WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів - Реферат

Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів - Реферат

об'єднуються атоми
Нітрогену в молекулі азоту:
а) одна; б) дві; в) три; г) чотири.
5. Реакція синтезу аміаку є:
а) необоротною, екзотермічною, каталітичною;
б) оборотною, екзотермічною, каталітичною;
в) оборотною, ендотермічною, некаталітичною;
г) необоротною, ендотермічною, некаталітичною.
6. При хімічній взаємодії води, нітроген діоксиду і надлишку кисню утворюється:
a)HNO2; б)HNO3; B)HNO2iHNO3; г)HN3 і NO.
7. Який метал взаємодіє з концентрованою HNO3 з виділенням МО2?
а)Аl; б)Са; в)Сu; r)Na.
8. Яка формула амоній нітрату?
a)NH4NO2; б)A1(NO3)3; в) N4 NO3; r)NH3NO3.
Карбон і Силіцій
1. Що є спільного в електронній будові атомів Карбону і Силіцію?
а) кількість електронних шарів;
б) кількість d-орбіталей;
в) кількість електронів на зовнішньому електронному шарі;
г) кількість р- і d-орбіталей.
2. Які алотропні форми Карбону зустрічаються у природі?
а) алмаз, графіт і силікат; б) графіт, карбін і силікат;
в) графіт, алмаз і карбін; г) алмаз, карбін і карбід.
3.Який ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2?
а) +2; б) 44; в) -2; . г) 0.
4. Поташ - це тривіальна назва:
а) калій гідрогенкарбонату; б) калій карбонату;
в) кальцій карбонату; г) кальцій гідрогенкарбонату.
5. У якій сполуці ступінь окиснення атома Силіцію -4?
a)SiO2; 6)H2SiO3; в)Мg2S1; г)CaSiO3.
6.Яка речовина є дуже отруйною тому, що блокує здатність гемоглобіну зв'язувати кисень?
a) CO; б)СО2; в)СН4; г)SiH4.
7.Яку речовину не можна використати для добування карбон (IV) оксиду в одну стадію?
а)СаСО3; б)Na2CO3; в)КНСО3; г) SiC.
8. Яка сіль є кислою?
9. a)NaHSiO3; б)CaCO3; в)BaSiO3; г) MgCO3/
Метан та його гомологи.
Теорія хімічних органічних речовин
1.У молекулі метану атом Карбону утворює:
а) три ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену;
б) два ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену;
в) чотири ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену:
г) два ковалентні зв'язки з атомами Гідрогену і два з атомами Хлору.
2. Яка речовина не реагує з метаном?
а)С12; б)О2; в)НС1; г)Вг2.
3. За якої умови метан реагує з хлором?
а) за наявності каталізатора;
б) при нагріванні до 100°С;
в) при освітленні ультрафіолетовим промінням;
г) при тиску 10 мПа;
4. Яка речовина є хлоропохідною метану?
а)С3Н6С13; б)СН3С1; в)С2Н4С12; .r)CH2F2.
5. Молекула метану має форму:
а) піраміди; б) тетраедра; в) трикутника; г) октаедра.
6. Гомологи - це сполуки, що:
а) мають подібну будову молекул і різні хімічні властивості;
б) мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але відрізня-ються між собою за складом на одну чи кілька груп СН2;
в) відрізняються між собою на кілька груп СН2 і мають однаковий якісний і кількісний склад;
г) містять однакову кількість атомів Карбону і Гідрогену.
7. Етил - це:
а) насичений вуглеводень складу С2Н";
б) одновалентний радикал складу С2Н5;
в) насичений вуглеводень складу C3Hg;
г) одновалентний радикал складу СН3.
8. Яка формула пропану?
a) CН4; б)С2Н2; в)С3Н8; г)С4Н10.
Ненасичені вуглеводні
1. Яка речовина належить до ненасичених вуглеводнів?
а)С5 Н12; б)С3 Н8; в)С2 Н6; г)С2 Н4
2. Вкажіть формулу найближчого гомолога ацетилену:
а)С4 Н8; б)С2 Н4; в) С3 Н4; г)С3 Н6.
3. У якій речовині є кратні зв'язки?
