WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах - Реферат

Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах - Реферат

Відповідно до потреб і запитів дітей старшого шкільного віку та в контексті реалій сьогодення цікавою, самобутньою та ефективною формою організації освітньої роботи зі старшокласниками є навчально-виховна та дозвіллєва діяльність гуртків, творчих об'єднань, клубів позашкільних навчальних закладів. Вона має власну історію, сталі традиції та зберігає свою актуальність у нових суспільних реаліях. Діяльність мережі гуртків, творчих об'єднань, клубів старшокласників, що працюють на базі позашкільних навчальних закладів, приваблюють дітей старшого шкільного віку своєю оригінальністю та творчою атмосферою, сприяють їхній психологічній адаптації, стають середовищем творчої поведінки та самовираження.

Розвиток творчих здібностей старшокласників, формування високого рівня їхньої творчої активності та індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності в гуртках, творчих об'єднаннях має бути логічним продовженням освітньої діяльності загальноосвітньої школи, відзначатися високою технологічністю, результативністю та забезпечувати можливість педагогічного моніторингу якісних змін у структурі особистості вихованців. Ось чому гуртки, творчі об'єднання старшокласників позашкільних навчальних закладів базують свою освітню діяльність на таких складових компонентах: гуманізація навчально-виховного процесу, суб'єкт-суб'єктна взаємодія, співробітництво та співтворчість вихованців і керівника гуртка, творчого об'єднання; використання інтерактивних методів навчання (дискусійних, ситуативного моделювання, колективно-групових тощо); використання проектних технологій творчої діяльності (колективних, групових, індивідуальних); організація пошукової та науково-дослідницької діяльності вихованців; психолого-педагогічний супровід творчо обдарованих і талановитих вихованців; використання інформаційно-комунікаційних технологій, мультимедійних навчальних курсів, дистанційного навчання; проведення інтегрованих занять, розробка інтегрованих навчальних курсів; професійна орієнтація та допрофесійна підготовка (з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців, аналізом їхньої подальшої навчальної та трудової діяльності) [7].

Освітня діяльність гуртків, творчих об'єднань старшокласників має також передбачати певні складові, що є фундаментальною базою сучасної системи позашкільної освіти і виховання творчої особистості: особистісно зорієнтоване навчання і виховання, суб'єкт-суб'єктна взаємодію між учасниками навчально-виховного процесу; психолого-педагогічну підтримку та емоційний комфорт творчої особистості у процесі індивідуальної, групової та колективної пізнавальної і творчої діяльності; створення ситуацій позитивних емоційних переживань суб'єкта у предметній, творчій, комунікативній діяльності, спрямованих на суспільно значуще особистісне самовизначення та інтелектуально-творчий розвиток; створення умов для прояву суб'єктом життєвої активності вищого порядку, тобто його смислотворчості, установку на позитивний суб'єктний досвід вихованця (досвід самовизначення, досвід творчості, досвід комунікації як кооперації, установка на іншого); раціональний відбір засобів, методів та способів організаційно-педагогічної діяльності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців; розвиток дитячого самоврядування та самоуправління тощо [8].

Будується позашкільний педагогічний процес на основі створення середовища і системи гармонійної розвивальної стратегії впливу, яка здійснюється в умовах відкритого діалогу педагогів і вихованців, що створює оптимальні передумови для закріплення пізнавального інтересу, формування особистісної самостійної активності, розкриття творчих потенцій і стимулювання саморозвитку дитини. Центральною ланкою такого позашкільного педагогічного процесу, спрямованого на творчий розвиток особистості дитини, є особистісно зорієнтована розвивальна взаємодія його суб'єктів. У цьому процесі власні можливості як педагога-позашкільника, так і його вихованців розвиваються і набувають об'єктивного характеру, відбиваючись у конкретних якостях і особливостях їх особистостей. Ось чому процес формування творчої особистості дитини, розвитку її творчої активності та індивідуального стилю творчої діяльності в умовах позашкільного навчального закладу неможливо відокремити від творчого розвитку педагога-позашкільника, який навчає дитину творчій діяльності. Цей процес є не лише сукупністю послідовних і взаємопов'язаних дій педагога й вихованців, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння системи знань, умінь, навичок творчої діяльності, формування світогляду дитини, культури поведінки, а й сукупністю послідовних і взаємопов'язаних перетворень у їхньому творчому розвитку. Так відбувається процес творчого взаєморозвитку всіх суб'єктів позашкільного навчально-виховного процесу – педагог-позашкільник реалізує свої особистісні й професійні потенції засобом творення особистості вихованця [10].

