WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

в процесі проведення 2 практичних занять учні мають ознайомитися із ба-нківською системою України та США; визначити ті функції, які виконують сучасні банки; навчитися обчислювати складний і простий відсоток, спілкуватися з праців-никами банку з метою отримання необхідної інформації, знаходити і аналізувати її перш ніж скористатися послугами банку; а також учні повинні визначати характер, здатність повернути борг і капітал клієнтів та пояснювати, чому вони становлять інтерес; використовувати вищезгадані критерії для оцінювання заявника щодо по-зики; пояснювати, якпозики збільшують грошову пропозицію.
Додаток 1.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ЕКО-НОМІКИ
Рівень навчальних досягнень учня Бал Теоретичні знання Уміння
І. Початковий 1
2
3 Учень з допомогою вчителя розпізнає економічні явища побутового рівня, однослівно відповідає на конкретні запитання "так> чи "ні" .
Учень з допомогою вчителя:
- розпізнає одне з кількох запропонованих явищ, символів, понять побутового рівня, фо-рмул, виділивши їх серед інших, однослівно їх називає
- відтворює деякі факти побутового рівня
Учень з допомогою вчителя:
- однослівно відповідає на запитання, від-творює частину теми в тому вигляді і в тій послідовності, в якій вона була представлена на попередньому уроці
- з помилками характеризує окремі економі-чні поняття і явища Учень бере участь в активній діяльності на уроках, однак потребує постійної консультації і контролю з боку вчителя.
Учень з допомогою вчителя уміє викори-стати знання з математики для розв'язання найпростіших побутових розрахункових за-вдань
Учень уміє:
- при постійному контролі і допомозі вчи-теля виконати розрахункові на одну дію задачі побутового рівня
- в тестових завданнях співвіднести кате-горії, явища та їх властивості
ІІ. Середній 4
5
6
Учень з допомогою вчителя:
- відтворює словами, близькими до тексту підручника, означення економічних термінів, правил, законів
- частково відтворює текст підручника, у процесі відповіді допускає окремі видозміни навчальної інформації, ілюструючи відповідь прикладами, що наводив учитель
Учень з допомогою вчителя:
- дає правильне визначення окремих економічних понять, правил, законів
- словесно описує економічні явища, вказує на деякі в властивості
- відтворює всю тему або її основну частку, ілюструючи відповідь власними прикладами Учень з допомогою вчителя:
- свідомо відтворює тему, Ілюструючи 1! власними прикладами
- розкриває суть економічних понять, фо-рмул, законів, допускаючи у відповідях незначні неточності
- намагається співвіднести економічні явища з їх характеристиками
- намагається застосувати окремі прийоми логічного мислення (порівняння, аналіз, висно-вок) Учень з допомогою вчителя та користу-ючись інструкцією уміє:
- розв'язувати задачі на одну дію за ві-домою формулою і усно її пояснити
- правильно обрати і використати необ-хідні математичні формули
Учень уміє:
- правильно виконати завдання на одну дію, оформлюючи без висновків
- за інструкцією і з допомогою вчителя намагається розв'язати обчислювальні або графіків задачі на дві дії з обгрунтуванням результату, в якому є помилки
Учень уміє:
- правильно розв'язати задачу на дві дії, при потребі звертаючись за консультацією до вчителя, робить правильні обгрунтовані виснов-ки
- з допомогою вчителя зробити частковий аналіз і порівняння економічних явищ побутового рівня, висновки
- прийняти рішення щодо власних економічних Інтересів і обґрунтувати його
ІІІ. Достатній 7
8
9 Учень:
- без помилок відтворює зміст теми, на-водячи власні приклада
- правильно розкриває суть економічних понять, формул, законів
Учень:
- володіє навчальною інформацією, яку вміє зіставляти, узагальнювати і систематизувати
- аргументовано відповідає на поставлені запитання і намагається відстояти свою течку зору
Учень:
o вільно володіє навчальним матеріалом, наводить аргументи на підтвердження своїх думок, використовуючи матеріали засобів масо-вої інформації
- може з допомогою вчителя відповідати на запитання, що потребують знання кількох тем Учень уміє:
- самостійно розв'язувати типові економічні графічні і розрахункові задачі на одну-дві дії
- розв'язувати якісні економічні завдання; робить аналіз, порівняння, висновки, у разі потреби звертаючись до вчителя
- користуватися математичними знаннями для розв'язання економічних задач
Учень уміє:
- користуватися економічними законами для розв'язання задач
- будувати і читати графіки економічних процесів
- відбирати необхідну додаткову інфор-мацію для розв'язання типових завдань
- аргументовано, посилаючись на закони, правила, формули, пояснювати деякі економічні процеси, що відбуваються в осо-бистому житті та житті родини
Учень уміє:
- самостійно розв'язувати типові завдання, виправляти допущені помилки
- з допомогою вчителя може розв'язувати завдання, що потребують знання иавв тем
- використовувати різні джерела інфор-мації, користуватися статистичний матеріалом
- знаходити і висвітлювати практичне значення економічних знань для окремої особи, родини
IV. Високий 10
11
12 Учень:
- вільно володіє темою, має ґрунтовні економічні знання
- вільно відповідає на запитання, що пот-ребують знання кількох тем
- оцінює окремі нові факти, явища, су-дження його логічні і достатньо обґрунтовані
- узагальнює і систематизує матеріал в межах навчальної теми,
- самостійно визначає окремі ціпі власної навчальної діяльності
Учень:
- має системні знання з економки
- має первинні знання в галузі підприєм-ництва, менеджменту, маркетингу
Учень:
- глибоко розуміє економічні закони і кате-горії
- подає ідеї згідно з вивченим матеріалом, робить творчо обґрунтовані висновки
- уміє аналізувати і систематизувати ма-теріали засобів інформації
- визначає порядок особистої навчальної діяльності, самостійно оцінює її результат
Учень уміє:
- працювати із спеціальною літературою (статистичні збірник, наукові журнали тощо)
- свою відповідь ілюструвати схемами, графіками, прикладами з життя
- провадити самоперевірку виконаної роботи
- може з не зовсім повним обґрунтуванням пояснити розв'язання завдань підвищеного (комбінованого) рівня
Учень уміє:
- керуватися економічними законами, які впливають на прийняття рішень, прогнозувати соціальні наслідки прийнятих рішень
- прогнозувати поведінку окремих людей, груп населення в різних типах економічних систем
- знаходити оригінальні (нестандартні) підходи до розв'язання економічних проблем і виконання завдань
- порівнювати економічні умови в різних країнах, регіонах . пояснювати виконання завдання підвищеного або комбінованого рівня
Учень

 
 

Цікаве

Загрузка...