WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота

Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми «Фінансові установи та їх функції») - Курсова робота


Курсова робота з педагогіки
Викладання економічних дисциплін в школі (на прикладі теми "Фінансові установи та їх функції")
План
Вступ
Розділ1. Психологічні особливості освіти вікової групи та їх вплив на процес навчання.
Розділ 2. Тематичний план економічної дисципліни.
Розділ 3. Науково-методична розробка економічної теми
Висновок
Список літератури
Додатки
ВСТУП
Поява Української незалежної держави спричинила реформування освітньої си-стеми. Україна дістала у спадщину радянську систему освіти, яка не відповідала її національним інтересам та тенденціям розвитку європейського і світового шкільни-цтва.
Розбудова української держави, демократизація суспільного життя, відродження національної культури, посилення інтеграційних процесів з Європою, реформуван-ня економіки, впровадження ринкових відносин тощо поставили нові вимоги до освіти у XXI ст. Вона має бути пріоритетною, безперервною і різноманітною, нести гуманістичні цінності, використовувати нові технології навчання, бути всеохоплю-ючою та інформатизаційною, забезпечувати саморозвиток особистості.
У зв'язку з цим у державі розпочато роботу зі створення нової законодавчої і но-рмативної бази національної освіти. Важливою віхою на шляху розбудови націона-льної системи освіти було прийняття І з'їздом освітян України 24-25 грудня 1992 р. Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття). Цей документ було затверджено Кабінетом Міністрів України та підписано Президентом. Він окреслив такі конкретні завдання та основні шляхи реформування освіти:
ў створення в суспільстві атмосфери загальнодержавного, всенародного спри-яння розвиткові освіти, неухильної турботи про примноження інтелектуального та духовного потенціалу нації, активізація зусиль усього суспільства для виведення освіти на рівень досягнень сучасної цивілізації, залучення до розвитку освіти всіх державних, громадських, приватних інституцій, сім'ї, кожного громадянина;
ў подолання девальвації загальнолюдських гуманістичних цінностей та націо-нального нігілізму, відірваності освіти від національних джерел;
ў забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, за-провадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;
ў відхід від засад авторитарної педагогіки, що утвердилися в тоталітарній дер-жаві і спричинили нівелювання природних задатків і можливостей, інтересів усіх учасників освітнього-процесу;
ў підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього профе-сійного та загальнокультурного рівня;
ў формування нових економічних основ системи освіти, створення належної матеріально-технічної бази;
ў реорганізація наявних та створення навчально-виховних закладів нового по-коління, регіональних центрів та експериментальних майданчиків для відпрацю-вання та відбору ефективних педагогічних інновацій та освітніх модулів;
ў радикальна перебудова управління сферою освіти шляхом її демократизації, децентралізації, створення регіональних систем управління навчально-виховними закладами;
ў органічна інтеграція освіти і науки, активне використання наукового потенці-алу вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ, новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, громадських творчих об'єднань у навча-льно-виховному процесі;
ў створення нової правової та нормативної бази освіти.
Однак які б реформи і модернізації не проводилися, які б науково обґрунтовані шляхи перебудови не намічалися, усі вони в кінцевому рахунку замикаються на вчителі. Тому що не існує чудодійних систем. Існує вчитель, озброєний прогресив-ною системою, сформований як творча, соціально активна особистість, що вміє не-шаблонно мислити, професійно діяти, створювати суспільні цінності. Школа - жива клітинка суспільного організму, а вчитель - її ядро. Його основним завданням є на-вчити, виховати розвинуту особистість, яка б вільно володіла предметом і могли знайти вихід із будь-якої складної ситуації.
"Справжній учитель за всіх часів зберігав неповторність своєї особистості, зба-гачуючись із невичерпних джерел загальнолюдських цінностей. Вірний своєму сус-пільному покликанню, він виявляє високоморальний приклад практичної дії, уста-новлює гуманістичні принципи добра і справедливості, кріпить духовний зв'язок поколінь. Ріст масштабів і динамізм соціальних перетворень постійно загострюють вимоги до вчителя, ускладнюють його задачі.
В умовах перехідного до ринкових відносин періоду все більш необхідним є ви-вчення і удосконалення саме економічної теорії. Країна потребує висококваліфіко-ваних спеціалістів, новітніх розробок і досягнень. Тому введення курсу "Основ еко-номіки" в шкільні програми безумовно підвищує можливості соціальної адаптації молоді в нашому бурхливому суспільстві.
Саме тому мною була обрана тема курсової роботи "Фінансові установи та їх функції". Адже фінансові установи, зокрема комерційні банки, надзвичайно потрібні для нормального фінансування економічної системи. Їхньою головною функцією є забезпечення збереження вкладів, створення джерел кредитування, надання інших фінансових послуг. Національнирй же банк країни надає банківські послуги комер-ційним банкам і стежить за їхньою діяльністю, виконує роль банку, що обслуговує потреби уряду.
Розділ1. Психологічні особливості освіти вікової групи та їх вплив на процес навчання.
Викладання економічних дисциплін спрямоване на досягнення певної мети, виходячи з сьогодення. В загальних рисах викладання економіки повинно забезпечити найшвидше і найпростіше орієнтування людини в ринковій економіці. Викладання економічних дисциплін в загальноосвітніх школах досить важке, тому що існує обмежувальний фактор сприйняття - вік. Виділяють такі основні вікові освітні групи:
ў Дошкільна
ў Початкова школа (1 - 4 класи )
ў Основна школа ( 5 - 9 класи )
ў Старша школа ( 10 - 11 класи )
В дошкільній та початковій освітній групі економічна дисципліна, як така, не існує. Отже, заняття повинні проходити у вигляді гри, тому що їх світогляд не на стільки здатний сприймати економічні поняття в сухій, стислій, точній економічній діловій мові. Але тут повинна ставитися мета гри - сформувати у дітей економічне мислення.
В основній школі (5 - 9 класи) обрана тема повинна викладатися в спеціальному економічному курсі "Азбука економіки" або "Родинна економіка". Учні повинні зрозуміти, що існує безліч різноманітних по-треб, які спонукають людей здійснювати різні діїї, щоб задовольнити ці потреби. Основною частиною занять повинні бути бесіди, дискусії, вирішення проблем економіки на прикладі своїх родин.
Учні 10 - 11 класів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...