WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота

Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система - Курсова робота


Курсова робота з педагогіки
Навчальний модуль, рейтингова система оцінювання, кредитно-модульна система.
План:
Вступ …………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Поняття про навчальний модуль
та сутність модульно-розвиваючого навчання……………………….……..5
Розділ 2. Рейтингова система оцінювання учнів ЗОШ ………………….…8
Розділ 3. Кредитно-модульна система
як важлива складова інтеграції освіти України…………………………....18
Висновки………………………………………………………………….…..31
Використана література……………………………………………………..35
Вступ
Глибокі перетворення, пов'язані з процесами демократизації, притаманними майже усій світовій спільноті, з прискоренням науково-технічного прогресу, з появою "інформаційного" суспільства, ставлять перед системою освіти принципово нові вимоги. В сучасних умовах відбувається корекція цілей освіти: поряд з необхідністю забезпечення інтересів держави дедалі більше уваги приділяється задоволенню потреб особистості в саморозвитку, формуванні й розвитку у підростаючого покоління потреби активного оволодіння основами наук, уміння самостійно аналізувати проблеми, які виникають в тих чи інших ситуаціях, віднаходити альтернативні рішення й виробляти критерії їх обґрунтування.
Для системи освіти загалом та середньої освіти зокрема принципове значення має питання стандартів. В умовах впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, надання навчальним закладам усіх рівнів широких прав у формуванні змісту освіти, створенні гнучких багатофункціональних освітніх систем, набувають особливої значущості державні освітні стандарти, які покликані стати фундаментом об'єктивної оцінки рівня освіти випускників середніх загальноосвітніх шкіл. Стандарти мають стати основою, яка пов'язує різні рівні й підрівні системи неперервної освіти. Поряд зі стандартами рівнів освіти розробляються й стандарти якості підготовки - єдині вимоги до кінцевих результатів навчання. Реалізація названих цілей можлива лише при забезпеченні об'єктивного оцінювання рівнів підготовленості учнів, перевірки відповідності вимог до підготовки випускників середніх загальноосвітніх шкіл стандартам знань, виявлення прогалин у підготовці учнів під час їхньої навчальної діяльності.
В умовах неперервного розвитку системи освіти, багаторівневості освітніх процесів у сучасних загальноосвітніх середніх школах, неухильного удосконалення змісту освіти, впровадження нових дидактичних технологій все відчутнішого розвитку набувають інтегративний характер змісту освіти, комплексний характер контролю навчальної діяльності учнів. Водночас у середніх школах оцінку якості результатів навчальних досягнень учнів, як правило, здійснюють з використанням недостатньо диференційованої, "дискретної", п'ятибальної системи, яка не забезпечує задовільної об'єктивності. Суперечності між основними цілями й завданнями середньої загальної освіти і використовуваними методами, засобами і формами контролю навчальної діяльності школярів зумовили проблему даного дослідження: пошук шляхів створення об'єктивної системи контролю в сучасній диференційованій середній загальноосвітній школі, яка ґрунтувалася б на методах і формах, адекватних завданням реалізації особистісно-діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі. Вказана проблема одночасно є і метою даного методичного дослідження.
Розділ 1. Поняття про навчальний модуль та сутність модульно-розвиваючого навчання.
Модуль (modulus) - міра. У педагогіці модуль - це функціональний вузол навчально-виховного процесу. Модульне навчання - це пакет науково-адаптованих програм для індивідуального вивчення, що забезпечує навчальні досягнення студентів з різним рівнем попередньої підготовки. Навчальний модуль - це система занять у вигляді сукупності систем знань, норм цінностей. Це поетапне відкриття студентом під впливом викладача цієї системи у ході пошукової пізнавальної активності.
Модульне навчання зародилося в кінці 60-х років у англомовних країнах. Принцип його полягав у тому, що студент більш самостійно може працювати із запропонованою йому індивідуальною навчальною програмою, яка включає цільовий план дій, банк інформації і методичне керівництво щодо досягнення поставлених дидактичних цілей [6; 7].
Основні принципи модульності:
- Наявність самостійної групи ідей (знань), якими оволодівають студенти за допомогою дидактично доцільних засобів.
- Формування самостійно спланованої, цілісної одиниці навчальної діяльності, яка сприяла б досягненню студентом чітко визначених цілей. Складаються автономні порції навчального матеріалу для студентів. За умов модульності студент дістав право вибору шляхів індивідуального навчання.
Чим відрізняється модуль від кроку?
Крок - це частина матеріалу від програмного навчання. Модуль - це частина матеріалу з відповідним ростом знань. Так пропонується семестровий лекційний курс розподілити на 10-12 модулів. Наприклад, викладач з сестринської справи складає алгоритм практичного навичка "Приготування і застосування дезінфікуючих розчинів", повинен починати з правил математики (скласти рівняння).
Реалізація принципу модульності забезпечує оптимізацію психосоціального росту студента і викладача.
Зміст модульно-розвиваючого навчання визначається цілісною системою змістових модулей, що зафіксована у модульній програмі того або іншого навчального курсу [4; 14].
Принципи формування модульних програм:
1. Цільове призначення інформаційного матеріалу;
2. Поєднання комплексних інтегруючих і окремих дидактичних цілей;
3. Повнота навчального матеріалу в модулі;
4. Відносна самостійність елементів модуля;
5. Реалізація зворотного зв'язку;
6. Оптимальна передача інформаційного і методичного матеріалу.
Умови модульно-розвиваючого навчання:
1. Зменшення щоденного навчального навантаження (замість 5-7 предметів вивчають 2-3, максимум 4).
2. Впроваджено гнучкий розклад і скорочено заняття до 30 хв. - 3 міні-модуля. Міні-модуль (30 хв.) - Матеріал, що має смислову і логічну завершеність кожного.
Навчальна технологія, адаптована до основних завдань старшої школи та психолого-фізіологічних особливостей учнів, називаємо модульно-рейтинговою.
Модульний процес і структура навчального модуля: Основним дидактичним засобом реалізації модульної програми повинні стати міні-підручники.
Контроль знань і самостійної роботи студентів: Адміністрація вищих навчальних закладів в США ретельно контролює набуття знань студентами, їх рівень, участь в аудиторній (самостійній) роботі, успішність тощо. Оскільки система вищої освіти відмінно комп'ютеризована, контроль навчального процесу досить досконалий і миттєвий. Комп'ютерне тестування займає:
- поточне -5-10 хв.
- проміжне - 15-20 хв.
Щотижня студенти виконують письмові тести а завданням викладача, щомісячно письмове тестування по 30-50 хв. (зараховують 3 кращі результати з 4-х тестів), а в кінці семестру - фінальний (підсумковий) екзамен або залік зписьмовим тестом (2-3 години) [13; 8-9].
Розділ 2. Рейтингова система оцінювання учнів ЗОШ
У середніх загальноосвітніх школах впроваджена багатобальна (рейтингова) система оцінки навчальної

 
 

Цікаве

Загрузка...