WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Ідейні джерела екзистенціалізму та філософська концепція Ж.-П.Сартра та філософська концепція свободи - Курсова робота

Ідейні джерела екзистенціалізму та філософська концепція Ж.-П.Сартра та філософська концепція свободи - Курсова робота

належала б до суті людського буття, бо нема різниці між буттям людини та її свободо-буттям. З іншого боку свобода не має нічого спільного з сутністю, а тому її не можна визначити. Звідси свобода Сартра є онтологічною структурою людського буття. Людська свобода є очевидною, вона одвічно притаманна людському існуванню. В свою чергу свобода тісно пов'язана з вибором. Людина вільна у тому розумінні, що має модливість постійно проектувати, обирати. Проблема проекту і вибору пов'язана з проблемою відповідальності.
Парадоксальність свободи у тому, що свобода людини можлива тільки в і через ситуацію.
Висновки
20-ті роки ХХ століття були кризою тогочасного суспільства, ламанням попередніх стереотипів, цінностей, періодом Першої світової війни коли люди втратили смисл власного існування і прагнули можливості вирішення даної ситуації. Відповіддю на такий стан цивілізації був екзистенціалізм, або філософія існування, яка на перший план свого вчення поставила проблему людини, а саме її існування, існування людини в природі, страху, втрати себе, тобто в межах пограничної ситуації.
Виразним представником французького екзистенціалізму, зокрема атеїстичної його гілки був Жан-Поль Сартр, який в розробці основних тем свого філософствування відштовхувався від ідей Декарта, Гегеля, К'єркегора, Маркса, Гуссерля, Хайдеггера.
Прагнучи дати людині одночасно її автономію і її реальність серед реальних об'єктів, Сартр відкидає будь-які форми редукції людської реальності до ідеї, причин чи структур. Сутність і доля людини полягає в тому, що вона не визначається ззовні в безперервності "каузального порядку світу", а дає собі власний закон свого існування, дає собі своє обгрунтування. Сартр прагне визначити і утримати власне філософський рівень розгляду людського буття в світі і таким чином спасти філософію і людину, відновити свободу людини як її здатність до автономії (самовизначення).
Свобода, у Сартра, що протиставляється випадковості, задається як постійна необхідність для людини "давати собі неодмінне", тобто відновлювати його в просторі свого власного переживання, винаходячи тим самим свій власний спосіб бути людиною у світі. Хоча людина вибирає свій спосіб буття на фоні абсолютної випадковості свого "тут - буття", вона тримає в своїх руках всі нитки, що пов'язують її із світом. Не вибираючи свою епоху, вона вибирає себе в ній. Вона повинна бути одночасно фактичністю і трансцендуванням, повинна постійно винаходити, будувати себе "впритул до найдрібніших деталей".
Аналізуючи ситуацію як синтез даного і свідомості, фактичності і свободи, Сартр показує, що ситуація реалізовується тільки через людський вибір і дії, дане розкривається тільки у світлі цілі, авторство людини імпліковане в її ситуації. З проблемою вибору тісно пов'язана проблема відповідальності. Сартр вважає, що будучи засудженою до свободи, людина несе тягар світу на своїх плечах. Вона відповідальна за світ і за себе. Її відповідальність є всеохоплююча.
Заслугою французького філософа є те, що він поєднав у своїй концепції свободи всі її аспекти, такі як: свобода творчості, свобода самореалізації, свобода вибору, відповідальність і таким чином, надав їй сучасного звучання.