Виходячи з таких положень, робимо висновок, що суб'єкт-суб'єктна взаємодія в умовах позашкільного навчально-виховного процесу – це форма педагогічного співробітництва між педагогом-позашкільником і вихованцями гуртка, творчого об'єднання, під час якого педагог і діти об'єднані творчим діалогом з метою активного саморозвитку і самовираження особистості кожного з учасників освітнього процесу, а також виявлення та реалізації їхніх кращих духовних якостей і творчого потенціалу. Таке педагогічне співробітництво забезпечує позитивне ставлення дитини до педагога, освітнього середовища гуртка, творчого об'єднання, своїх однолітків, успішне формування позитивних властивостей і якостей особистості, індивідуально спрямованих на саморозвиток.

Основним предметом виховних зусиль педагога-позашкільника як організатора пізнавальної і творчої діяльності дітей старшого шкільного віку в умовах гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів має бути переведення виховної мети освітньої діяльності гуртка, творчого об'єднання в перспективу життя вихованців. Задана керівником гуртка виховна мета мусить бути прийнята колективом вихованців, в іншому випадку він не зможе реалізувати її. Коли старшокласники сприймають спільну мету творчої діяльності, вона стає особистісно значущою, перспективною, включається в систему власних цілей старшокласника. Умовами успішного переведення виховних цілей освітньої діяльності гуртка, творчого об'єднання старшокласників у перспективу творчої життєдіяльності вихованців є такі: послідовна орієнтація педагогів і вихованців позашкільних навчальних закладів на перспективу їхньої освітньої діяльності; програмно-цільовий педагогічний вплив на вихованців гуртка, творчого об'єднання відповідно до їхніх нових особистісних утворень; творча самодіяльність вихованців гуртка, творчого об'єднання; орієнтація керівника гуртка, творчого об'єднання на виховання старшокласників успіхом тощо. Проаналізуємо визначені умови.

1) Послідовна орієнтація педагогів і вихованців позашкільних навчальних закладів на перспективу їхньої освітньої діяльності. Справа в тому, що перспективу своєї корисності в конкретній пізнавальній або творчій діяльності для суспільства, навчального закладу, гуртка сучасний старшокласник вбачає у збагаченні власної індивідуальності. Тому, організовуючи спільну творчу діяльність дітей старшого шкільного віку, педагоги-позашкільники зобов'язані особливу увагу звертати на створення міжособистісних взаємин, за яких творча індивідуальність вихованців, їхня діяльність стають цінністю для всього колективу однолітків, оскільки якраз у цих умовах самоутвердження старшокласників супроводжується, зазвичай, зростанням суспільної спрямованості особистості вихованця.

Адже якщо конкретний колектив (гурток, творче об'єднання) як локальне середовище творчої діяльності та пізнання особистості цінує кожну творчу дитину, то і творча особистість відчуває колектив як арену власного творчого самоутвердження і прагне розвинути свої здібності, знання не лише заради своїх індивідуальних цілей, але й для інших, формуючи тим самим свою суспільну спрямованість. Звідси важливість проведення педагогом-позашкільником тривалої, цілеспрямованої роботи з вивчення і представлення колективу творчих можливостей вихованців, з підбору для кожного з них відповідних його уподобанням та здібностям видів соціально визнаної і соціально схвалюваної творчої діяльності.

2) Програмно-цільовий педагогічний вплив на вихованців гуртка, творчого об'єднання відповідно до їхніх нових особистісних утворень. За такого характеру виховного впливу дії педагога-позашкільника носять випереджальний характер, обумовлюються не наявною ситуацією, а визначаються його цілями, розробленою програмою дій, і ситуація створюється як результат постановки мети і розробки програми. Успіх такої педагогічної тактики гарантується тим, що перетворення об'єктивних педагогічних впливів у внутрішній світ особистості вихованця знаходиться у прямій залежності від ступеня адекватності виховних дій педагога внутрішній позиції, новим особистісним утворенням вихованця.


 
 

Цікаве

Загрузка...