WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФілософія → Проблема людини у системі буття - Курсова робота

Проблема людини у системі буття - Курсова робота

ознака людського буття.
Як вже було сказано людина є пастирем буття, за висловом Габріеля Марселя. За те, щоб бути людиною, щоб бути й залишатися на висоті своєї особової гідності, потрібно боротися.
Усвідомити цей статус, а також нерозривно з ним пов'язану відповідальність ще замало, щоб здійснити покладений на людину проект під назвою "бути і жити як особа". Однак це вже перший і необхідний крок на шляху до сповнення цього проекту.
Також розглянувши в другому розділі роль цінності в житі людини можемо сказати, що свою діяльність людина будує відповідно з нормативами і цінностями. Без усвідомлення людиною змісту цінностей якими вона керується, неможливо визначити цілі її діяльності. Формування ціннісних орієнтацій - складова частина соціалізації людини, процесів виховання і самовиховання особистості. Відповідно до ієрархії цінностей складається й ієрархія ціннісних орієнтацій особистості. Серед них такі важливі як - орієнтації на самоствердження, самореалізацію, самодіяльність людини.
Існує очевидний факт, що людина пізнає: бачить, чує, має органи відчуттів; зору, слуху, запаху, нюху, дотику, тобто, так як і тварини користується тими органами. Але людина також мислить: творить поняття, судження, за допомогою міркування доходить певного висновку тощо. Ці розумові ознаки людини відсутні у тварин, позаяк вони є властиві тільки людині. Отож, тим що передусім характеризує і виділяє людину з-поміж усіх сотворінь є, власне, те, що вона мислить, що крім відчуттів вона посідає розум, є розумне єство, що думає, що окрім вегетативного і сенситивного життя посідає інтелектуальне життя, яке проявляється у розумовому пізнанні, а також у розумінні і вільній дії.
Одна з найбільш фундаментальних проблем людини- це проблема смерті. Від правильної оцінки смерті, розв'язання проблеми смерті кожним індивідом, залежить власне розуміння сенсу життя. Смерть оцінює ціле життя і вирішує про його сенс чи нонсенс, залежно від того, чи її трактують як кінець усього, чи тільки як кінець одного періоду людського буття і початок другого. Отож, існує очевидний факт, що людина, як і всі істоти, які живуть на світі, підлягає смерті.
Через смерть Ісуса Христа людство було відкуплене, а смерть християнина - це акт співвідкуплення, проте не через пасивне терпіння, але через спів дію з Христом і актом спів терпіння.
Список використаних джерел
1. Аристотель. Никомахова етика. Соч. в 4т. М.: Мысль, 1983. - Т.4.- 830с.
2. .Асмус В.Ф. Этика Канта // Кант И. Соч. в 6-ти т. - М.: Мысль, 1995.- Т.4. -Ч.1.
3. Асмус В.Ф. Античная философия. М.:1976. - 234с.
4. Анисимов С.Ф. Мораль и поведение.- М.: Мысль, 1979.- 142с.
5. Адорно Теодор. Проблеми філософії моралі. - М.: Республіка, 2000. -239с.
6. Аристотель. Никомахова зтика. Соч. В 4 т. - М.: Мысль, 1983. -Т.4.- 830 с.
7. Бичко А.К. та ін. Історія філософії: Підр.- К.: Либідь, 2001.- 408с.
8. Богомолов А.С., Антична філософія - М.: Изд-во. Моск. У-та. ,1985.- 368с.
9. Боргош Ю. Фома Аквинский. - М.: Мысль, 1975. - 321с.
10. Булатов М.О., ЗагороднюкВ.П., Малєєв К.С., Солонько Л.А. "Філософська антропологія в контексті сучасної епохи. - К.: Стилос, 2001. - 245с.
11. Банштановський В.И. Моральный Выбор личности: - М.: Политиздат, 1983.- 224с.
12. Бл. Августин. Энхиридион, или о вере, надежде и любви. -К., 1996.
