WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання (на прикладі вивчення англійської мови) - Дипломна робота

Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання (на прикладі вивчення англійської мови) - Дипломна робота

багатоаспектне явище і сприяти більш оптимальному їх вибору.
3. На основі аналізу зв'язків методів навчання з іншими компонентами навчального процесу, а також умовами, у яких він протікає, ми визначили ряд критеріїв, які впливають на вибір методів навчання:
1) закономірності та принципи навчання;
2) цілі та завдання навчання;
3) зміст та методи даної науки взагалі та конкретного предмету, теми;
4) навчальні можливості учнів:
а) вікові (фізичні, психічні);
б) рівень підготовленості (освітньої та виховної);
в) особливості шкільного колективу;
5) особливості зовнішніх умов (географічних, виробничого оточення та ін.);
6) можливості самих вчителів: попередній досвід, знання типових ситуацій процесу навчання, у яких виявляються найбільш ефективними певні поєднання методів, рівень їх теоретичної та практичної підготовленості, здатності до застосування певних методів, вміння обрати оптимальний варіант, особисті якості та ін.
4. Порівнюючи ефективність різних методів навчання ми визначили ряд умов, яких треба дотримуватись при цій процедурі. По-перше, порівнювати лише методи, що входять до однієї групи; по-друге, порівнювати треба не ефективність методів взагалі, а їх можливий ефект у вирішенні конкретного завдання навчального плану.
5. Нами були визначені умови оптимального вибору методів навчання англійській мові. При виборі методів навчання на наступний урок вчитель звичайно керується інтуїцією. Він міркує, як досягти запланованої мети, перебираючи при цьому відомі йому методи, співвідносячи їх з конкретними умовами і наявними можливостями. Ми спробували підвести наукову основу під процедуру вибору методів, щоб вона спиралась на теоретичний фундамент.
Ю.К. Бабанський , розробляючи цю проблему, виділив таку найбільш оптимальну послідовність кроків при конструюванні сукупності методів навчання:
1-й крок: вчитель вирішує чи обере він методи самостійного вивчення теми учнями, чи під його керівництвом;
2-й крок: вчитель обирає пошукові чи репродуктивні методи для вивчення цієї теми;
3-й крок: вчитель обирає між індуктивними або дедуктивними методами;
4-й крок: вчитель обирає певне поєднання словесних, наочних та практичних методів навчання;
5-й крок: вчитель вирішує, якими методами він буде стимулювати активність учнів на уроці;
6-й крок: вчитель обирає методи контролю тасамоконтролю.
Щоб підтвердити ці теоретичні положення, нами був проведений педагогічний експеримент, який мав на меті з'ясувати, як впливають оптимально обрані методі навчання на ефективність навчального процесу. Експеримент проходив у двох групах учнів, експериментальній та контрольній. Усі уроки у експериментальній групі планувалися з урахуванням методичних рекомендацій, розроблених Ю.К.Бабанським. У другій, контрольній групі планування уроків здійснювалось спонтанно, без урахувань специфіки матеріалу, вікових особливостей учнів, тощо.
При порівнянні наприкінці експерименту успіхів цих двох груп було виявлено, що учні експериментальної групи більш повно, глибоко та осмислено засвоювали знання, уміння та навички, що було видно з результату проведеного контролю їх знань, і що підтверджує гіпотезу нашого дослідження.
Література
1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання у школі.-К.:Рад.школа,1973
2. Алексюк А.М. Методи навчання і методи учіння.-К.,1980
3. Асахова В.М. Нові методи навчання// Освіта України.-1998.-29 квітня.-С.7-8
4. Ахмедов Б.А. К вопросу о классификации средств и методов учебного процесса//Уч.записки МВС Азербайджанской ССР.-1973.-№6.-С.13
5. Бабанский Ю.К. Методи обучения в современной общеобразовательной школе.-М.:Просвещение,1985
6. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения.- М.:Педагогика,1977
7. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности.-М.:Знание,1981
8. Березняк Е.Н. Важное условие повышения качества обучения и воспитания.-К.,1982
9. Блонский П.П. К вопросу о мерах борьбы со школьной неуспеваемостью.-Избр.пед.произв.-М.,1970
10. Выбор методов обучения в средней школе/Под ред. А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанского.-М.,1981
11. Вишневський О.Г. Довідник вчителя іноземної мови.-К.:Рад.школа,1982
12. Дахин А.К. Разноуровневое обучение// Педагогика.-1993.-№4.-С.27-31
13. Дидактика средней школы/Под ред.М.А.Данилова, М.Н.Скаткина.-М.,1975
14. Дидактика сучасної школи/Під ред. Б.С.Кобзар,Н.В.Кумаріної та ін.-К.:Рад.школа,1988
15. Закон України "Про освіту"//Освіта.-1996.-25 квітня.-С.4
16. Збірник методичних знахідок учасників конкурсу "Учитель року"/А.В.Кудакова, Г.І.Мальченко.-К.,1997
17. Ибрагимов Г.С. Концентрированное обучение// Народное образование.-1993.-№4.-С.37-44
18. Ильина Т.А. Педагогика.-М.,1978
19. Коротяев Б.И. Учение процесс творческий.-М.,1980
20. Кузнецова В.С. Формирование организаторских умений у студентов педагогических институтов:Автореф.дис.канд.пед.наук.-М.,1989
21. Лернер И.Я. Дидактические основи методов обучения.-М.,1981
22. Матрос Д.Ш. Как оптимизировать распределение учебного времени.-М.:Знание,1991
23. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М.,1976
24. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе.-М.,1977
25. Методика викладення іноземних мов. Республіканський науково-методичний збірнік.Вип.9.-К.:Рад.школа,1980
26. Методика викладення іноземних мов. Республіканський науково-методичний збірнік.Вип.10.-К.:Рад.школа,1981
27. Методика обучения иностранным языкам в средней школе./Под ред. Н.И.Гез, М.В.Ляховицкого и др.-М.:Высш.школа,1982
28. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе.-М.,1979
29. Овакимян О.Ю. Вероятностная модель обучения в современной средней школе//Педагогика.-1993.-№2.-С.51-67
30. Огородников И.Т. Оптимальное усвоение знаний и сравнительная эффективность отдельных методов обучения в школе.-М.,1979
31. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить.-М.,1980
32. Педагогика/Під ред.М.Д.Ярмаченко.-К.:Рад.школа,1986
33. Педагогика/Под ред.Ю.К.Бабанского.-М.,1988
34. Педагогичний пошук.-К.,1989
35. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок.-К.:Рад.школа,1989
36. Проблеми методов обучения в современной общеобразовательной школе.-М.,1980
37. Пути повышения эффективности обучения.-М.,1976
38. Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения.-М.,1978
39. Стронин А.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка.-М.:Просвещение,1981
40. Харенко В.М. Інтенсивне навчання//Радянська школа.-1986.-№3.-С.37-40
41. Шамова Т.И. Активизация учения школьников.-М.,1982
42. Щетинин М.С. Обучение методом погружения//Учительская газета.-1987.-20 августа.-С.6

 
 

Цікаве

Загрузка...