WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст освіти в національній школі - Реферат

Зміст освіти в національній школі - Реферат

школа стає національною, тобто школою держави Україна. Свідченням цього є зростання контингенту дітей, які навчаються українською мовою. Тому одне з найвідповідальніших завдань - визначення національного компоненту навчання й виховання. Розширюється мережа закладів освіти для дітей інших національних спільнот, які проживають в Україні, що забезпечує їм вивчення рідної мови, літератури, культури.
Характеристика навчальних планів, програм і підручників
Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня загальноосвітньої підготовки громадян України визначає державний стандарт загальної середньої освіти, основоположним документом якого є Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів. Він дає цілісне уявлення про структуру загальної середньої освіти через інваріативну і варіативну складові; окреслює освітні
1 Державний стандарт загальної середньої освіти - звід норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти і гарантії держави щодо її здобуття, галузі та розподіл годин між ними за роками навчання; визначає граничне допустиме тижневе навантаження учнів для кожного класу; встановлює кількість навчальних годин, фінансованих з бюджету. Інваріативна складова змісту є спільною для всіх загальноосвітніх закладів України і визначає її загальнодержавний компонент. Варіативну складову формує навчальний заклад з урахуванням інтересів, здібностей, життєвих планів учнів, вона є суттєвим засобом забезпечення повноцінного розвитку особистості кожного школяра.
На основі Базового навчального плану Міністерство освіти і науки України розробляє та затверджує типові навчальні плани для різних типів загальноосвітніх навчальних закладів, які трансформують зміст шкільної освіти у площину навчальних предметів і курсів. Місцеві органи управління освіти можуть доповнювати їх за рахунок годин варіативної частини навчальних предметів і курсами, специфічними для даного регіону.
Навчальний план - документ, що визначає структуру навчального року, перелік та розподіл предметів для вивчення в конкретному навчальному закладі, тижневу й річну кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет.
У навчальних планах шкіл усіх типів, в яких враховано вітчизняний, зарубіжний досвід і результати наукових експериментів в Україні, виокремлено два компоненти: державний і шкільний (див. тпабл. 1: Типовий навчальний план денних загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання).
Державний компонент (розробляє Міністерство освіти і науки України). Має забезпечити соціальне необхідний для кожної людини обсяг і рівень знань, умінь і навичок. Він складається з таких предметів і курсів (освітні галузі): "Суспільствознавство" - історія України, всесвітня історія, українознавство, основи суспільствознавства, права, економіки, "Людина і світ". "Мови і література" - українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література, література і мова національних мен-шин. "Культурознавство" - мистецтво, художня культура, основи етики і естетики. "Природознавство" - природознавство, фізика і астрономія, хімія, біологія і екологія, географія. "Математика" - математика, алгебра, геометрія. "Фізична культура і здоров'я" - фізична підготовка, допризивна підготовка юнаків, безпека життя і діяльності людини, валеологія. "Технології" - трудове навчання, виробничі технології, основи виробництва, інформатика. На державний компонент припадає 80% навчального часу, з яких 35% відведено на вивчення суспільно-гуманітарних навчальних дисциплін, 25 - природничо-математичних, 16 - оздоровчо-трудових, 5% - естетичних наук.
Таблиця 1
№ п/п
Навчальні предмети Кількість годин на тиждень за ступенями навчання
І ступінь II ступінь ІІІ ступінь
3-річна ПШ 14-річна ПШ
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обов'язкові предмети Інваріативна частина
1 Українська мова 8,5 8 8 7,5 7,5 7 7 5 4 4 3 2 1 1
2 Українська література - - - - - - - 2 2 2 3 3 4 3
3 Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2
4 Іноземна мова 4 3 3 3 2,5 2 2
5 Математика, основи Інформатики 5 5 5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5
6 Історія України 1 - 1 2 2 2 1,5
7 Всесвітня Історія 2 1 1 1 1,5 2
8 Правознавство 1,5
9 Географія 2 2 2 2 1,5
10 Навколишній світ Природознавство, рідний край
1 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1 - - - - - -
11 Біологія 2 2 2 2 1 2
12 Фізика 2 2 3 3 4
13 Хімія - 2 2 2 2
14 Музика, образотворче мистецтво 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 - - -
15 Фізкультура, ДПЮ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,5 4
16 Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
17 Охорона життя І здоров'я 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 05 05 0,5 0,5 05 0,5 0,5 0,5 0,5
Разом 20 20 20 18 18 18 18 26 28 30 32 32 31 31
Варіативна частина
Предмети та курси за вибором, факуль тативи, додаткові заняття 4 5 5 6 6 5 5 4 5 5 5 5 7 7
Гранично допустиме навантаження (на 1 учня) 22 23 23 21 22 23 23 29 32 33 34 35 36 36
Всього 24 25 25 22 23 24 24 30 33 35 37 37 38 38
Шкільний компонент. Охоплює вибірково-обов'язкові предмети, індивідуальні та групові заняття, курси за вибором і профільне навчання, факультативи. Цей резерв часу в середній загальноосвітній школі - 71 год. на тиждень (20,1%) від усього навчального часу. Резервом часу відає шкільна рада, яка використовує його для задоволення потреб дітей в організації компенсуючих і розвиваючих знань з окремих предметів, введення нових курсів, поглибленого і профільного їх вивчення, занять учнів за індивідуальними програмами. Шкільний компонент повинен враховувати регіональні особливості й умови, в яких працює школа. Зокрема, мову національностей у місцях їх компактного проживання відповідно до Закону України "Про освіту".
Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранич-но допустиме навчальне навантаження учнів, тобто кількість навчальних годин на рік: 1-2 класи - 700; 3-4 класи - 790; 5 клас - 860; 6-7 класи - 890; 8-9 класи - 950; 10-12 - 1030 годин.
Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності починається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, II-III ступенів - 190 робочих днів без урахування часу на складання іспитів, тривалість яких не повинна перевищувати трьох тижнів.
Структуру навчального року (за семестрами) й тривалість навчального тижня встановлюють загальноосвітні навчальні заклади в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідниморганом управління освітою. Тривалість канікул у загальноосвітніх навчальних закладах упродовж навчального року не може бути меншою ЗО календарних днів.
На основі типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають робочі плани на поточний навчальний рік, в яких відображено особливості організації навчально-виховного процесу в них.
Зміст навчального предмета, передбаченого навчальним планом,

 
 

Цікаве

Загрузка...