WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку - Реферат

Сучасний погляд на педагогічну і психологічну науку - Реферат

подразників;
o пам'ять як відновлювальне відображення дійсності;
o уяву і мислення як узагальнене й перероблене у свідомості людини відображення властивостей дійсності, які недоступні безпосередньому пізнанню;
o вольові процеси (спонукання потреб, виникнення мотивів чи спонукань діяти певним чином; винесення рішення і його виконання);
o емоційні процеси (виникнення почуттів, їх динаміка залежно
від задоволення потреб і т. д.); До психічних станів відносять:
o прояви почуттів (настрої, афекти);
o прояви уваги (зосередженість, розсіяність);
o прояви волі (впевненість, невпевненість);
o прояви мислення (сумніви і т. д.).
До психічних властивостей, або властивостей особистості, відносять: якості розуму, мислення, стійкі особливості вольової сфери, що закріпилися в характері, темпераменті, здібностях; закорінені та щойно виниклі спонукання діяти певним чином, властивості почуттів (запальність, сентиментальність, соромливість) тощо.
Розділення всіх проявів психіки на вказані категорії досить умовне.
Поняття "психічний процес" підкреслює процесуальність, динаміку факту, що його встановлює психологія.
Поняття "психічний стан" характеризує статичний момент, відносну постійність психічного факту.
Поняття "психічна особливість", або "психічна властивість", ви ражає тривкість психологічного факту, його закріпленість і повторюваність у структурі особистості.
А втім, той самий психічний факт-афект, себто бурхливий і короткочасний емоційний спалах, з повним правом може бути схарактеризований як психічний процес (динаміка розвитку почуттів, стадії, що послідовно заступають одна одну), як психічний стан (позаяк є характеристикою психічної діяльності за певний період часу) і як прояв психічних особливостей людини (оскільки тут проявляються такі риси особистості, як збуджуваність, гнівливість, нестриманість).
Сучасні педагогічні дисципліни
Завдяки розвиткові науки, техніки і культури відбувається диференціація педагогічних знань.
Із педагогіки виокремилися галузі педагогічних знань, які визначаються особливостями об'єкта виховання.
Основні напрямки системи педагогічних наук є такими.
Загальна педагогіка
Загальна педагогіка вивчає і формулює принципи, форми і методи навчання й виховання, які є загальними для всіх вікових груп і навчально-виховних закладів.
Ця галузь педагогічних знань досліджує фундаментальні питання навчання і виховання, а саме:
o методологію науки;
o розвиток і виховання людської особистості;
o загальні закономірності процесу навчання і виховання;
o методи педагогічних досліджень. Складовими загальної педагогіки є:
o теорія виховання:
o теорія навчання (дидактика);
o теорія організації та управління в системі освіти.8.3.2. Дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи
Дошкільна педагогіка - галузь педагогічних знань, яка вивчає закономірності виховання дітей дошкільного віку як у сім'ї, так і в дошкільних виховних закладах.
Педагогіка загальноосвітньої школи - найрозвиненіша галузь педагогічних знань, яка досліджує зміст, форми й методи навчання і виховання школярів.
Її основними розділами є розумове, моральне, трудове, фізичне та естетичне виховання учнів на різних етапах навчання. Найважливіше завдання цієї галузі педагогічних знань - розроблення питань забезпечення учнів глибокими та міцними знаннями, формування у них гуманістичного світогляду, забезпечення всебічного розвитку їхньої особистості.
Спеціальна педагогіка
Спеціальна педагогіка (дефектологія) - наука про особливості розвитку, закономірності навчання і виховання аномальних дітей, які мають фізичні або психічні вади. Залежно від виду дефектів педагогічні знання цієї галузі поділяються на такі напрямки:
o сурдопедагогіка, яка вивчає та розробляє закономірності навчання і виховання глухих, глухонімих і дітей, котрі недочувають;
o тифлонедагогіка, що вивчає ті самі питання стосовно незрячих і дітей зі слабким зором;
o олігофренопедагогіка, яка вивчає питання навчання і виховання розумово відсталих дітей:
o логопедія, котра розробляє питання виправлення мовних вад у дітей.
У вирішенні складних питань навчання й виховання дітей, підлітків, юнаків і дівчат з фізичними і психічними вадами та підготовки їх до активної участі в сфері виробництва педагоги спираються на такі науки, як анатомія й фізіологія людини, медицина, психіатрія.
Педагогіка професійно-технічної освіти
Педагогіка професійно-технічної освіти вивчає та розробляє питання навчання і виховання учнів у ПТУ, технікумах. Ця галузь педагогічних знань порівняно молода, але вимоги до неї значні. Вона покликана досліджувати і розробляти важливі питання підготовки кваліфікованих робітників і фахівців середньої ланки для різних галузей народного господарства.
У розробленні питань педагогіки профтехосвіти фахівці спираються на наукові досягнення загальної педагогіки, а також використовують теоретичні дослідженняпедагогіки загальноосвітньої школи. У педагогіці профтехосвіти наголошується на проблемах виховання підростаючої ЗУІІНИ фахівців народного господарства. Це пов'язано з більшим ступенем об'єктивної самостійності учнів ПТУ, наявністю власних зароблених коштів, усвідомленням свого статусу і т. д. За належності до тієї самої вікової групи, що й учні загальноосвітних шкіл, вищевказані фактори приводять до проблем виховного характеру, що й вимагає особливого педагогічного підходу до виховання цієї категорії учнів.
Останніми роками починає розвиватися педагогіка середніх спеціалізованих навчальних закладів-ліцеїв, гімназій, колегіумів тощо. В даному випадку проблеми виникають не так із вихованням учнів, як із розробленням системи навчання. Це обумовлено самим завданням цих закладів - бути "стартовою площадкою" для опанування вищої освіти. Правильна організація навчального процесу, вибір необхідних дисциплін і оптимальне дозування розумового навантаження учнів стають пріоритетними заходами,
Педагогіка вищої школи та інші галузі
Педагогіка вищої школи розробляє способи і методи переважно самостійної роботи. Основна мста навчання тут полягає у скеруванні студентів на вибір і самостійне розроблення оптимальних та ефективних форм засвоєння знань. Специфіка виховної роботи полягає в тому, що студентів навчають не лише гуманізму і моральним цінностям, а й умінню виховувати інших, коли в майбутньому вони набудуть статусу вчителів викладачів, керівників.
Останні десятиліття розвиваються такі галузі педагогічних знань, як педагогіка виправно-трудових закладів, що займається питаннями перевиховання правопорушників усіх вікових груп, та військова педагогіка, чия сфера - виховання бійців в армії, проблеми стосунків між підлеглими і командирами, вивчення способів і методів засвоєння військових тем.
Слід зазначити, що паралельно з розвитком педагогіки, особливо теорії навчання й освіти, розвинулись і виокремились у галузь педагогічних знань методики викладання окремих навчальних предметів у загальноосвітній школі, а надалі - в середній спеціальній та вищій.
Важливим завданням методики є розроблення змісту, форм і методів вивчення цих предметів; вивчення, узагальнення і популяризація педагогічного досвіду роботи кращих учителів; всебічне підвищення ефективності педагогічного процесу, якості, знань, умінь, навичок учнів.
Використана література
" Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов/Подред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.
" Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Ромен-ця.-К.: Либідь, 1995.-632с.
" Основи психології: Підручник/За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с.
" Педагогика / Под общ. ред. проф. А. II. Кондратюка. - К.: Выща школа,1976.-376с.
" Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. - К.: Вища школа, 1982. 215с.

 
 

Цікаве

Загрузка...