WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя - Курсова робота

Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя - Курсова робота

розв'язанням головних завдань суспільства. Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей вчителя. На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічатимуться вчителі у цьому тисячолітті, є:
- постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів;
- самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань;
- ускладнення проблем виховання;
- безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду;
- розв'язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, релігієзнавство, економіка, правознавство, кібернетика та ін;
- робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.
Усе це може здійснювати лише вчитель з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентноздатності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.
Список використаної літератури
1. Болсун С. Вчительські манери: сутність та вимоги до них. Рідна школа, 2001р. №8, ст. 64.
2. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 304с. - (Серия "Учебник нового века")
3. Введение в специальность: учебное пособие для студентов педагогических институтов /Л.И. Рувинский, В.А. Кан-Калик, Д.М. Гришин и др. - М.: Просвещение, 1988. - 208с.
4. Вержбицкая М.А. Призвание. Книга для учителя: из опыта работы народного учителя СССР Г.Д. Лавровой. - М.: Просвещение, 1989 - 96с.
5. Вивчення розділу "Загальні основи педагогіки в педагогічному інституті". За редакцією О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка, Житомир, 1994.
6. Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 6. Житомир, 2000.
7. Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 9. Житомир, 2002.
8. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 576с. (Альма-матер)
9. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1995. - 237 с.
10. А.А. Дубасенюк. Профессиональное становление педагога. - Житомир, 1993.
11. О.А. Дубасенюк. Психолого-педагогічні фактори професійного становлення вчителя. - Житомир, 1995.
12. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1986 - 143с.
13. Красовицкий И.Ю. Готовность воспитывать. - К.: О-во "Знание" УССР, 1987. - 48с.
14. С.П. Логаческая. Дойти до каждого ученика. /под ред. Савченко А.Я. Киев: "Радянська школа", 1990.
15. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Из опыта работы. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985 - 158с.
16. Маркуша А.М. Если вы учитель: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 160с.
17. Методика вивчення дидактики у педагогічному інституті. За редакцією О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. Житомир, 1994.
18. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене, 2001р. - 608с.
19. Науковий пошук майбутніх вчителів-дослідників: збірник наукових праць студентів. /за ред. О.А. Дубасенюк. - Житомир, Житомирський державний педагогічний університет, 1999. - 75с.
20. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць: Наукові записи Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 12. У 3-хчастинах. Ч.3. Шлях становлення педагогічного професіоналізму у майбутніх вчителів. - Рівне РДГУ, 2000 рік, 235с.
21. Особенности подготовки и работы учителя сельской школы. Межвузовский сборник научных трудов, 1979.
22. Педагогічна творчість молодих дослідників: Збірник студентських наукових робіт. /за ред. О.А. Дубасенюк. - Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. - 201с.
23. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика: Книга для учителя. - 3-е изд., доп. и перераб. - 1986. - 240с.
24. Подготовка студентов к профессионально-педагогическому творчеству. Шевченко Л.И., Красовский Б.Д., Дмитрик И.С. - Киев: Наукова думка, 1992.
25. Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. - М.: Педагогика, 1983. - 144с.
26. Професійна підготовка педагогічних працівників. Науково-методичний збірник. Київ-Житомир - 2000р.
27. Психология труда и личности учителя. Сборник научных трудов. Выпуск 1. Под ред. проф. А.И. Щербакова, 1976.
28. Психолого-педагогічні фактори підвищення професійної майстерності вчителя-вихователя: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 16 - 17 листопада 1995 року /ред. кол. О.А. Дубасенюк/відп. ред./та ін. Житомир: ЖДПІ, 1995. - 328 с.
29. Раченко И.П. Нот учителя: Книга для учителя. - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Просвещение, 1989. - 238с.
30. Романенко В.П., Тименко М.П., Тезікова С.В. Зміст і форми орієнтації школярів на педагогічні професії. К., 1997.
31. Синица И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя. Пер. с укр. - М.: Педагогика, 1983. - 248с.
32. Слово об учителе /сост. и авт. вступ. ст. А.Т. Губко. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Радянська школа, 1985. - 255с.
33. Становлення особистості майбутнього вчителя. - Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка. Відповідальний за випуск О.М. Швидак, 1994.
34. Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. М., "Просвещение", 1973.
35. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - К.: Радянська школа, 1988. - 272с.
36. Теоретичні та методичні засади соціально-педагогічної підготовки вчителя: Збірник науково-методичних праць /ред. кол. Дубасенюк О.А. та ін. - К.: ІЗМН, - Житомир.: держ. пед. інститут. - 1999. - 188с.
37. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: Частина перша: Технології загально педагогічної підготовки майбутніх учителів /за заг. ред. доктора педагогічних наук О.А. Дубасенюк. - Житомир. Житомирський державний педагогічний університет, 2001. - 267с.
38. Технологія навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя. Том ІІ. Частина ІІ. Житомир, педінститут, 1993р.
39. Учитель: статьи. Документы. Педагогический поиск. Воспоминания. Страници литературы. /ред.-сост. Д.Л. Брудный. - М.: Политиздат, 1991. - 350с.
40. Фіцула Л.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія". 2000р. - 544с. (Альма-матер).
41. Формування виховних умінь майбутніх педагогів. /за ред. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченка. Житомир - 1996р.
42. Храпов В.Е. Твой лучший учитель, школа! - М.: Педагогика, 1987. - 176с.
43. Чернокозов И.И. Профессиональная этика учителя. Книга для учителей. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Радянська школа, 1988. - 221с.
44. Щербакова К.Й. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник. - К.: Вища школа. 1990. - 166с.

 
 

Цікаве

Загрузка...