WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аудіювання - Реферат

Аудіювання - Реферат

загалом зв'язний, але робота характеризується недоліками за кількома показниками (до п'яти): помітний її репродуктивний характер, відсутня само-стійність суджень, їх аргументованість, добір слів не завжди вдалий тощо.
7-8/5/3
?
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів Грамотність
Достатній
(Бали цього рівня заслуго-вують учні, які досить вправно будують текст за більшістю критеріїв, але за деякими з них ще припуска-ються недо-ліків)
7 Учень самостійно створює достатньо повний, зв'язний, з елементами самостійних суджень текст (у разі переказу - з урахуванням виду переказу), вдало добираються лексичні засоби (в разі переказу - використовує авторські засоби виразності, образності мовлення), але в роботі є недоліки (до чотирьох), наприклад: відхилення від теми, порушення послідовності її ви-кладу, головна думка не аргументується тощо.
5-6/3-
4/2
8 Учень самостійно будує достатньо повне (в разі переказу - з урахуванням виду переказу), осмислене, самостійно і в цілому вдало написане висловлювання, проте трапляються ще недоліки за певними показниками (до трьох).
3-4/3-4/2
9 Учень самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст (у разі переказу - з урахуванням виду переказу); розкриває тему, висловлює головну думку (в разі переказу - авторську позицію); вдало добирає лексичні засоби (в разі переказу - використовує авторські засоби вираз-ності, образності мовлення); однак припускається окремих недоліків (за двома показниками): здебільшого це відсутність виразної особистісної позиції чи належної її аргументації тощо. 1+1 (не груба)/3/2
?
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів Грамотність
Високий
(Бали цього рівня заслуго-вують учні, які вправно за змістом і формою бу-дують текст, висловлюють і аргументують свою думку, вміють зіставити різні погляди на той самий предмет, оцінити аргу-менти на їх доказ, обрати один із них, окрім того, пристосовують висловлювання до особливостей певної мов-леннєвої ситуації, комунікативного завдання) 10 Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу - з ураху-ванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргу-ментує різні погляди на проблему (в разі переказу - зіставляє свою позицію з авторською), робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додер-жанням стильової єдності і виразності тексту, але за одним з критеріїв допущено недолік. 1/2/1
11 Учень самостійно будує послідовний, повний (у разі переказу - з урахуванням виду переказу) текст, враховує комунікативне завдання; висловлює власну думку, зіставляє її з думками своїх однокласників (І разі переказу - враховує авторську позицію), вміє пов'язати обговорюваний предмет з власним життєвим досвідом, добирає переконливі доказ для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв'язувати певні життєві проблеми; робота в цілому відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною 1 (не груба)/1/1
12 Учень самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації та адресата мовлення; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, усвідомлює можливості використання тієї чи іншої інформації для розв'язання певних життєвих проблем; робота в цілому відзначається багатством слововживання, граматичною пра-вильністю. 0/0/0
ЧИТАННЯ МОВЧКИ
Перевіряється здатність учня:
а) читати незнайомий текст із належною швидкістю і розуміти й запам'ятовувати після одного прочитування:
- фактичний зміст;
- причиново-наслідкові зв'язки;
- тему і основну думку;
- виражально-зображувальні засоби прочитаного твору;
б) уявляли наявні в тексті образи;
в) давати оцінку прочитаному.
Швидкість читання мовчки по класах оцінюється із урахуванням таких орієнтовних норм:
Клас Швидкість читання мовчки (слів за хвилину)
5-й 100-150
6-й 110-180
7-й 120-210
8-й 130-240
9-й 140-270
10-й 150-300
11-й 160-330
Швидкість читання враховується при виведенні бала за даний вид мовленнєвої діяльності: бали 7-12 може одержати лише той учень, швидкість читання в якого не нижча, ніж мінімальний показник у нормативах для відповідного класу. Той, хто не виконує зазначених норм, одержує на два бали менше. Наприклад: за вибір 10 правильних відповідей учень 7 класу повинен одержати 10 балів, але якщо він читає зі швидкістю, що менша 120 слів за хвилину, то йому ставлять не 10, а 8 балів.
ОЦІНЮВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ І ПУНКТУАЦІЙНИХ УМІНЬ УЧНІВ
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.
1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу.
Нормативи оцінювання по класах:
Бали Кількість помилок
1 17-18
2 15-16
3 13-14
4 11-12
5 9-10
6 7-8
7 5-6
8 3-4
9 1+1 (негруба) - 2
10 1
11 1 (негруба)
12
ВИВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) БАЛУ
Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він узагальнено відображає підготовку учня з мови.
Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня в таких аспектах:
- слухання-розуміння (аудіювання);
- говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення; усний переказ; усний твір);
- письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір);
- читання (вголос та мовчки);
- відомості про мову, мовні вміння;
- ведення зошитів.
Контрольна перевірка здійснюється як фронтально, так і індивідуально.
Фронтально оцінюють: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ та письмовий твір, мовні знання та вміння.
Індивідуально оцінюють: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) та читання вголос.

 
 

Цікаве

Загрузка...