WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль навчально-методичної служби в організації роботи навч. закладу за новими програмами з медсестринства - Реферат

Роль навчально-методичної служби в організації роботи навч. закладу за новими програмами з медсестринства - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Роль навчально-методичної служби в організації роботи
навчального закладу за новими програмами з медсестринства.
Погано підготовлений спеціаліст несе в собі загрозу, вчитель - майбут-ньому наших дітей, медик - нашому здоров'ю.
У формуванні медичних послуг важко переоцінити роль медичної сестри. Саме тому в процесі реформування системи охорони здоров'я переглянута роль середньої медичної ланки в сторону збільшення її самостійності. Однак, традиційні підходи до ролі медичної сестри в лікувально-діагностичному про-цесі поки що відводять їй роль виконавця вказівок лікарю.
Якщо якість роботи лікаря в більшості випадків оцінюється по кінцевому результату, то виділити в цьому результаті долю медичної сестри і оцінити на скільки якість її роботи вплинула на стан здоров'я хворого, нерідко досить складно, особливо якщо відсутні прямі докази такого впливу. Від нескінченно-го повторення слів про необхідність піднімати роль медичної сестри нічого не зміниться. Насправді це станеться лише тоді, коли медична сестра стане справ-жнім професіоналом і усвідомить себе в цій якості. Потрібно вчити їх цьому !
Тому справедливо стверджують, що справжні реформи в системі охоро-ни здоров'я починається з сестринської справи, а точніше із перебудови в сис-темі підготовки медичної сестри.
Не викликає сумніву те, що в Україні все більша кількість спеціалістів по підготовці кадрів для практичної охорони здоров'я схиляється до необхідності реформувати існуючу систему догляду за пацієнтом, підняття рівня вітчизняної сестринської справи до світових стандартів.
Підготовку сестер, здатних говорити на міжнародній мові сестринської справи, спроможних працювати по-новому необхідно розпочинати вже тепер, не дивлячись на наші економічні негаразди.
Адже професія медика стала насправді масовою, різні технічні методи і засоби обстеження все глибше входять в безпосередні відносини між пацієнтом і хворим. Актуальним є питання зберегти в особистості медичної працівника те особливе, що поряд із професійними знаннями впливає на успіх лікування хво-рого.
Мова йде про високу емоційну чутливість, небайдужість до здоров'я і долі людини, доброту і співчуття. Недаремно Гете казав: "Перед великим ро-зумом схилю голову, перед великим серцем стаю на коліна".
Працюючи над підготовкою медичних сестер училище вибрало для себе наступні орієнтири: навчання і освіта повинні сприяти постійному розвитку - особистому, соціальному, професійному, відправним пунктом в навчанні по-винні бути міцні знання, основані на науковій інформації, розвиток у студентів логічного, критичного, творчого мислення, виховання у медичної сестри від-повідальності за свою роботу. Всесторонній загальний розвиток, високий куль-турний рівень, інтелігентність.
Починаючи з 1998 року училище розпочало підготовку медичних сестер за медсестринською моделлю. Це, по сумі якісно новий зміст підготовки медич-них сестер. Це визначається переліком абсолютно нових дисциплін в медсест-ринській освіті: теорія розвитку медицини і медсестринства, загальна оцінка стану хворого, медсестринська теорія, медсестринський процес, міжособове спілкування, клінічне медсестринство. І справа не лише в новій назві предме-тів. Це зовсім інший підхід як до змісту цих предметів, так і до самої методики викладання.
Згідно навчального плану ми повинні підготувати медсестру, яка мала б знання із наступних алгоритмів діяльності: забезпечення оптимальних санітар-но-гігієнічних умов у приміщеннях, де знаходяться хворий, забезпечення осо-бистої гігієни хворого, лікувальне харчування хворих, проведення належного диференційованого догляду за хворими різного віку та з захворюваннями різ-них систем органів, динамічне спостереження за хворими та оцінка стану хво-рого в різні періоди хвороби і дотримання принципів професійної етики деон-тології.
Нам необхідно навчити студентів досконалому володінню маніпуляцій-ною технікою, вмілому виконанню призначень лікаря, підготовці пацієнта та всього необхідного для діагностичних та лікувальних процедур, забору мате-ріалу для лабораторних досліджень наданню невідкладної допомоги чи участі у проведенні реабілітаційних заходів.
Медична сестра нового покоління повинна не просто вирішувати медичні проблеми пацієнта. Її всебічний розвиток, ерудицію потребують певних змін не лише в змісті освіти, а й в методиці викладання. Пріоритетним методом органі-зації навчальних занять цикловими комісіями визнано проблемним. Адже саме такий метод сприяє розвитку мислення, оскільки не навчити студента висловити його думку - це погано, але значно гірше не навчити його мислити, не мати власної думки. Вбачаємо, що використання проблемності у навчанні дозволить нам уникнути такої проблеми при підготовці сестер.
Під час навчання дисциплін професійного медичного циклу особливу увагу ми відводимо розвитку клінічного мислення. З цією метою викладачі ус-пішно практикують використання методів активного навчання: ситуаційні за-дачі та рольові ігри, нетрадиційні форми проведення занять - заняття-диспути, заняття-прес-конференції, заняття-консиліуми, тощо.
Проблемні лекції, навчальні дискусії, ефективна організація самостійної роботи студентів, як методу розвиваючого навчання, нетрадиційні заняття - один із напрямків методичної роботи викладачів.
Всю виховну роботу колектив училища спрямовує на розвиток і форму-вання особистості, її моральної сторони. Робота спрямована, перш за все, на виховання потреб у майбутньої медсестри професійної компетентності, досяг-неннях в навчанні, фізичній міцності, порядності.
Важливо, щоб медичні сестри залишалися душевними людьми, щоб по-чуття доброти, сердечність не притуплювалися у них ні за яких обставин.
Ми вибираємо прийоми і форми роботи, що сприяють перетворенню вражень, почуттів в переконання і норми поведінки. З цією метою медсестри училища проводять шефську роботу над будинком перестарілих, зустрічі з ви-пускниками, ветеранами війни, праці. Студенти займаються в гуртках педіатрії, акушерства, сестринської справи, психології, відвідують спортивні секції, за-ймаються науково-дослідницькою роботою, готують тематичні виховні години.
Основним нашим завданням сьогодення в підготовці медичної сестри є методичне забезпечення навчального процесу.
Розробка робочих навчальних планів, підготовка методичних рекомен-дацій для студентів до проведення практичних занять, в організації самостійної роботи, підготовка комплексів методичного забезпечення предметів, створення навчальних відеофільмів, комп'ютерних програм, банку методичної літерату-ри.
Пошук нових шляхів і засобів навчання, індивідуалізація і диференціація в ньому, достатньо висока методична підготовка викладачів, зміцнення і вміле використання ними матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій лікува-льно-профілактичних установ дозволяє училищу готувати медичних сестер ви-сокопрофесійних, які зможуть почувати себе комфортно на ринку праці.
Наші викладачізберігають творчий оптимізм і прагнуть робити все мож-ливе для підготовки висококваліфікованих сестер для практичної медицини.
Багато зроблено, багато робиться , але ще більше необхідно буде зроби-ти. Широта і глибина проблем, які потребують свого вирішення лякають і за-хоплюють одночасно. Майбутні перспективи заставляють мобілізуватись і за-думатись над тим, яким чином рухатись у вибраному напрямку.

 
 

Цікаве

Загрузка...