WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

Формування в учнів відповідального ставлення до навчання в процесі самостійної роботи - Курсова робота

2. Будова і номенклатура вуглеводнів ряду метану.
Питання для самокнтролю:
1. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів на прикладі гомологів метану.
2. Загальна формула парафінів.
3. Молекулярні і структурні формули гомологів, їх фізичні властивості, поширення у природі.
4. Просторова будова насичених вуглеводнів.
Міні-модуль 3. Хімічні властивості насичених вуглеводнів.
Питання для самоконтролю:
1. Хімічні властивості насичених вуглеводнів: горіння, термічний розклад, хлорування, ізомеризація.
2. Відношення насичених вуглеводнів до розчинів кислот, лугів, перманганату калію.
3. Застосування метану та галогенпохідних.
4. Добування метану.
Міні-модуль 4. Циклопарафіни.
Питання для самоконтролю:
1. Склад циклопарафінів.
2. Хімічна будова.
3. Поширення у природі.
4. Практичне застосування.
Завдання для контрольної роботи.
Варіант А.
1. Напишіть стуктурну формулу газоподібного алкану, якщо маса 5,6л (н.у.) його становить 11г.
2. Закінчити рівняння реакцій:
; ;
;
Назвати речовини, що утворились.
3. Написати структурні формули: а) 3-етіл-4,4-диметилгептану; б) 2,4-діетилгексану; в) 2-метил-3-етилгексану; г) 3,3-диметилпентану.
Варіант В.
1. Обчисліть густину за воднем і повітрям пари алкану, який стоїть четвертим у гомологічному ряді.
2. Назвати за міжнародною номенклатурою вуглеводні. Що мають таку будову:
3. Як здійснити такі перетворення:
CH4 C CH4 CH3Cl?
Варіант С.
1. Написати стурктурні формули алканів, які мають такий елементний склад: C - 82,76%, H - 17,24%.
2. Написати структурні формули вуглеводнів: а) 2-метилбутану; б) 2,2-диметилбутану.
3. Зазначити тип гібридизації орбіталей кожного з атомів вуглецю в молекулі пентану CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3.
Розв'язки завдань для контрольної роботи.
1. моль
Загальн формула алканів CnH2n+2. Складаємо рівняння: 12n + 2n +2 = 44; n=3 (C3H8)
2. а.о.м
.
3.Загальна формула алкану CnH2n+2
. Звідси 5n = 4n + 4n = 4.
Формула алкану C4H10. Структурні формули:
СН3 - СН2 - СН2 - СН2 - СН3; ;
Т'юторські завдання.
Творчі.
1. Чому атоми вуглецю можуть сполучатися між собою, утворюючи ланцюги? Обгрунтувати відповідь.
2. З електронної будови атома вуглецю виходить, що в сполуках він повинен бути завжди двохвалентний (наявність двох неспарених р-електронів). У молекулі ж метану вуглець чотирьохвалентний. Як пояснити цю суперечність?
3. Який об'єм кисню потрібний для спалювання 40л суміші метану з етаном, густина якої за воднем 13,25?
4. Визначте загальну формулу співвідношення сумарного об'єму алкану і кисню, необхідного для повного йо7го згорання, до сумарного його об'єму продуктів реакції. Для якого насиченого вуглеводню це співвідношення дорівнює 1?
Обов'язкові.
Варіант А.
1. Складіть структурні формули таких сполук: а) 4-етил-2-метилгексану; б) 2,2,3-триметилбутану.
2. Насичений вуглеводень має відносну густину пари за повітрям 4,414. Визначте молекулярну формулу вуглеводню.
3. Який зв'язок називаться -зв'язком, які його особливості?
Варіант В.
1. Назвіть за систематичною номенклатурою насичений вуглеводень, головний ланцюг якого має чотири атоми вуглецю, а відносна молекулярна маса дорівнює 114.
2. Ізомерами є: а) 2-метилгексан та 3-етілгесан; б) 3-етилгексан та 2,3-диметилгептан; в) 2,3-диметилгептан та 3-етил-3-метилгексан; г) 3-етил-3-метилгексан та 2-метилгексан.
3. Яку просторову форму мають молекули насичених вуглеводнів: а) зигзагоподібну; б) лінійну; в) площинну?
