WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове виховання школярів - Курсова робота

Трудове виховання школярів - Курсова робота

врівноважено, повільно, розмірено, без частих відволікань; другий - рвучко, швидко, енергійно, емоційно, з ентузіазмом (коли все йде добре), зі зривами (коли зазнає невдачі).
1.3. Тема і мотиви трудової діяльності.
Для успішного виконання якоїсь роботи необхідними є постановка мети і мотивів діяльності.
Мета - це те, що чого прогне людина, чого хоче досягти. Мета буває близька і віддалена. Однак самої лише мети недостатньо, щоб людина включалася в трудову діяльність: потрібний внутрішній поштовх - мотив. Мотив - це спонукальна дія діяльності, пов'язане з задоволенням певної потреби. В ролі мотивів виступають думки, прагнення, почуття людини, в яких проявляється усвідомлена потреба.
Для успішного виконання якоїсь роботи, крім наявності цілей та мотивів, потрібно вміти її виконувати.
Вміння це здатність людини продуктивно, якісно і у відповідний час виконувати роботу. Вміння - це складна властивість людини, в неї завжди включаються знання, мислення, увага, самоконтроль, розумові та рухові навики.
2.Розділ 2. Теоретичні основи досліджуваної проблеми.
Праця є джерелом і важливою передумовою фізичного та соціально-психологічного розвитку особистості. "Праця, як ми її розуміємо є так "вільна і погоджена з християнською моральністю діяльність людини, на яку вона наважується з безумовної необхідності її для досягнення тієї чи іншої істотно людської мети в житті , - писав видатний російський педагог Костянтин Ушинський (182). - Саме виховання, якщо воно бажає щастя людини, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя" .
Трудове виховання - виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності.
У трудовому навчанні учні одержують загально трудову (оволодіння знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї правці), загально виробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних галузей виробництва, основ економіки та організації праці, природи й навколишнього середовища), загально-технічну (оволодіння знаннями з урахуванням специфіки галузі, в яку входить обраний профіль трудової підготовки) й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових умінь і навичок праці з обраної спеціальності).
2.1.Ступені трудового становлення особистості.
Формування готовності до праці поділяються на етапи - своєрідні ступені трудового становлення особистості:
Дошкільний період. На цьому етапі відбувається залучення дітей до побутової праці, догляду за тваринами і рослинами, виготовлення іграшок, ознайомлення з працею дорослих, формування переконань щодо необхідності праці, бережливого ставлення до її результатів.
Початкова школа. Головне для неї - вироблення елементарних прийомів, умінь і навичок ручної обробки різних матеріалів, вирощування сільськогосподарських культур, ремонту навчально-наочного приладдя, виготовлення іграшок, різних предметів для школи. Учнів знайомлять з деякими професіями.
Основна школа. Навчання і виховання у ній зосереджується на оволодінні знаннями і практичними і вміннями обробки металу та дерева, основами електроніки, металознавства, графічної грамоти. Формування уявлень про головні галузі народного господарства, вмінь і навичок виготовлення нескладних виробів. Починаючи з 8-го класу, учні працюють у навчально-виробничих бригадах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, навчальних цехах.
Старша школа. Вона ставить за мету оволодіння уміннями і навичками з наймасовіших професій, які здобувають безпосередньо на виробництві, з урахуванням потреб регіону, наявної навчально-технічної та виробничої бази. На цьому етапі важливо знайомити учнів з основами економічних теорій, підприємницької діяльності, законодавства з питань підприємства, фінансово-кредитних операцій, психолого-педагогічними засадами управління.
На всіх етапах трудового виховання учнів необхідно формувати потребу в праці, творче ставлення до неї, залучати до реальних виробничих відносин і формувати розвинуте, зорієнтоване на особливості ринкового мислення, розвивати загальні (інтелектуальні, психофізіологічні, фізичні та ін.) і спеціальні (художні, технічні, математичні тощо) здібності, відроджувати національні традиції, народні промисли та ремесла, виховувати культуру особистості в усіх її проявах.
2.2. Трудове навчання в системі трудового виховання.
Працелюбство не вроджена якість людини, і воно виховується і прививається йому з дитинства. Тому вся система виховання повинна будуватись на прищепленні дитині працелюбства.
Та вивчення основ наук найбільш ефективно допомагає трудовому вихованню школярів, якщо воно тісно пов'язано з працею. Важливою умовою реалізації такого зв'язку виступає політехнічна освіта, озброєння школярів знаннями. Такі знання виступають важливою передумовою формування у школярів бажання працювати, а також розвитку їх творчих сил в процесі роботи.
Озброєння школярів знаннями в процесі вивчення програмного матеріалу навчальних предметів проходить на основі зв'язку з виробництвом і працею. Відсутність зв'язку між навчанням і працею школярів залишає вчителя важливого засобу підвищення якості знань і активності процесу навчання.
На уроках учень оволодіває науковими поняттями, законами, засвоєння яки не можна звести до простого заучування.
При дидактичній обробці зібраного матеріалу слід пам'ятати, що він повинен бути:
а) органічно пов'язаний з питаннями, які вивчаються по програмі;
б) доступний для школярів, враховуючи їх вікові особливості, кругозір;
в) типовим для багатьох виробництв.
В процесі навчання школярів при підготовці до трудової діяльності велике роль відіграє опора на їх особисті спостереження і особистий досвід. При поясненні нового матеріалу і повторенні вивченого вчитель звертається до фактів і явищ, з якими школярів стикаються на практиці, в процесі праці.
Це не тільки допомагає міцному засвоєнню навчального матеріалу і розумінню навчальних основ виробництва, а й розвиває спостережливість, просторові уявлення, уяву як необхідний акт творчості.
Щоб підготовити учнів до засвоєння наукових основ техніки і технології виробництва, багато шкіл практикують завдання загальноосвітнього характеру.
До завдань повинні бути включені відповідні дидактичні вимоги. Але одні ці завдання, навіть складені педагогічно продумано, не можуть забезпечити необхідну підготовку школярів до праці.
В цілях трудового виховання школярів використовуються такі засоби, як екскурсії, знайомство з досягненнями науки і техніки, роз взування задач розрахунково-практичного характеру.
Навчання основ наук формує у школярів якості особистості,потрібні їм в праці і допомагають правильно зрозуміти свою роль в суспільстві.
3.Розділ 3. Шляхи й засоби розв'язання проблеми.
3.1.Психологічна підготовка школярів до праці.
Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління до праці - формування у нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе. Як справедливо стверджує О.Вишневський, почуття самовідповідальності сприяє розвитку в характері людини таких необхідних для життя і діяльності рис, які підприємливість, ініціативність творчість. Коли ці риси "стають характерними для більшості людей, то

 
 

Цікаве

Загрузка...