Крім зазначеного, визначив основні причини, які впливають на справжню свободу людини в оточуючому її світі. Вони полягають в наступному: по-перше, людина завжди прагне свободи від, а не свободи для; по-друге, досягнувши свободи, людина ніколи не замислюється над питанням відповідальності, і по-третє, свобода в першу чергу - це свобода людини до самотворення, бути особистістю, що спроможна творити себе і оточуючий світ.
Література
1. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М.: 1993.-с.129-130.
2. Бердяев Н.А. Философия Свободы. Смысл творчества. - М.: Правда, 1989. - 605с.
3. Бичко, А.К., ін. Історія філософії: Підр. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.
4. Блинников Л.В. Великие философы: Учебный словарь - справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Логос., 2000. - 432 с.
5. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підруч./За ред. Г.І.Волинки - К.: Вища шк., 1999. - 624 с.
6. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. - Тверь, 1997.
7. Зарубіжна філософія ХХ ст. - К., 1993.
8. Зотов А.Ф. Современная западная философия. - М. 2001.
9. А.Сент-Экзюпери. Соч., М., 1964.
10. Історія філософії: Підруч./За ред. В.І.Ярошовця. - К.: ПАРАПАН, 2002. - 774 с.
11. Киссель, М.А. Философская эволюция Ж.-П.Сартра/М.А.Киссель - Л.: Ленинздат, 1976. - 239 с.
12. Критика современной философии: Сб. науч. тр./Моск. гос. пед. Ін-т им. В.И.Ленина; Под ред. М.С.Глузберга. - М.: МГПИ, 1979 - 166 с.
13. Літвякова І. О. Проблема свободи і гуманізму в філософії М.Бердяєва та концепції французького екзистенціалізму // Вісник Товариства російської філософії при Укр. Філософському фонді. Вип. 1. -К.. "парапан", - 2003. - 648с.
14. Лукач Г. Экзистенциализм.//Вестн. Моск. ун-та. Сер. философия. - 2005. - №5. - С. 23 - 48.
15. Лях В. Екзистенціальна свобода: вибір і відповідальність (Філософська концепція Ж.-П.Сартра)//Філософська думка - 1995. - № 5 - 6. - 110 с.
16. Малахов В.С. Стика: Курс лекцій. - К. - 1996. - 489с.
17. Митрохин Л.Н. Буржуазная философия ХХ века. - М., Политиздат, 1974. - 335 с.
18. Мокроусов, А. Жан-Поль Сартр: Последний философ//Новое время. - 2005. - № 46. С. 38 - 40.
19. Нарский, І.С. Современная буржуазная философия: два ведущих течения начала 80-х годов ХХ века. - М.: Мысль, 1983 - 80 с.
20. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп. - Львів: Новий світ - 2000, "Магнолія плюс", 2003. - 544 с.
21. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. - К.: "Основи", 2001. - 854 с.
22. J.-P.Sartre. Le Sursis. Paris, 1946.
23. Сартр Ж.-П. нудота; Мур; Слова. - К.: "Основи", 1993. - 464 с.
24. Ж.П.Сартр: "Человек есть свобода". - В кн.: Кутасова Н.Н. Антифилософия "Новой философии". М. 1984. С. 55 - 68.
25. Рыкунов В.М. Свет и тень философии [Ж.-П.] Сартра.//Вестн. Моск. ун-та, Сер. 7., ф-я, - 1990. - № 6. - С. 45 - 54.
26. Современная буржуазная философия. Учеб. пособие. Под ред. проф. А.С.Богомолова и др. М., Изд-во Моск. ун-та, 1972.
27. Современная западная философия: Словарь. 2-е изд., перераб. и доп. Сост. и отв. ред.: В.С.Малахов, В.П.Филатов. - М.:ТОН. - Остожье, 2000.- 544 с.
28. Современный экзистенциализм. Критические очерки. Ред. коллегия: Л.Н.Митрохин и др. М., "Мысль", 1966., 567 с.
29. Сумерки богов/Сост. общ. ред. А.А.Яковлева: Перевод. - М.: Политиздат, 1990. - 398 с.
30. Хамітов, Н.В., ін. Історія філософії: Проблема людини та її меж: Навч. посіб. - К.: Наукова думка, 2000, - 272 с.
31. Философия: Часть первая: История философии: Учеб. пособ./Под ред. проф. В.И.Кирилова, проф. С.И.Попова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юрист, 1998. - 376 с.
32. 100 знаменитых мудрецов. - Харьков: "Фолио" 2003. - 511 с.
?

 
 

Цікаве

Загрузка...