а) метан; б) пропан; в) ацетилен; г) бутан.
4. Яка структурна формула ацетилену?
Н
а) Н - С = С - Н; б) Н - С-С=С-Н;
Н Н Н
в)Н-С=С-Н; г)Н…С::С…Н.
5. Який тип реакцій характерний для ненасичених вуглеводнів?
а) реакції заміщення; б) реакції приєднання;
в) реакції обміну; г) реакції розкладу.
6. У промисловості ацетилен добувають:
а) термічним розкладанням бутану; б) розкладанням метану при 1500°С;
в) розкладанням метану при 600°С; г) термічним розкладанням пропану.
7. Етилен можна одержати:
а) при взаємодії ненасичених вуглеводнів з водою;
б) при термічному розщепленні насичених вуглеводнів;
в) при взаємодії етану з хлором;
г) при взаємодії ацетилену з водою.
Полімери. Бензен. Природні джерела вуглеводнів
1. Полімеризація - це:
а) процес послідовного сполучення молекул низькомолекулярної речовини з утворенням високомолекулярної;
б) процес послідовного почергового сполучення молекул насиченого і нена-сиченого вуглеводнів;
в) процес розриву кратних зв'язків;
г) процес приєднання молекул водню до низькомолекулярних речовин.
2. Мономерною ланкою поліпропілену є:
а) - СН2 - СН - СН2 -; б) - СН2 - СН-;
СН3 СН3
СН3 СН3
в) -СН2-СН-СН2 г)-СН2-СН -СН2-.
СН3
3. Реакція полімеризації належить до реакцій:
а) обміну; б) приєднання; в) заміщення; г) розкладу.
4. Яка формула не є формулою бензену?
5. Яка формула хлоробензену?
а) C6H4Cl; б) C6H7Cl; в)С6 Н5Сl; г)С7 Н3Сl3.
6. Бензен не взаємодіє із:
а) бромом при освітленні ультрафіолетовим промінням;
б) бромною водою і .розчином калій перманганату;
в) воднем; г) нітратною кислотою.
7. Який мономер використовується для добування поліетилену?
а) пропілен; б) етилен; в) бутилен; г) метан.
Д.І. Менделєєва
Я не вірю, що Єдність
Тільки душ окремих сума,
В.І. Сумійленко.
"Думи буття"
До відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєвим у хімії панувало повне безладдя. Хіміки блукали в пітьмі; відкриття вони робили, покладаючисьвиключно на свої інтуїцію та експериментальний хист... Не було в них тоді ні "хімічного компаса", ні "хімічної карти", які допомагали б їм безпомилково вибирати правильний шлях у вивченні речовин, їх властивостей й перетворень.
Проте слід зауважити, що свій величний І чудовий храм-елементарій російський хімік зводив не на голому місці. Були і в нього славні попередники - Й. Деберейнер, А. де Шанкуртуа, Д. Ньюлендс, Л. Мейєр. Усі вони намагалися по-своєму класифікувати хімічні елементи, відшукати закони взаємозв'язку між ними. Так з'явилися на світ відомі "тріади Деберейнера", "октави Ньюлендса", "спіраль де Шанкуртуа" і таблиця Л. Мейєра. Але це були лише перші спроби, перші намагання... Класифікації були недосконалими і неповними, вони охоплювали далеко не всі елементи. Попередники Д. І. Менделєєва не зуміли відкрити і збагнути найголовнішого, найістотнішого... внутрішнього, генетичного взаємозв'язку між усіма хімічними елементами.
На початку 1869 р. Менделєєв приступив до роботи над другим випуском "Основ хімії". Він зібрав величезний літературний матеріал про 63 хімічні елементи, відомі на той час, та їх сполуки, вивчив безліч праць вітчизняних і зарубіжних учених. Дмитро Іванович ясно бачив, що назріла необхідність об'єднати розрізнені, розпорошені хімічні знання в єдину струнку систему Так, у результаті копіткої праці та завдяки світлому

 
 

Цікаве

Загрузка...