WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

відсоток і ризик втратити гроші, або низький відсоток і впевненість у запланованому результаті.
Читаючи пресу і додаткову літературу з економіки можна дізнатися, що сучасні банки постійно поширюють сферу своєї діяльності. Вони надають послуги не тільки фізичним особам, а й підприємствам, іншим банкам, беруть участь у міжнародних економічних угодах.
Вчитель: Втім, основними функціями банку залишаються такі: залучення вкла-дів та видача кредитів. Уявіть собі, що всі вкладники одночасноприйшли до банку, щоб отримати назад свої гроші. Навряд чи це можливо. Тому кожний банк має ре-зервний фонд, який він не має права використовувати за будь-яких обставин. Розмір цього фонду визначається Центральним банком країни.
Історично склалося так, що визначальну роль на грошово-кредитному ринку ві-дігравали Центральні банки країни. Саме такою установою є Національний банк України - НБУ. Його функції особливі. Він контролює діяльність всіх інших коме-рційних банків, кредитує уряд. Але головною його функцією є контроль за грошо-вою масою у країні.
Вчитель: Як "американський банкір" хочу ознайомити вас із американською банківською системою.
Так як США - федеративна держава, тобто вона складається із 50 штатів, її банківська система є складнішою, ніж українська. Зверніть увагу на схему (ст.144 підручника).
Федеральна резервна система була створена згідно зі спеціальним законом Кон-гресу в 1913 році.
o Керівний орган - рада керуючих (7 осіб ). Призначається
Президентом на 14 років.
o Регіональні банки стежать за роботою банків у своєму регіоні.
o Комітет відкритого ринку регулює запас грошової пропозиції
у державі.
o Федеральна консультативна надає консультації з найважливіших державних фінансових проблем.
Отже, ФРС має такі основні напрями діяльності: надає банківські послуги фінан-совим установам; відіграє роль банку для державного уряду; стежить за роботою банків; керує державним запасом грошей І кредитами.
Домашнє завдання (див. Додатки3, 4)
ВИСНОВКИ
Провівши в деякій мірі теоретично-практичне дослідження, я прийшов до ви-сновку, що шкільна економічна освіта на сучасному етапі має такі цілі:
ў ознайомлення з основами економічної теорії і прикладних економічних дисциплін (основами бізнесу, підприємницької діяльності, бухгалтерського об-ліку, менеджменту, маркетингу тощо);
ў формування в учнів економічного мислення;
ў формування вмінь і навичок приймати обґрунтовані рішення;
ў проведення соціальної адаптації до змін, що відбуваються в сучасному суспільстві у зв'язку з переходом до ринкових відносин;
ў проведення професійної орієнтації в галузі економічної, правової, підп-риємницької діяльності та розвиток підприємницьких здібностей учнів.
Ефективність досягнення цих цілей залежить насамперед від майстерності вчи-теля, його вмінь і навичок в поданні необхідного матеріалу. Важливим при цьому є врахування особливостей вікової групи.
Для підлітків, зокрема, притаманним є мислення на рівні формальних операцій і прагення осягти себе, харакетрним є егоцентризм.. Тому необхідним є розуміння того, що істотними властивостями підліткового мислення є здатність враховувати всі комбінації перемінних при пошуку рішення проблеми; здатність припускати, який вплив одна перемінна зробить на іншу; здатність поєднувати і розділяти перемінні гіпотетико-дедуктивним способом ("Якщо є X, то відбудеться Y").
Система цінностей підлітка частково залежить від його когнітивного розвитку. Ці цінності до деякої міри є продуктом наявного в підлітка досвіду формування моральних суджень. Якщо підліток одержує стимулюючі, але при цьому безпечні можливості розгляду моральних дилем на більш високих рівнях, то роки отроцтва і юності можуть стати часом значного морального розвитку.
Процес навчання складається з цільового, стимулюючо-мотиваційного, змістового, операційно-дійового, емоційно-вольового, контрольно-регулюючого, оціночно-результативного компонентів. Цільовий компонент забезпечує усвідомлення педагогами і передачу учням мети викладання кожного предмета, його конкретних розділів і тем. Стимулюючо-мотиваційний компонент є продовженням цільового, але тільки за усвідомлення учнями їх власного стимулу до діяльності. Змістовий компонент передбачає ретельне обміркування вчителем, яким повинен бути зміст навчального матеріалу, конкретизування обсягу теоретичних положень, визначення умінь та навичок, які необхідно сформувати у процесі вивчення нового матеріалу. Операційно - дійовий (методичний) компонент охоплює всі методи та їх складові - прийоми, якими оперує кожен учитель у процесі своєї діяльності, форми організації навчання. Організовуючи навчально-пізнавальну діяльність, слід зважати на те, що, хоча учні засвоюють навчальний матеріал під керівництвом учителя, цей процес є індивідуальним для кожного учня. Загалом, він пе-редбачає таку послідовність інтелектуальних операцій: сприймання; осмис-лення; узагальнення; систематизація; закріплення; застосування на практиці. Емоційно-вольовий компонент виявляється через напруження волі учня у процесі пізнавальної діяльності. Контрольно-регулюючий компонент містить методи контролю, самоконтролю і взаємоконтролю, якими користується вчитель паралельно з викладанням нового матеріалу. Оціночно-результативний компонент передбачає оцінювання якості знань учнів.
Серед методів контролю виділяють метод усного опитування, письмовий конт-роль, тестові методи перевірки знань, іспити і державна підсумкова атестація, а та-кож взаємоконтроль, самоконтроль, самооцінка,
Важливим і необхідним є застосування разом із традиційним методами навчання нетрадиційні - "мозкова атака", дискусії, дидактичні рольові ігри. Розумне їх поєд-нання сприяє швидшому засвоєнню матеріалу, стимулюванню навчальної діяльнос-ті і активності учнів на уроці.
Оцінюванню підлягають теоретичні знання учнів з основ теорії та вміння вико-ристовувати ці знання у повсякденні, а саме: під час аналізу конкретних життєвих ситуацій і прийняття оптимального рішення; розв'язання практичних завдань, пов'я-заних з економічною діяльністю людини, сім'ї, громади, держави, проведення порі-вняльного аналізу економічних явищ тощо. Навчальна діяльність учнів має багато-рівневий характер - І рівень (початковий), ІІ рівень (середній), III рівень (достатній), IV рівень (високий).
На основі даних теоретичних знань було розроблено 2 уроки з теми "Фінансові установи, їх функції" для учнів 10 класу . Урок 1 передбачає узагальнення знань із питань поняття про банк та банківську систему, функції банків або які послуги на-дають банки своїм клієнтам. Урок 2 містить у собі ділову гру "Звертаючись по кре-дит". У цій діловій грі банківські службовці оцінюють спроможність заявників отримати кредит, використовуючи "кредитну історію" клієнтів, а саме: характер, здатність повернути борг і капітал.
Отже

 
 

Цікаве

Загрузка...