WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Братські школи України - Реферат

Братські школи України - Реферат

школи.
Особливої уваги, на наш погляд, .заслуговують стосунки братської школи і батьків, які були зафіксовані у статуті. Коли, батько приводив сина до школи, то підписував угоду з учителем, де зазначалося, чого школа має навчити учня. Крім того, в угоді визначались і обов'язки батьків чи опікунів - сприяти навчанню та вихованню своєї дитини. Угода підписувалась, у присутності двох свідків, найчастіше це були сусіди. Обов'язком батьків бу-ла перевірка домашнього завдання.
До школи приймались діти усіх станів. Дітям з убогих сімейнадавалась матеріальна допомога. А сироти були під повною опікою братства, яке вима-гало від учителів своєї школи однакового ставлення до всіх учнів. Дидаскал має вчити й любити всіх дітей зарівно, зазначено у Статуті Львівської брат-ської школи, - як синів багатих, так і сиріт убогих, і тих, що по вулицях хо-дять, поживи просять". Становище учня в школі залежало не під матеріаль-ного стану батьків, а від його особистого успіху у навчанні та поведінці.
Що стосується змісту освіти носив, гуманітарний характер. Зокрема, вивчали граматику грецької, слов'янської, латинської, польської мов.
Діалектику і риторику викладав один учитель. Підручники з цих пред-метів були написані латинською мовою, але у Статуті Львівської братської школи були вказівки щодо вивчення цих дисциплін та філософських наук за посібниками, написаними слов'янською мовою.
Серед предметів, які вивчали в школі - курс інтегрованої математики. Наприклад: арифметику вивчали разом з геометрією й астрономією. Були поширені і предмети естетичного циклу: малювання, співи. -
Кінець XVI - початок ХVII ст. знаменувалися поширенням віршування. Вірші складали вчителі
й учні. До нашого часу дійшли вірші Л. Зизанія, К. Ставровецького, Й. Бо-рецького, П. Беринди та ін.
У 1592 р. при підтримці гетьмана запорозьких козаків Сагайдачного Львівське братство одержало від короля Сигізмунда III право викладати в школі сім вільних наук (граматику, діалектику, риторику, арифметику, гео-метрію, астрономію, музику).
Першим ректором Львівської братської школи був грек Арсеній, архі-єпископ елассонський, який склав граматику "Адельфостер" і викладав гре-цьку мову. Львівська братська школа мала сильний викладацький колектив. Це Стефан Зизаній - викладач грецької мови, Лаврентій, Зизаній - викладач слов'янської, Кирило Транквіліон, Ставроведький - автор релігійно-моральних міркувань, Іов Борецький - викладач грецької та латинської мов, Памва Веринда - лінгвіст, укладач першого друкованого азбуковника - словника енциклопедичного типу.
Львівська братська школа не тільки постачала братським школам на-вчальні посібники, а й готувала для них учителів.
Неабияку роль у розвитку освіти і культури в Україні у першій поло-вині XVII ст. відіграла Київська братська школа підвищеного типу, яка пройшла шлях від школи через колегію до академії.
Це одна з найвизначніших братських шкіл в Україні у XVII ст., яка бу-ла заснована Київським Богоявленським братством у 1615 році, її статут за-тверджений у 1620 році за зразком Львівської братської школи. Школу мог-ли відвідувати вихідці з різних суспільних верств - козаки, міщани і шляхта, яка була невдоволена експансією католицизму.
Серед засновників Київського братства були визначні діячі української культури З. Копистянський, Т. Земка. Гетьман П. К. Сагайдачний оголосив про вступ до Київського братства всього реєстрованого козацтва. Київське братство було одним із центрів боротьби українського народу проти церко-вної унії. При сприянні братства 1620 року всупереч забороні польського уряду відновлено православну церкву ієрархією, яку очолив І. Борецький. Заслугою київського братства було заснування Київської братської школи. Матеріальну основу діяльності братства становили внески членів. У 1645 ро-ці Є. Гулявичівна передала свою садибу з землями в Києві на Подолі для за-снування монастиря, шпиталю для прочан та школи для дітей шляхти та мі-щан. У 1625 - 1626 роках Київське братство отримало від російського уряду значні кошти для будівництва і оздоблення Богоявленської школи - визнач-ної пам'ятки архітектури. В умовах наступу контрреформації в кінці 30-х років XVII ст. Київське братство змушене було припинити свою діяльність.
Ще однією визначною братською школою була Луцька. Цей навчаль-ний заклад був заснований Луцьким братством у 1617 році. Діяльну участь в її створенні брали Л. Древинський і Д. Малинський. Статут школи заснову-вався на "Порядку шкільному" Львівської братської школи. Схвалені братс-твом "Артикули прав" містили правила поведінки учнів. У Львівській брат-ській школі навчалися сини міщан Луцька православних шляхтичів Волині. В школі високого рівня досягло викладання граматики, риторики і поетики, хорового співу. Ставили театральні спектаклі, окремі учні писали вірші українською літературною мовою того часу. Викладачами школи були ченці братського монастиря Є. Ілковський (керівник школи 1628), П. Босинський (бакалавр 1634), художник Й. Кондзелевич та інші.
Українська церква, церковні братства, діяльність братських шкіл стали епохальним явищем в історії українського шкільництва, що забезпечило його дальший бурхливий розвиток. Вони виплекали й перед усім світом показали нову генерацію освічених людей України, творчих інтелектуалів, палких па-тріотів, мужніх захисників свого народу від нашестя польських колонізато-рів, носіїв і пропагандистів ідей української державності, будителів українсь-кого національного відродження, утвердження людської гідності українця, почуття поваги до представників інших народів.
Таким чином, братські школи відіграли величезну роль не тільки в по-ширенні освіти й розробці педагогічної теорії, а і в боротьбі українського народу за своє визволення від гніту польських загарбників, їх вплив можна вбачати в завзятій національній боротьбі, що охопила міста, і в селянських повстаннях; і в початках козаччини, і в народженні нових могутніх духовних і наукових центрів, зокрема Києво-Могилянської академії.
Список використаної літератури:
1. Сисоєва С., Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. - К., 2003.
2. Любар О.М. Історія з української педагогіки. - К., 2003.
3. Мельничук О.С. Історія педагогіки України. - К., 1998.
4. Коба Л.А. Братські школи в Україні; XVI - XVII ст.// Початко-ва школа. - 1994. - №11 - с.45-47.

 
 

Цікаве

Загрузка...