Варіант С.
1. У чому суть sp3-гібридизації?
2. Яка довжина зв'язку С - С; валентний кут в молекулах алканів: а) 0,140нм,; б) 0,154нм, 109?28'; в) 0,120нм, 180?; г) 0,134нм, 120??
3. Напишіть скорочену структурну формулу 3-етил-2-метилпентану.
Розв'язки творчих завдань.
1. Молекулярна маса суміші якщо метану в суміші х літрів, то його мольна доля , а етану . Тоді: , ; звідси х = 10.
СH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O.
Для горінняметану потрібно 20л кисню, а етану - 105л. загальна кількість кисню - 135л.
2. СnH2n+2 + [n + (n + 1) / 2]O2 nCO2 + (n + 1)H2O
Загальний склад алкану і кисню:
Загальна формула:
CH4 - це метан.
Під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі І ІІІ ступенів № 20 м.Полтави, в 10-А класі нами був проведений педагогічний експеримент.
Його завданням було виявити переваги технології модульно-рейтингового навчання над існуючою традиційною технологією, яка побудована на пасивних інформаційних змістові і методах навчання і не стимулює систематичну самостійну навчальну діяльність учнів.
Поставивши за мету формування самостійності, як центральної риси особистості учня, в результаті експериментальної роботи ми прийшли довисновку, що для досягнення цієї мети необхідне оптимальне поєднання різних форм самостійної роботи: індивідуальних, групових і фронтальних, тобто досягнення їх гармонізації. Гармонія, гармонійність (від грецького злагодженість, зв'язок, стрункість) - внутрішня і зовнішня упорядкованість, узгодженність, цілісність явищ і процесів [8].
Під гармонізацією ми розуміємо педагогічно доцільне співвідношення різних форм самостійної роботи: фронтальної, групової та індивідуальної, що забезпечують індивідуалізацію навчання, яка створює передумови для розвитку інтересів і здібностей особистості, збереження і подальшого виховання творчої індивідуальності.
Фронтальна діяльність полягає у виконанні всіма учнями під безпосереднім керівництвом вчителя спільних завдань (контролюючих) [2, 37, 49]. Хоча завдання ставить для всіх учнів, але в умовах модульно-рейтиногового навчання кожний має можливість працювати за індивідуальним стилем діяльності, власними темпами.
Групову навчальна діяльність ми розглядаємо як сукупну навчальну діяльність невеликих за складом груп учнів. Досягнення загальної мети групової діяльності відбувається завдяки спільним зусиллям окремих членів групи. вІдмінною рисою групової діяльності є можливість учитися не лише з підручником та у викладача, а й один у одного.
Індивідуальна навчальна діяльність - це одноосібне вирішення учнями навчальних задач, повна самостійність у набітті знань. Ця форма навчальної діяльності найбільш повно враховує індивідуальні особливості учнів, дає можливість вибору способів, прийомів, темпу навчання, що враховують рівень розвитку, розумових здібностей, особливості вищої нервової діяльності окремої особистості, сприяє формуванню і збереженню неповторної індивідуальної особистості кожного учня.
Для педагогічного експерименту було взято два класи: 10-А клас (експериментальний) і 10-Б клас (контрольний). Перед запровадженням модульно-рейтингової технології навчання в обох класах були зроблені зрізи знань.
Результати статистичного аналізу подані в таблицях.
Рівень якості знань учнів до експерименту.
Оцінка 10-А 10-Б
Кількість учнів % Кількість учнів %
5 3 10,7 2 6,9
4 7 25 4 13,8
3 16 57,1 20 6,9
2 2 7,2 3 10,3
Рівень якості знань учнів після експерименту.
Оцінка 10-А 10-Б
Кількість учнів % Кількість

 
 

Цікаве

Загрузка...