WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми - Реферат

Педагогічні технології як засіб забезпечення цілей освітньої програми - Реферат

гра. Вона вимагає від учнів прийняття конкретних рішень у проблемній ситуації в межах ролі. Кожна гра має чітко розроблений сценарій, головну частину якого необхідно доопрацювати учням. Отже, пошук вирішення проблеми залишається за школярами.
4. Театральна (театралїзована) вистава. На відміну від рольової гри, вистава передбачає більш чіткий сценарій, який регламентує діяльність учнів безпосередньо на уроці і збільшує Їхню самостійність під час підготовки сценарію. Театралізовані вистави спрямовані на те, щоб викликати інтерес до навчання. Вони опираються на образ не мислення, фантазію, уяву учнів.
Отже, яким чином можна використовувати існуючі технології або їхні елементи у власній педагогічній практиці? Передусім нагадаймо, що ефектив-ною може бути лише інноваційна технологія, тобто та, яка грунтується на потребах та інтересах учнів. А для цього:
1. Спробуйте дізнатися про своїх учнів якнайбільше: що їм подобається, а що ні у викладанні теорії? Що значить для них бути "цікавим"? Які види діяльності їм більше до вподоби? Чи відчувають вони себе на уроці розкутими? Чи є вних здібності, про які ви ще не знаєте? .
2. Спробуйте змінити стиль викладання. Частіше звертайтеся до учнів з пропозицією і заохоченням: "Добре, що ти це зробиш,"Спробуй, подумай, чи буде тобі цікаво?", "Ти добре вмієш це робити". І відмовтесь від нарікань.
3. Зверніть увагу на те, як викладають ваші колеги, які прийоми і методи застосовують, яким формам навчання надають перевагу.
4. Поділіться з учнями своїми міркуваннями. Зверніть увагу на Їхню інформацію - це підкаже, як вам діяти.
5. Пам'ятайте, що діти дуже чутливі до брехні та несправедливості.
6. Аналізуйте свої дії. Спробуйте систематизувати знахідки. Зіставте їх із досвідом інших. Зважте, може, це - елемент нової технології.
У ході навчання поточна оцінка відіграє роль зворотного зв'язку і підлегла саме досягненню мети - еталону (чи її складових частин). Якщо ціль не досягнута, то результати поточного контролю свідчать про необхідність внести корективи в хід навчання.
Тому поточна оцінка є тут формуючою і, як правило, не супроводжується оцінками. Поточні оціночні судження, які одержує учень, носять змістовний характер і повинні допомогти йому скорегувати свою роботу. Підсумкова оцінка виражається в балах.
З метою формуючої поточної оцінки учням пропонуються перевірочні роботи (тести) по кожнім розділі курсу. Ціль цих робіт - оперативна допомога у виникаючих в учнів утрудненнях.
Одним з варіантів таких тестів - вид опитувань, що охоплюють весь матеріал розповіді. Поруч з кожним питанням дається 4-5 варіантів відповідей для вибору (усі варіанти можуть бути правдоподібні для поверхневого погляду, але правильним повинний бути тільки один). Звичайно вони позначаються буквами А, У, З, Д, Е. Відповіді заносяться в бланк самоперевірки. Після його заповнення учень звіряється з ключем до даного тесту, і сам відповідає, на які питання він відповів правильно.
Оцінка за допомогою тестів відіграє роль оперативно зворотного зв'язку і забезпечує послідовну орієнтацію навчання на намічені цілі.
Змістом післядипломного утворення керівних кадрів шкіл повинні стати не стільки конкретні знання, уміння і навички по предметах, скільки розвиті здібності до розширення й удосконалювання цих знань, умінь і навичок.
Усі труднощі в підготовці педагогічних кадрів на сучасному етапі полягають у невмінні їх ставити дидактичні задачі - це одна проблема, і друга - проектувати адекватні педагогічні технології. І тільки чітка постановка дидактичних задач у сукупності відкриває перед колективом школи можливість готувати випускників відповідно до цілями навчання і виховання.
Робота з конкретизації цілей навчання кропітка і жадає від педагогів шкіл досить глибокого пророблення змісту навчання, однак дозволяє не на словах, а на ділі привести зміст навчання у відповідність з вимогами програми з обліком сучасних економічних умов.
