WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота

Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота

почали дедалі ширше використовувати рейтингову систему оцінки знань. Суть цієї системи проілюструємо на прикладі 100-бальної шкали, яка досить легко трансформується у відносні одиниці, наприклад у відсотки. Нижче наведена така залежність для переведення 100-бальної шкали в 5-бальну (табл.1) [3; 17-18].
Переведення 100-бальної шкали в 5-бальну
Область оцінок
5-бальна шкала
Інтервал відповідності між шкалами
100-бальна шкала, рейтинг, 0-100, бал
Незадовільна оцінка
0 1
2
0 05 1 1 05 2 205 3
0-20 21-40 41-60
"Перехідна" оцінка
3 3 05 3,5 61-70
Добра і відмінна оцінки
4 5
3,5 05 4,25 4,25 05 5
71-85 86-100
У навчанні часто практикують оцінку знань учнів з точністю до десятих часток у 5-бальній шкалі. Звідси випливає, що теоретично можна допустити оцінку знань з точністю до 0,05. Такій точності в 100-бальній шкалі відповідає 1 бал, і максимальна довжина оцінкового інтервалу може досягати 200 балів. Як і в 5-бальній шкалі, в 100-бальній повинні існувати три характерні області: 1) область незадовільних оцінок; 2) область "перехідних" оцінок; 3) область добрих і відмінних оцінок. При цьому бажано зіставити "перехідні" області з оцінковим інтервалом меншої довжини, оскільки при зниженні або підвищенні навчальної активності учні можуть "швидко" виявитись відповідно в області із незадовільними або добрими оцінками, тобто рейтингом. В результаті отримаємо взаємозв'язок між шкалами, наведений у таблиці 1. Як видно з таблиці, перша область значень займає 60% (0-60 балів) усієї шкали, друга - 10% (61-70) і третя - 30% (71-85; 86-100 балів), причому дискретність оцінки Д100 = 1 і становить 1% максимальної оцінки.
Нелінійний характер градуйованої залежності й нерівномірність 100-бальної шкали порівняно з 5-бальною дозволяє дійти висновку, що рейтинг дає учителю гнучкий інструмент для створення такої системи оцінок, яка б відповідала його дидактичному, і врешті-решт - педагогічному задуму. Нижче на схемі наведено розподіл балів за проблемними модулями в галузі фізики за перше півріччя (10-й клас, школа-комплекс № 5 м. Запоріжжя) [7; 13].
Як видно зі схеми, максимальна кількість балів, що ЇЇ можна одержати з фізики, дорівнює 100. Відповідність між різними системами оцінок можна відшукати в таблиці 1, пам'ятаючи при цьому, що основна форма контролю знань - колоквіум з кожного проблемного модуля і залік за півріччя. Максимальна кількість балів, яку може отримати учень за один проблемний модуль, дорівнює 20. В цьому випадку дискретність оцінки 20 є 0,2 і максимальна довжина "оцінкового" інтервалу - 4 бали. Система оцінок у даному разі розподіляється таким чином: 18-20 балів - 5; 15- 17 балів - 4; 12- 14 балів - 3. Зауважимо, що для оцінки "З" нижня межа була вибрана такою, яка дорівнює 12 балам, а не 13, з міркувань рівності довжин усіх оцінкових інтервалів, - ніби цей один бал віднесено на користь школяра. Створювалось декілька варіантів (не менш як 6) карток-завдань (див. картку 1).
Модуль 1. Картка 1
Обов'язково: відповісти на три теоретичних запитання і розв'язати три задачі.
Оцінки: "5" - 18-20 балів, "4" - 15-17 балів, "З" - 12-14 балів.
І. Відповісти на запитання:
1. Основні положення МКТ 2 бали
2. Кількість речовини, одиниці її вимірювання 2 бали
3. Основне рівняння МКТ (рівняння Клаузіуса) 2 бали
