WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Українська і радянська цивільні школи - Реферат

Українська і радянська цивільні школи - Реферат

Украинской СССР", 960; - "Основания гражданско-правовой ответственности", 1970; - "Советское семейное право", 1978, 2-е вид. 1986; - "Международное частное право", 1982.; чи Матвеев Юрій Геннадійович: - "Англо-американское деликтное право", 1973; - "Международные конвенции по авторскому праву", 1976, 1978; - "Международная охрана авторских прав", 1987.
Тобто стає зрозуміло, що українські вчені зробили великий внесок в розвиток Цивільного права РСРС.
:
2. Українська школа.
Після проголошення незалежності України почався самостійний розвиток держави. Право сучасної України переживає період оновлення та входження у європейський правовий простір. Важливим з огляду на необхідність приведення українського права у відповідність з нормами та принципами міжнародного права є вивчення європейського правового досвіду та європейської правової доктрини Так почався новий етап розвитку цивільного права. Радикальні економічні й політичні перетворення в суверенній і незалежній Україні мають на меті побудувати нову модель господарської системи. Її фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб'єктів, їх рівноправність і змагальність. Поступово створюються нові акти, твори, що розвивають цивільне право в ногу з часом. Так проголошена Конституція затвердила наші права та відповідно обов'язки, які стосуються і цивільної галузі. Конституція України закладає підвалини для усіх галузей права та інших підсистем, у тому числі і для цивільного права, оскільки вона виконує функцію "соціального служіння" всьому народу держави . Так, наприклад, у Конституції у восьми статтях міститься норми стосовна права власності громадян, юридичних осіб, держави, територіальних громад. Відповідно ці норми знайшли своє відображення та розвиток у нормах інституту права власності Цивільного кодексу України. На думку Є.О. Харитонова і Н.О. Саніахметової, приватне право можна визначити як сукупність правил і норм, що стосуються визначення статусу і захисту інтересів окремих осіб, які не є фігурантами держави, не перебувають у відносинах влади і підпорядкованості один одному, рівноправно і вільно встановлюють собі права та обов'язки у відносинах, що виникають за їхньою ініціативою . Однак, навіть закріплені в Конституції та законодавчих актах права і свободи громадян не можуть бути реалізовані доти, доки не буде розроблено відповідного механізму, який би забезпечив можливість їх реалізації.
Так незалежна держава прийняли новий Цивільний кодекс, адже до цього ми користувалися цивільним кодексом ще 1963 року, що не відповідав вимогам сучасності. У нас змінилося і формулювання предмету Цивільного регулювання, наприклад, кодексом 1963 року регулюються майнові відносини і пов'язані з ними особисті немайнові відносини, а також інші особисті немайнові відносини, а сучасним кодексом: цивільними є особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній власності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
За цей період вчені зробили великий ривок у розвитку цивільного права, так, наприклад, Кузнєцова Наталія Семенівна дала життя "Ринок цінних паперів: правові основи формування та функціонування" 1998, "Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве" 1993. Сібільов М. Загальні "характеристики" сфери приватного права.
Правовими принципами цивільного права, що існують у літературі сучасної держави можна визначити такі:
1) юридична рівність суб'єктів цивільного права; свобода підприємницької діяльності; свобода договору; свобода особистості; закріплення в нормах цивільного права новітніх досягнень світової юридичної думки і загальновизнаних положень, напрацьованих світовим товариством ;
2) свобода особистості; всебічна охорона власності; юридична рівність суб'єктів цивільних правовідносин; свобода підприємницької діяльності; свобода договору .
3) Юридична рівність учасників цивільних правовідносин перед законом; забезпечення правової охорони власності незалежно від її форми і видів; свобода договору; свобода особистості; повага прав і інтересів інших осіб, моралі суспільства
А от А. П. Колодій дає різноманітну класифікацію принципів права для публічного і приватного, для матеріального і процесуального права, для об'єктивного і суб'єктивного.
У новому ж Цивільному кодексі передбачені загальні принципи, а саме:
o неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи;
o неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених виключно законом;
o свобода договору;
o свобода підприємства;
o судовий захист цивільного права та інтересу у разі його порушення;
o справедливість, добросовісність та розумність.
Ці принципи зазначені у статті третій цивільного кодексу, але наявність нормативно закріплених принципів не суперечить виявленню в цивільному праві і інших принципів.
За час незалежності було випущенню безліч монографій, книг, різних творів, постійно проводяться різни з'їзди цивілістів України, конференції. На них обговорюються проблеми і недоліки сучасного цивільного прав та шляхи їх подолання. Багата наукова база України формує не тільки твори, а й майбутніх відомих цивілістів.
Таким чином спостерігаєтьсярозвиток цивільного права, орієнтація на міжнародне право, розвиток загальновизнаних інститутів.
Висновок:
Аналізуючи вчення різних періодів про цивільне право стає зрозуміло, що основними напрямами розвитку цивільного права в періоди є дуже різне. Так в радянський період право тісно взаємодіє з комуністичною ідеєю, і є одним з його головних засобів, використовується для пригнічення особистої власності, людини як особистості. Але період характеризується і видатними вченими в галузі, які надовго увійшли в історію цивільного права. Їх фундаментальні погляди на цивільне право стали течіями по яким розвиваються деякі інститути і зараз. В період будівництва незалежності країна засіяла новими іменами та поглядами. Так в сучасній державі розвивається цивільне право стрімко і впевнено, що супроводжується новими поглядами на проблеми цивільного права, та шляхами їх подолання
.
Використана література:
1. 1 Д. М. Генкин. Предмет советского гражданского права. "Советское государство и право", 1955, № 1, стор. 104;
2. С. Н. Бpатусь. О кодификации республиканского гражданского законодательства. Научная сессия, посвященная вопросам кодификации советского .республиканского законодательства. М., 1957, стор. 53; Ю.
3. К. Толстой. О теоретических основах кодификации гражданского законодательства. "Правоведение", 1957, № 1, стр. 43; О. С. Иоффе. Советское гражданское право. Изд. ЛГУ, 1958, стор. 9
4. Журнал "Советская юстиция" 1938 №22 стор.12
5. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. стор. 137
6. СП СРСР. 1958. № 11. стор. 92
7. Н. С. Хрущев."Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов" Госполитиздат, 1958, стор. 85-86
8. Конституційне право України. - К., 1999 - С. 13.
9. Є.О. Харитонова і Н.О. Саніахметової Граждансоке право - К., 2001 - С. 5.
10. Гражданское право Украины/ Под ред. А.А. Пушкина, В.М. Самойленко - Харьков, 1996 - ч. 1. - С. 21.
11. Цивільне право України/ За ред. Ч.Н. Азі мова, С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенко - Харків: Право, 2000. - Ч. 1. - С. 20
12. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право - К., 2001. - С. 20.
13. Вильнянский С. И. Советское гражданское право в период развернутого строительства коммунистического общества 1955
14. "Судебная практика Верховного суда СССР", 1946, вып. III, стр. 28
15. Історія українського права, за ред. О.О. Шевченка, К. 2001
16. Історія держави і права України, Музиченько П. 2001

 
 

Цікаве

Загрузка...