WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історичні організаційні форми навчання. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда. Загальна характеристика принципів навчання (контр - Реферат

Історичні організаційні форми навчання. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда. Загальна характеристика принципів навчання (контр - Реферат

між ними, структурувати матеріал уроку;
- - розкривати зовнішні і внутрішні зв'язки між теоріями, законами іфактами, використовувати міжпредметні зв'язки;
- визначати місце нового матеріалу в структурі теми чи розділу.
Принцип доступності. Передбачає підбір методів і засобів навчання, відповідно до рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів без інтелектуальних та фізичних перевантажень учнів. Але цей принцип не означає, що зміст навчального матеріалу повинен бути спрощеним, елементарним. Навчальні завдання повинні перевищувати рівень пізнавальних можливостей учнів, спонукати їх до напруження пізнавальних сил, подолання посильних труднощів. За цієї умови навчання буде "вести за собою розвиток".
Вимоги, що випливають із принципу доступності в навчанні:
- - вибирати головне, суттєве в емпіричному компоненті змісту (властивості, ознаки, функції);
- - забезпечувати відповідність обсягу домашнього завдання встановленим нормам;
- - використовувати достатню кількість фактів, прикладів для формування ядра знань - теорій, ідей, законів;
- - надавати диференційовану допомогу учням у навчанні;
- - об'єм знань і темп навчання встановлювати з урахуванням реальних можливостей учнів.
Принцип свідомості. Принцип, що передбачає використання логічних операцій і позитивного, відповідального ставлення учнів до навчання.
Принцип активності. Вимагає діяльного ставлення учнів до об'єктів, які вивчаються.
Вимоги, що випливають із принципу свідомості і активності учнів у навчанні:
- - доцільно використовувати у процесі навчання частково-пошукові бесіди, створювати проблемні ситуації;
- спонукати учнів до різноманітних видів творчості;
- - показувати значення навчального предмету для вирішення життєвих проблем;
- - використовувати у процесі навчання мислительні операції (аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення);
- - навчати учнів раціональним прийомам організації навчальної діяльності;
- вчити учнів складати план відповіді.
Принцип міцності. Вимагає запам'ятовувати навчальний матеріал у поєднанні з вивченим раніше.
Вимоги, які висуває до процесу навчання принцип міцності знань, умінь та навичок:
- запам'ятовувати навчальний матеріал в поєднанні з пройденим раніше;
- - повторювати навчальний матеріал за розділами і структурними смисловими частинами;
- - виділяти при повторенні основні, провідні ідеї;
- - використовувати самостійну роботу учнів (творче застосування знань);
- - використовувати асоціативні зв'язки нового матеріалу з уже відомим, добре засвоєним;
- постійно звертатися до раніше засвоєних знань з метою їх поглиблення.
Принцип ґрунтовності. Передбачає точність, доказовість і повноту знань.
Вимоги, що випливають із принципу ґрунтовності навчання:
- - послідовно застосовувати всю систему дидактичних принципів, законів і закономірностей;
- здійснювати засвоєння матеріалу певними частинами;
- виконувати оптимальну кількість навчальних вправ;
- систематично і правильно будувати повторення вивченого матеріалу;
- домагатися осмисленого засвоєння знань, використання їх на практиці;
- здійснювати установку на запам'ятовування знань.
Принцип наочності. Принцип, суть якого полягає в необхідності залучення різних органів відчуття до процесу сприймання і аналізу навчальної інформації.
Протягом онтогенезу (індивідуального розвитку) послідовно розвиваються три види мислення: наочно-дійове, наочно-образне і абстрактно-теоретичне (понятійне). У процесі навчання всі види мислення розвиваються у тісній взаємодії. Поняттєве мислення неможливе без наочного.
Вимоги, які висуває до процесу навчання принцип наочності:
- - здійснювати навчання на конкретних образах, які безпосередньо сприймаються учнями;
- - спрямовувати сприймання учнів на найістотніші ознаки і особливості предметів;
- - створювати тенденції в пізнавальній діяльності учня до уявлення реальних предметів, явищ навколишньої дійсності;
- - звертати увагу учнів на внутрішню суть зображень;
- - від уявлень, конкретних образів підводити учнів до осмислення і пізнання внутрішньої сутності явищ;
- - забезпечувати оптимальне співвідношення конкретного і абстрактного;
- - раціонально поєднувати всі засоби навчання, забезпечувати розвиток образного мислення учнів.
Принцип емоційності. Передбачає формування в учнів інтересу до знань.
Вимоги, які висуває до процесу навчання принцип емоційності:
- виховувати в учнів почуття радості від успіху в навчанні;
- формувати в учнів почуття подиву засобами навчання;
- - розвивати емоційне (зацікавлене) ставлення учнів до процесу і способів здобуття знань;
- - формувати в кожного учня вміння володіти своїми настроями, контролювати свої емоції.
Принцип індивідуального підходу у навчанні вимагає:
- ураховувати рівень розумового розвитку учня;
- здійснювати аналіз досвіду учнів;
- вивчати мотиви учіння школярів;
- надавати індивідуальну допомогу учням у навчанні;
- ураховувати рівень пізнавальної і практичної самостійності учня;
- ураховувати рівень вольового розвитку учня;
- - об'єднувати в диференційовані підгрупи учнів, які мають однакові навчальні можливості.
Принцип зв'язку теорії з практикою передбачає:
- показувати зв'язок розвитку науки і практичних потреб особистості;
- використовувати оточуючу дійсність як джерело знань і як сферу застосування теорії;
- використовувати зв'язок школи і виробництва;
- доцільно використовувати проблемно-пошукові і дослідницькі завдання;
- поєднувати розумову діяльність з практичною;
- розвивати та переносити успіхи учнів з одного виду діяльності на інші;
- використовувати зв'язок навчання з життям як стимул для самоосвіти.
Література:
1. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск, 1990.
2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. - М.,1977.
3. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. - К., 1987.
4. Занков Л. В. Обучение и развитие / Экспериментально-педагогические исследования): Избранные педагогические труды. - М., 1990.
5. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. Навчальний посібник. - Тернопіль, 1996. - 436 с.
6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене. - К.,2001. - 608 с.
7. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. - М.: Высш. шк., 1990. - 382 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...