13. Виндельбанд В. Платон.- К.: Зовнішторгвидав України. 1993.- 176с.
14. Возняк С.М. Філософія Стародавнього світу. - Івано-Франківськ.: Плай. - Ч.11.: Антична філософія. - 2004.-139с.
15. Гільдебранд Дітріх "Етика". Львів: Видавництво Укр. Кат. Універ. 2002. -405с.
16. Гусейнов А.А. Етика: Учебник.- М.: Гардарики., 1999.- 472с.
17. Ганна Арендт "Становище людини". Львів: Місіонер., 1999. - 254с.
18. Дробницький О.Г. Понятие морали. - М.: Наука, 1974. - 384с.
19. Дробницький О.Г.Проблемы нравственности. - М.: Наука, 1977. - 452с.
20. "Досвід людської особи": Нариси з філософської антропології. - Львів: Свічадо, 2000. - 388с.
21. Золотухіна-Абольна Е.В. Курс лекций по етике.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.- 384с.
22. Карлос Вальверде "Философская антропология" М.: Христианская Росия 2000.- 411с.
23. "Колізії антропологічного розмислу"// В.Т.Табачковський, Т.І.Шалашенко, А.М.Донюк, Н.В.Хамітов, Г.П.Ковадло, Є.І.Андрос. -К.: ПАРАПАН, 2002.- 156с.
24. Кант И. Сочинения в 6 т.- М., 1963-1966.- Т.4., Ч.1.- 544с.
25. 27.Кант И. Соч. В 6 т. - М.: Мысль, 1965. -Т. 4, кн. 1. - 544 с.
26. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії: Навч. посібник. - Львів: Світ, 2001. - 320с.
27. Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980. - 355с.
28. Історія філософії: Підручник для вищої школи/ Кер. авт. кол. В.Г. Кремень.- Х.: Прапор, 2003.-768с.
29. Хамітов Н.В. та ін. Історія філософії.: Проблема людини та її меж: Навч. посіб./ Н.Хамітов, Л.Гармаш, С.Крилова.- К.: Наукова думка, 2000.- 272с.
30. Святий Августин. Сповідь.- К.:Основи, 1997.- 310с.
31. Етика: Навч. посіб./ В.О.Лозовой М.І.Панов О.А. Стасевська т. ін. ; За ред. проф. В. О. Лозового.- Київ: Юрінком Інтер, 2002.-224с.
32. Мовчан В.С. "Історія і теорія етики". Курс лекцій: Навч. посіб. 2-ге. доповнене вид.,2005. - 488с.
33. Малахов В.А. Курс лекцій: Навч. посіб.- 5те. вид.- К.: Либідь, 2004.- 384с.
34. Козовик І. "Історія філософії".- Івано-Франківськ. Нова Зоря./ 1999.- 428с.
35. Історія філософії.: Підручник/ Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І. Ярошовця.- К.: Вид. ПАРАПАН, 2002.- 774с.
36. Татаркевич В. "Історія філософії": T 1: Антична і середньовічна філософія/ Львів: Свічадо, 1997. - 456с.
37. Татаркевич В."Історія філософії": T 2: Філософія Нового Часу до 1830 року /Пер. з пол. Я. Саноцький, О. Гірний. Львів: Свічадо, 1999. - 352с
38. Татаркевич В. Історія шести понять. К.:Юніверс. 2001.- 368с
39. Філософія: Навч. посіб./ Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. К.: Вікар, 2006. - 534с.
40. Ларіонова В.К. Історія етичних учень: Посібник.- Івано-Франківськ: Гостинець,2004.- 193с.
41. ЛевицькаІ.Мораьний розвиток особи.- К.: Політвидав України, 1990.- 174с.
42. Лосский Н. Условия абсолютного добра. - М.: Политиздат, 1991.- 368с.
43. Джордж М. Природа моральной философии. М.: Республика, 1999.
44. Татаркевич В. Історія шести понять. К.:Юніверс. 2001.- 368с.
45. Платон. Горгій. Соч. в 3т. - М.: Мысль, 1968.- Т.1.
46. Платон. Филеб. Тимей. Государство // Соч. в 3т.- М.: Мысль, 1971.- Т.2.
47. Лосский Н. условия абсолютного добра -М.: Политиздат, 1991.
48. Генетика человека, ее философcкие и социально-этические проблеми. Круглий стол "Вопросов философии" // Вопросы философии.-1970.-№8.-С. 125-134.
49. Рупнін, Марко Іван. "Коли говоримо людина...: Особа, пасхальна культура" Львів: Свічадо, 2000.- 200с.

 
 

Цікаве

Загрузка...