WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота

Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота

процесу й організаційно-адміністративної роботи.
Сертифікація університету за наведеними вище критеріями ECTS надає можливість отримання знака ECTS (label ECTS). Знак підвищує статус закладу як надійного партнера європейської та міжнародної співпраці. Форма заяви опублікована на веб-сайтах Socrates, Leonardo & Youth TAO, оскільки ECTS є складовою цієї програми. Знак дійсний протягом трьох академічних років. Список інститутів, які мають знак, опубліковано на веб-сайті Еurора. [21; 78-79]
У лютому 1999 p. Європейська Комісія утворила робочу групу для вивчення можливості переходу від системи ECTS до системи "накопичення" кредитів - European Credit Accumulation.
Це пояснюється тим, що в останнє десятиліття практично всі країни, які входять до Ради Європи" запровадили власні системи, що ґрунтуються на освітніх кредитах. Багато з цих країн провели реформи своїх систем вищої освіти. І вже понад тисячу європейських вищих навчальних закладів використовують систему кредитів ECTS.
Найкраще системи кредитів розроблені у Великобританії, Скандинавських країнах та Італії. Італійська реформа освітньої системи кредитів була застосована на всіх рівнях освіти. Тому всі-наступні пілотні проекти будуть здійснюватися саме в цих країнах. Сприятлива реакція на накопичувальні кредити спостерігається в Німеччині, Іспанії, Бельгії. Однак досить негативне ставлення до впровадження системи ECTS як накопичувальної має місце у Нідерландах. При цьому зберігається істотне розходження в освітніх системах країн Європейського регіону, а також у системах освітніх кредитів, орієнтованих на здійснення національних соціально-економічних і політичних завдань. Це створює значні труднощі навіть на рівні консультацій з питання, чи можна використовувати принципи і підходи системи ECTS для безупинного освітнього процесу "протягом усього життя". Згадана вище робоча група Європейської Комісії починає робити перші кроки з можливого розширення системи ECTS і перетворення, її в просто Європейську систему ECS, яка б охоплювала і передання та накопичення кредитів, і забезпечення узгодженості із загальноєвропейським "Додатаюм до дипломів" (Diploma Supplement) [13; 28-29].
На відміну від ECTS більшість сучасних освітніх кредитних систем є системами, що акумулюють кредити. Така кредитна система розробляється для окремого ВНЗ і є внутрішньою. У ній "трудомісткість процесу пізнання", необхідного для здобуття певного академічного ступеня, сегментується і "нормується" (тобто кожному сегменту присвоюється визначене число кредитів). Студенту надається академічний ступень після того як студент накопичив визначене навчальним планом/число кредитів. При цьому проміжок часу, протягом якого допускається процес акумуляції, певною мірою є довільним, хоча й припускає певні обмеження. Яскравим прикладом кредитної системи, що акумулює, є вища школа СЦІА. Очевидні переваги такої системи:
- гнучкість (кожен студент вибирає свою траєкторію набуття визначеного числа кредитів). Тобто система дає змогу ефективніше реалізовувати концепцію індивідуалізації процесу навчання;
- підвищується як ефективність процесу навчання, так і економічна ефективність.
Слід зазначити, що кредитно-модульна система є не тільки основою навчального процесу у традиційній вищий освіті, а й елементом системи післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації, в тому числі у системі дистанційного навчання, де її застосування найбільш ефективне, оскільки пов'язане із системою контролю - тестуванням. Тобто впровадження цієї системи забезпечує реалізацію одного з головних положень Болонського процесу - "навчання протягом усього життя" [19; 98].
Болонська декларація включає як одну з головних умов Європейської науково-освітньої інтеграції розробку системи оцінювання якості освіти за відповідними критеріями і методологією. При цьому передбачається істотне підвищення ролі держави як у запровадженні систем якості, так і узгодження їх у рамках Болонського процесу. Тобто, незважаючи на культурні і системні розходження, національні уряди мають розглядати оцінювання якості освіти як основну сферу своєї відповідальності.
Передбачається, що це буде як мінімум дворівнева система із залученням недержавних експертних організацій. Як приклад можна розглянути структуру, що включає такі складові: державну систему оцінювання якості (включаючи стандарти освіти й акредитацію), контроль на рівні ВНЗ і, можливо, участь недержавних структур (агенцій), що забезпечують суспільну експертизу і враховують вимоги ринку праці.
При цьому необхідно враховувати низку особливостей, пов'язаних зі сформованою структурою відносин у системі держава - вищий навчальний заклад - підприємство [18; 27].
Одним із головних факторів, що забезпечує зростання виробництва і поліпшення якості продукції, є впровадження сучасних технологій. Цей процес неможливо забезпечити без високопрофесійної підготовки випускників ВНЗ, які відповідають сучасним вимогам. Таким чином, у системі оцінювання якості обов'язковими учасниками мають бути представники споживачів (замовників), фахівців, що випускаються вищими навчальними закладами. Форми їхньої участі є предметом подальших обговорень, однак, безсумнівно, участь замовників (підприємств і організацій) буде ще більш актуальною, особливо у сфері вищої технічної освіти, оскільки вона включає вагомі технологічну і практичну складові навчання.
Поряд із реалізацією принципу автономії університетів, що дають можливість самостійно будувати систему самооцінки ВНЗ, вплив державних і недержавних органів контролю якості дасть змогу як виявити слабкі сторони власне освітнього процесу, так і врахувати потреби ринку праці. При цьому незалежні результати оцінювання якості на всіх трьох рівнях мають накопичуватися в державному органі,, який відповідає за якість і освіти. Ці результати мають бути вирішальними при визначенні інтегрального рейтингу вищого навчального закладу державним органом контролю. Тобто органинедержавної експертизи і контролю якості та система самоаналізу ВНЗ є складовими загальнодержавної системи контролю якості освіти.
Безумовно, усі критерії оцінювання якості мають бути визнані міжнародними організаціями з якості, однак внаслідок національних особливостей і різних рівнів економічного розвитку паралельно можуть застосовуватися додаткові критерії й оцінки.
Важливо також створити європейські інструменти контролю якості вищої освіти: спільні ступені, докторантуру, механізми оцінювання якості, інструменти прозорості та порівнянності, гнучку політику щодо доступу та прийому до вищих навчальних закладів.
Європейська співпраця з питань гарантії якості здійснюється як на рівні університетів (внутрішня оцінка), так і на міжуніверситетському рівні (зовнішня оцінка якості). Внутрішня оцінка, як експеримент, забезпечується шістьма групами, до яких входять університети, члени Європейської асоціації університетів, що проводили дослідження з проблем менеджменту досліджень, навчання і викладання, реалізації Болонських реформ. Зовнішню оцінку якості здійснює Європейська мережа оцінки якості (ENQA). Важливо

 
 

Цікаве

Загрузка...