У багатьох публікаціях і виступах із проблем загальноосвітньої підготовки можна знайти пояснення причин низької якості знань і умінь учнів по досліджуваних предметах. Це небажання учитися, недостатня вимогливість учителів, відсутність необхідної учбово-методичної літератури, педагогічна занедбаність учнів, слабка оснащеність учбово-матеріальної бази і т.п. Тут зовсім є відсутнім аналіз учбово-пізнавальної діяльності учнів у ході навчання як основного фактора їхніх успіхів чи невдач.
Крім проектування учбово-пізнавальної діяльності важливе значення у функціонуванні дидактичної системи належить питанням діагностики знань, умінь і навичок учнів, оскільки керування процесом формування знань і умінь можливо лише на основі інформації, що надходить по каналах зворотного зв'язку. На основі аналізу це інформації можна приймати рішення по коректуванню навчально-виховного процесу.
Однією з умов, пропонованих до інформації, є її об'єктивність, не секрет, що в даний час в оцінці знань і умінь учнів існує великий реверс. За ті самі знання й уміння учень може одержати різну оцінку. Це виникає із суб'єктивних вражень що перевіряє, котрі часто ґрунтуються на особистому досвіді, інтуїції, залежать від настрою і відношення до учня. Така оцінка багато в чому порозумівається відсутністю мети самогоконтролю.
При аналізі уроку, що перевіряє в основному приділяє увага організації діяльності учнів і зовнішніх форм володіння аудиторією (як слухає і як поводиться клас) і зовсім випадають з полючи зору професійні можливості педагога. Очевидно, що не у всіх невдачах в оволодінні професійною майстерністю винуваті самі учні.
Технологія педагогічного проектування уроків визначається змістом програми, раціональним сполученням методів, прийомів і засобів навчання, місцем і часом проведення уроку, методичною підготовкою педагогів, рівнем засвоєння матеріалу учнями з опорою на суб'єктний досвід кожного.
Технологія навчання являє собою сукупність форм, методів і засобів навчання і контролю, застосовуваних у процесі навчання і виховання учнів, і спрямованих на формування загальноосвітніх знань, розвиток умінь і навичок, виховання творчої активності особистості.
Технологія навчання включає педагогічне проектування процесу навчання і сам процес навчання учнів.
Педагогічне проектування спрямоване на розробку комплексу учбово-методичної документації, що містить принципові рішення, що визначають основні напрямки навчально-виховного процесу по предметі.
Література
1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических и индустриально-педагогических техникумов. - Екатеринбург: издательство "Деловая книга", 1996. - 334 с.
2. Большой толковый словарь русского языка. - СПб., 2000.
3. Гузеев В.В. Лекции по педагогической технологии. - М.: Знание, 1992. - 60 с.
4. Гузеев В. От методик - к образовательной технологии //Народное образование, 19988. -№ 7. - С.84-91.
5. Гузеев В.В. Как построить рейтинговую систему оценок //Школьные технологии, 1996. - № 6. - С.53-63.
6. Гуревич Р., Кадемія М. Впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес //Воспитание школьников, 1999. - № 1.
7. Гаврилюк О. Нові технології навчання - ефективний шлях забезпечення високої кваліфікації спеціалістів //Рідна школа, 1998. - № 6. - С.68-71.
8. Дьяченко В.К. Общие форма организации процесса обучения. - Красноярск, 1984.
9. Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. - Учительская газета, 1987, 29.08. и 8.09.
10. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. - М., 1989.
11. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. - М.: Просвещение, 1991. - С.17.
12. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М.: Знание, 1989.
13. Леонтович А. Учебно-исследовательская деятельность школьников как модель педагогической технологии //Народное образование, 1999. - № 10. - С.152-158.
14. Лобашов В.Д., Лаврушина С.М. Педагогические технологии. Право на эксперименты: Методические вопросы тестирования как вида контроля учебного процесса //Педагогические технологии. - 1999. - № 5. - С.160-170.
15. Никандров Н.Д. Программированное обучение и идеи кибернетики. - М., 1979.
16. Остапенко А.А. Концентрированное обучение модели образовательной технологии //Школьные технологии, 1999. - № 5. - С.116-154.
17. Підласий І. Педагогічні інновації: Освіта ХХ1 століття //Рідна школа. - 1999. - № 2. - С.3-17.
18. Сазоненко Г. Проективна педагогіка: з досвіду проектування навчальних технологій //Рідна школа. - 1999. - № 4. - С.41-45.

 
 

Цікаве

Загрузка...