WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні аспекти органiзацiї і реалiзацiї самостiйної роботи студентiв технiчних вузiв - Реферат

Дидактичні аспекти органiзацiї і реалiзацiї самостiйної роботи студентiв технiчних вузiв - Реферат

студента, полiпшуються усi показники на-вчальної дiяльностi. Наприклад, оптимiзацiя процесу навчання фiзики у ДонНТУ. У цьому випадку також перероблено весь курс з акцентом на "ви-користання фiзичних знань в iнженернiй практицi" для конкретної спецiальностi (гiрничої, металургiйної, механічної). Проте професiоналiзацiя завдань для СРС ще не має масового характеру, мабуть тому, що їхня роз-робка пов'язана з наявнiстю об`єктивних методичних труднощiв; визначен-ням перелiку професiйних знань, умiнь та навичок майбутнього фахiвця та формуванням його профiлю роботи, а також розробкою його про-фесiограми.
Завдання викладачiв фiзики на кафедрi, на наш погляд, зводиться не тiльки до того, щоб дати фундаментальнi знання з предмету, здiйснити конт-роль за засвоєнням знань, але й прищепити студентам навички творчо, са-мостiйно мислити, пiзнавати, вирiшувати деякi, хоч i невеличкi, проблеми, суперечностi, тому що розвиток науки - це вирiшення суперечностей.
Вiдомо, що однiєю з найважливiших передумов самостійної роботи студентiв є чiтко налагоджений контроль за її виконанням. Вiн сприяє погли-бленому вивченню предмета, створює широкi можливостi використання зво-ротного зв'язку для подальшого вдосконалення органiзацiї цієї роботи i ме-тодики викладання любого предмету та, зокрема, фiзики. На нашiй кафедрi протягом декiлька рокiв практикуються наступнi методи пiдсумкового та по-точного контролю знань студентiв:
1. Поточне опитування. Проводиться постiйно протягом семестру Мета - установити готовнiсть студентiв до засвоєння наступного матерiалу, вико-нання лабораторних та практичних завдань тощо.
2. Контроль виконання домашнiх завдань. Мета - перевiрка загального рiвня засвоєння студентами знань та коректування подальшої роботи викла-дача пiд час вивчення даного роздiлу або курсу. Проводиться постiйно про-тягом семестра.
3. Експрес-контроль. Проводиться постiйно на лекцiях протягом всього семестру. Цей засiб контролю має ряд переваг у порiвняннi з iншими фор-мами контролю за самостiйною роботою студентiв. По-перше, вiн не займає багато часу (що має велике значення для спецiальностей, якi мають менш за все кiлькiсть годин на вивчення фундаментальних дисциплiн); по-друге, сти-мулює самостiйну дiяльнiсть студентiв; по-третє, примушує студентiв бути бiльш уважними на лекцiях, бiльш якiсно вести конспект, що у пiдсумку сприяє поглибленому вивченню фiзики. Провадження експрес-контролю не повинно займати бiльш 5 - 10 хвилин. Мета - що й у поточного контролю - пiдтримка одержаних ранiш знань, вмiнь та навичок шляхом постiйного по-вторення, виявленню тих студентiв, якi не працюють самостiйно з пiдручниками та навчальними посiбниками; контроль вiдвiдування лекцiй тощо.
4. Взаємоконтроль (по В.Ф.Шаталову). Мета - вироблення свiдомостi у студентiв пiд час засвоєння знань, вмiнь та навичок протягом семестру.
5. Самооцiнка (самоконтроль). Мета - робота над своїми помилками згiдно обумовленого алгоритму або вiдповiдi, оцiнка свого рiвня знань.
6. Навчальний контроль. Суть цього метода мiститься у наступному: дається питання, яке побудовано з двох частин: перша частина - iнформацiя, друга частина - питання по отриманiй iнформацiї з метою вiдпрацьовування (обробки) додаткових навичкiв та знань, якi були отриманi протягом семест-ру.
7. Атестацiя - фiльтрiвний (фiльтрувальний) щомiсячний контроль.
8. Колоквiум. Перевiрка знань з обумовленої теми, яка вивчається у семестрi. Проводиться 2-3 рази в семестр з метою поточного контролю знань студентiв пiсля вивчення кожної теми (блоку) протягом всього семестру.
