів, як надмірна централізація та адміністративний вплив, закритість у прийнятті рішень, волюнтаризм та непрозорість в діях щодо основних суб'єктів навчального процесу. Натомість уся управлінська діяльність має спрямовуватись на створення повнокровного інформаційного середовища партнерського спілкування та творчості викладача і студента. Останній при цьому розглядається як носій нової свідомості, яка здатна органічно та ефективно опанувати найпередовіші механізми орієнтування у віртуальному просторі з метою створення нових знань та технологій.
Система вищої освіти повинна стати також і фактором упередження деяких негативних сторін інформатизації суспільства. Мова йде, перш за все, про явище "інформації заради інформації", коли відбувається субституція знань інформаційним валом, коли кількість шкодить якості, коли має місце "безсенсове переущільнення інформаційного середовища людини та досягнення власних цілей, далеких від здобуття нового знання", коли "відбувається загальна декультуризація соціуму, пов'язана з розвитком (і навіть ренесансом) хибних форм креатосфери, що поширюються і в мистецтві (маскультура), і в освіті (формування обмеженої еліти і маси працівників для універсамів, "макдональдсів" та складальних конвеєрів), і в науці (яка стає дедалі більше позитивістською, орієнтованою на розвиток "фіктивного" сектора) "[11].
В якості висновків наголосимо на наступному. У час перманентних соціальних трансформацій, науково-технологічних відкриттів, інформатизації суспільства вища освіта має не лише виконувати роль стабілізатора, - вона мусить також сприяти появі випереджаючих технологій, що каталізують поступ суспільства у його стабільному розвитку. Саме в "надрах" вищої освіти має відбуватись оцінка і корекція ціннісних орієнтирів суспільства, саме тут слід шукати раціональний баланс традиційних та інформаційно-інноваційних технологій. Якість вищої освіти в інформаційному суспільстві обумовлюється не кількістю комп'ютерів, не багатством інформаційних баз, а підготовленістю як студента, так і викладача до ефективної переробки інформації з метою отримання системних та об'єктивних знань. Інформаційне суспільство - не самоціль, а незалежна від нашої волі реальність, яка, за вмілого з нею поводження, може сприяти побудові суспільства знань та інновацій. У зв'язку з стрімким розвитком нових технологій та застаріванням великої кількості професійних знань важливою умовою соціальної комфортності людини є самоосвіта, перепідготовка, навчання впродовж життя. Завданням вищого навчального закладу стає створення освітнього капіталу - знання та вміння населення, що відповідають потребам ринку праці, громадському життю, дають потенціал самореалізації особистості в різних, часто діаметрально протилежних сферах діяльності.
Суперечливість процесу інформатизації суспільства ставить і таке вкрай важливе завдання перед вищою освітою, як утримання гуманістичної спрямованості соціальних процесів заради подолання можливої глобальної деструкції духовності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Сохраняева Т.В. Гуманистические ориентиры развития системы образования // Философские науки. - 2005. -№9.
2. Голобуцкий Алексей. Украина на пути к Глобальному информационному обществу // Доповідь на ІХ Міжнародній науково-практичної конференції "Розбудова інформаційного суспільства: ресурси і технології". URL http://www.e-ukraine.org.ua/publications/e-goverment/UINTEI-Golob.htm (30 жовтня 2006).
3. Жук М.В. Сучасна українська освіта за умов конкуренції інформаційних потоків// URL http://www.dlab.kiev.ua/ITEA2006/paper/Zhuk.doc (30 жовтня 2006).
4. Ильин Г.Л. Философия образования (идея непрерывности). - М.: "Вузовская книга", 2002. - C 92.
5. Сюнтюренко О.В. Информационное общество и информатизация науки// URL http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5198 (30 жовтня 2006).
6. Бех Володимир. Філософський аналіз походження соціальних проблем вищої школи // Вища освіта України.- 2005.- №3.- С.13-19.
7. Зуєва В.І. Аксіологічний аспект гуманістичної спрямованості інформаційних освітніх технологій // Мультиверсум. Філософськийальманах. - К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 49. URL http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_49/Sujeva.htm (30 жовтня 2006).

 
 

Цікаве

Загрузка...