WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (пошукова робота) - Реферат

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (пошукова робота) - Реферат

соціальний розвиток. Пріоритетними у початкових класах є загалъно навчалъні, розвивальні, виховні, оздоровчі функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів освоєння навколишньої дійсності.
Основна школа (5-.9 класи) дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, Формує в них готовність до вибору і реалізацїі форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. У цьому віці в учнів загалом завершується формування загальнонавчальних умінь і навичок, оволодіння навчальним матеріаломна рівні, достатньому для подальшого навчання. Важливого значення надається формуванню здорового способу життя, правовому й екологічному вихованню. Завершуючи основну школу, учні на практичному рівні мають добре володіти українською мовою, рідною мовою у школах національних меншин, однією іноземною мовою, вміти користуватися комп'ютером.
У 7-9 класах пізнавальні інтереси учнів стають стійкішими, з'являються нові, досить сильні мотиви навчання, змінюються критерії самооцінки й оцінки навколишнього, цілісність сприймання, досягаються якісні зміни у способах навчальної діяльності, зміцнюється воля і характер, прагнення до неформального спілкування і лідерства. Саме тут поступово розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів школярів.
Старша школа ( l0-12 класи) є останнім етапом одержання повної загальної середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної. і комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати знання. Старша школа функціонує переважно як профільна. Це створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей. Тут доцільним є поглиблене вивчення окремих предметів, широке використання курсів за вибором (економіки, екології, психології, програмування, соціальних тренінгів, автосправи тощо), факультативів.
Повна загальна середня освіта має бути доступною для всіх дітей незалежно від місця проживання і соціального статусу батьків. Між етапами шкільного навчання не повинно бути бар'єрів для переходу учнів від одного етапу до іншого.
Зміст, загальної середньої освіти
Модернізація змісту шкільної освіти грунтується на врахуванні позитивних надбань української школи і водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями суспiльного розвитку.
Зміст освіти у 12-річній школі оновлюється цілісно з урахуванням таких пріоритетів:
створення передумов для різнобічного розвитку особи
стості, індивідуалізації та диференціаЦії навчання, переходудо особистісно
орієнтованих педагогічних технологій;
виховання особистісних якостей громадянина - патріота України;
формування життєвої, соціальної, комунікативної і
комп'ютерної компетентності учнів;
i посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх
галузей;
гуманізації та гуманітаризації змісту навчання;
комплексної peaлізації оздоровчої функції шкільної освіти;
приведення обсягу і складності змісту у відповідність до вікових
можливостей дітей, перспективами їх розвитку;
забезпечення, у старшій школі профільності навчання,
генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних
ідей, законів і теорій; ,
перерозподілу навчальноroo змісту між ступенями школи;
забезпечення наступності навчального змісту і вимог щодо його засвоєння
між дошкільною освітою і початковоюшколою; початковою і основною
школою;
основною і старшою школою; загальноосвітньою підготовкою та
вимогами професійно-технічної і вищої освіти.
Методологічною основою визначення змісту шкільної освіти є загальнолюдські і національні цінності, центрованість на актуальних і перспективних інтересах дитини. Зміст визначаєтьсяь на засадах його фундаменталізації, науковості і системності знань, Їх цінності для соціального становленнялюдини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, ідей полікультурності взаємоповаги між націями і народами.
Зміст шкільної освіти детермінований українознавчим спрямуванням, що безпосередиьо забезпечується вивченням таких загальноосвітніх предметів як
українська мова, українська література, історія України, географія України, українська художня культура тощо, а також шляхом висвітлення українознавчого матеріалу у змісті інших навчальних предметів.
Зміст шкільної освіти має бути осучаснений таким чином, щоб випускники 12-річної школи могли швидко адаптуватися у самостійному житті, цілеспрямовано використати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТ АНОВА
ВІД 16. 11. 2000 р. № 1717 м. КИЇВ
Про перехід загальноосвітнік навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання
На виконання статей 12, 15 і 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Здійснити перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання для учнів, які почнуть навчатися у першому класі 2001 року і в наступні роки, у три етапи:
перший етап 31 вересня 200 І р. - у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня;
другий етап з 1 вересня 2005 р. - у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня; .
третій етап з 1 вересня 2007 р. - у гімназіях, ліцеях, колегіумах, спеціалізованих школах
та з 1 вересня 2008 року в інших загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня (за вийнятком учнів, які вступили до першого класу чотирирічної початкової школи у 1999 році).
2. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти ( додається ).
Дозволити Міністерству освіти і науки вносити до зазначеного Державного стандарту зміни непринципового характepy. Установити , що до затвердження дер-жавних стандартів базової і повної середньої освіти діють навчальні плани та програми, затверджені Міністерством освіти і науки, які прирівнюються до цих стандартів.
3. Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук, Національній академії наук:здійснити протягом 2000-2002 років заходи, спрямовані на оновлення змісту загальної середньої освіти; відповідно до нової структури середньої загальноосвітньої школи, розробити навчальні плани і програми для загальноосвітніх навчальних закладів різнихтипів;
забезпечити оновлення змісту, перехід на нову структуру та обсяги підготовки педагогічних кадрів відповідно до

 
 

Цікаве

Загрузка...