9. Контроль знань шляхом виконання лабораторно-практичних робiт дослiдницького проблемного характеру.
10. Написання тематичних рефератiв. Науково-дослiдницька робота студентiв, яка напрямлена на розширення (поширення) їхнього професiйного кругозору i практичного застосування знань та вмiнь, якi вони отримали в наслiдок вивчення курсу фiзики. Проводиться 1-2 рази в семестр.
11. Рейтингова система контролю, яка може включати в себе всi попе-реднi види контролю повнiстю або частково. Мета - перевiрка систематич-ностi та якостi роботи студентiв на аудиторних та поза аудиторних заняттях. Рейтингова система контролю включає в себе метод шкальних вiдмiток, ко-реляцiйний аналiз, метод конкордацiї . Проводиться постiйно протягом всьо-го семестру.
12. Залiк i диференцiюваний залiк має характер заздалегідного або iнодi пiдсумкового контролю в кiнцi кожного семестру.
Таким чином, проведення протягом семестру вище згаданих методiв контролю за самостiйною роботою студентiв є важливою передумовою отримання стабiльних знань з фiзики. Успiх нашої дiяльностi в бiльшостi за-лежить вiд того, хто прийшов у вуз за знаннями, тих, хто вирiшив присвяти-ти своє життя iнженернiй справi. Це означає, що сьогоднi не можна вчити студентiв так, як ми вчили вчора, а завтра не можна буде вчити їх так, як ми навчаємо сьогоднi. Але це не означає, що студент повинен бути кинутим на-призволяще. Навпаки, дисциплiнованiсть, суровий попит за виконання кож-ного завдання, мотивацiйна i справедлива оцiнка наслiдкiв самостійної працi - важлива умова становлення та формування громадянської вiдповiдальностi студента за доручену йому справу. Але фiзику студенти починають вивчати на першому курсi. Студентської "кваліфікації" вони поки ще, зрозумiло, не придбали i орiєнтованi на повiльне сприйняття предмета. Цей факт необхiдно враховувати. Вiд викладача потрiбна достатня компетентнiсть викладання матерiалу тому, що першокурсникам важко буде зрозумiти зв`язки та висно-вки. Необхiдно на лекцiї давати найбiльш головне, найбiльш складне, систе-матизоване, залишаючи другорядне для самостiйної роботи студента. Про-блемнiсть у викладаннi курсу фiзики на цьому етапi займає незначне мiсце: самi студенти ще в бiльшостi випадкiв проблем не бачать i не вiдчувають. Тому навчально-методичнi вказiвки для студентiв першого курсу з фiзики повиннi бути ґрунтовними, докладними i мати окреслену логiчну схему, яка мiстить у собi детальний перелiк всiх питань програми курсу, має професiйну спрямованiсть, а також зазначення тих роздiлiв, якi викладач розглядає на лекцiї i дуже скромна частина тих роздiлiв, якi необхiдно студенту розг-лядiти самостiйно в позаурочний час. Обов`язковим компонентом методич-них вказiвок є наявнiсть питань для самоконтролю (самооцiнки), якi дуже цiкаво складенi. Для вiдповiдi на них студенту необхiдно буде не тiльки ви-вчити додаткову лiтературу, але й спробувати логiчно мислити. Поставити правильно питання - велика справа. Адже, самостiйна, навчальна працясту-дента - це сфера його особистої саморегуляцiї. Влаштована i керована викла-дачем, така праця є основою всього навчального процесу. Якiсть працi сту-дентiв в бiльшостi випадкiв визначається можливостями скорiшого i бiльш якiсного виконання тих завдань, якi поставленi перед студентом. Тому на ка-федрi повинен бути достатнiй аудиторний фонд, який має необхiдне облад-нання, навчальна лiтература (посiбники, пiдручники, iнструкцiї тощо), тех-нологiчнi засоби самонавчання, до складу якого входить i навчальне телеба-чення, обчислювальна технiка за допомогою якої студенти обробляють екс-периментальнi данi при проведеннi фiзичних практикумiв тощо.
Аналiз нашої роботи свiдчить про те, що обраний нами засiб управлiння і керування СРС має багато позитивних моментiв, але ще є над чим працювати.

 
 

Цікаве

Загрузка...