WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аудіювання - Реферат

Аудіювання - Реферат

коректність у разі незгоди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко виражається особиста позиція співбесідників, аргументація не відзначається оригінальністю тощо.
?
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів
Високий
(Бали цього
рівня заслуго-
вують учні, які
продемонстру-
вали високу
культуру
спілкування,
переконливо
аргументуючи
свої думки з приводу проб-
лемної теми,
даючи мож-
ливість висло-
витися партне-
ру по діалогу;
змогли
зіставити різні
погляди на той
самий предмет, навести аргу-
менти "за" і
"проти" в їх
обговоренні
тощо)
10 Учні складають діалог за проблемною ситуацією, демонструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу, додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні недоліки.
11 Учні складають діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінальне аргументують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявляють повагу до думки іншого; структура діалогу, мовне оформлення реплік діалогу відповідає нормам.
12 Учні складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запропонованої теми (або ж самі визначивши проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і доброзичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати цікаві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий предмет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил поведінки та мовленнєвого етикету в розмові.
МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
(УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ, УСНИЙ/ПИСЬМОВИЙ ТВІР)
Перевіряється здатність учня:
а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається (усно чи письмово);
б) демонструвати вміння:
- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи та впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний або прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий (побачений чи почутий) твір мистецтва, розповідь іншої людини тощо);
- враховувати ситуацію спілкування, адресата мовлення;
- розкривати тему висловлювання;
- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;
- викладати матеріал логічно, послідовно;
- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;
- додержувати єдності стилю мовлення;
в) виявляти своє ставлення до предмету висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;
г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема:
- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її стисло, вибірково, своїми словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму висловлювання;
- створювати оригінальний текст певного стилю мовлення;
- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази;
- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.
КРИТЕРІЇ УСНОГО/ПИСОМОВОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Рівень Бали Характеристика складених учнями діалогів Грамотність
Початковий
(Бали цього рівня одер-жують учні, в яких ви-никають значні труд-нощі в складанні усних і письмових монологіч-них вислов-лювань) 1 Учень-будує лише окремі, не пов'язані між собою речення; лексика висловлювання дуже бідна*.
17-18 і більше /7- 8/4
2 Учень будує лише окремі фрагменти висловлювання; лексика і граматична будова мовлення бідна й одноманітна.
15-16/7-8/4
3 За обсягом робота становить менше половини норми; висловлювання не є завершеним текстом, хибує на непослідов-ність викладу, пропуск фрагментів, важливих для розуміння думки; лексика і граматична будова збіднені.
13-14/7/4
Середній
(Бали цього рівня заслуговують учні, які будують текст, що за критерієм обсягу, повноти відтворення інформації і зв'язності значною мірою за-довольняє норму, але за іншими критеріями результати істотно нижчі) 4 Усне чи письмове висловлювання за обсягом становить дещо більше половини норми і характеризується уже певною завершеністю, зв'язністю, проте є недоліки за рядом показників (до семи), наприклад: характеризується неповнотою і поверховістю в розкритті теми; порушенням послідовності викладу; не розрізняється основна та другорядна інформація; добір слів не завжди вдалий (у разі переказу не використано авторську лексику). 11-12/5-6/3
5 За обсягом роботи наближається до норми, в цілому є завершеною, тема значною мірою розкрита, але трапляються недоліки за рядом показників (до шести): роботі властива поверховість у висвітленні теми, основна думка не проглядається, бракує єдності стилю та ін.
9-10/5-6/3
6 За обсягом висловлювання сягає норми, його тема розкривається, виклад

 
 

Цікаве

Загрузка...