4. Наслідки з основного рівняння МКТ 2 бали
5. Рівняння Клапейрона- Менделєєва 2 бали
6. Газові закони 2 бали
II. Розв'язати задачі:
7. Яка кількість речовини міститься в тілі, що має 3,01 o 10-26 молекул? 2 бали
8. Визначити температуру ідеального газу, якщо середня кінетична енергія поступального руху молекул дорівнює 6,23 o 10-21 Дж. З бали
9. Визначити масу однієї молекули вуглекислого газу (СО2). З бали
10. При ізохоричному нагріванні ідеального газу, взятого при 27 °С, його тиск збільшився від 1,4 атм до 2,1 атм. Як змінилась температура газу? 4 бали
11. Знайти середню квадратичну швидкість молекул газу, який має густину 3 кг/м3 при тиску 2,8 атм. 5 балів
12. Визначити число молекул кисню в балоні ємністю 20 літрів. Обчислити масу однієї молекули кисню (Оз). 5 балів
При цьому враховували додаткові бали, отримані школярами за різноманітні види навчальної діяльності на кожному уроці. Розподіл рейтингу за цими видами діяльності наведено в таблицях 2 і 3 [9; 19-20].
Навчальну інформацію, отриману завдяки використанню рейтингу, необхідно оперативно математично обробити, проаналізувати і подати в формі таблиць або діаграм. З цією метою використовували табличний процесор М5Е1-ГСЕ, задіяний в інтегративній оболонці. За допомогою табличного процесора в ПЕОМ вводяться рейтингові оцінки для кожного учня. Далі, скориставшись мовою макрокоманд М5ЕХСЕБ процесора або У. Вакіс, можна повністю автоматизувати процес обробки введених даних за необхідним алгоритмом і видати їх в наперед
обумовленій формі. Наприклад, можна простежити динаміку активності окремого учня в різних видах навчальної діяльності за півріччя або розподіл сумарної активності всього класу з автоматичним визначенням середньої активності. Так, у 10-Б класі - 33 учня, і вони набрали від 34 балів до 43 при складанні колоквіуму за трьома проблемними модулями в результаті підсумовування додаткових балів і балів, отриманих по картках-завданнях [20; 71-72].
Види навчальної діяльності
№ №
Види діяльності
Бали
Крок
1
Фронтальне опитування
0,2-0,6
0,1
2
Допомога при проведенні
демонстраційного
експерименту 0,2-0,6
0,1
3
Активність при поясненні
нового матеріалу
0,2-0,6
0,1
4 Пояснення домашніх задач, розв'язок яких
виявився складним 0,6-1 0,1
5
Розв'язування задач
підвищеної складності
1-2
0,5
6
Підготовка доповідей, рефератів
0,6-2
0,5
7
Гурткова робота
0,2-2
0,2
8
Фізичний диктант 0,4-0,8 0,2
9
Самостійна робота 0,6-1 0,2
10 Участь у шкільних
наукових конференціях 1-4 1
Трирічний досвід застосування рейтингу показав, що ця система стимулює учнів до систематичної навчальної роботи, підвищує усвідомленість навчання і, врешті, націлює на підвищення якості та міцності знань учнів з фізики. Картки-завдання для проблемного модуля, якіоформлені у вигляді тестів, містять елементи вибору. Це привчає учнів до самостійного планування тих результатів, які вони бажають і в змозі досягти, а завдання учителя - стимулювати зростання цих результатів і можливостей учнів. Використання ПЕОМ і програмних засобів для автоматизації обробки даних дозволяють учителеві отримувати своєчасну інформацію в адекватній формі згідно з його професійним задумом, ознайомлювати з нею як учнів, так і їхніх батьків. Це сприяє об'єктивному розглядові деяких деталей навчального процесу та ефективно впливає на його динаміку [18; 67].
Переваги рейтингової

 
 

Цікаве

Загрузка...