WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів - Реферат

Формування екологічної культури у системі підготовки майбутніх інженерів-педагогів - Реферат

Екологічна парадигма задає нові базові ідеї сучасній освіті, які мають бути трансльовані педагогікою в освітню практику: ідеї діалогу, співпраці, співтворчості, колективної дії, поваги до особистості, необхідності розуміння точки зору інших тощо. За допомогою освіти має бути визначене нове розуміння сенсу життя людини, знання напрямів майбутнього розвитку і єднання дій, спрямованих на створення кращого майбутнього для людства.

У зв'язку з цим потрібно провести інвентаризацію педагогічного інструментарію, за допомогою якого окреслене завдання може бути максимально ефективно виконано, знайти провідні засоби й методи, завдяки реалізації яких можуть бути адекватно сприйняті ідеї. Завдання концептуального обґрунтування цілей, завдань і функцій освітнього процесу вимагає нагального вирішення.

Як орієнтири реалізації екологічної освіти пропонуються наступні ідеї: подолання панування раціонально-технократичного образу світу; утвердження глибоких життєвих цінностей, відповідних коеволюційній соціоприродній стратегії з використанням культурно-історичного досвіду свого народу та на основі взаємодоповнювання інтуїтивно-цілісної і розсудливої орієнтації пізнавального процесу; реалізація особисто орієнтованого підходу в освіті, заснованого на виявленні індивідуальних особливостей особистості як суб'єкта пізнання, і забезпечення діяльності, що створює умови для розвитку і саморозвитку особистості учня.

Однією з ефективних організаційно-педагогічних умов професійної підготовки інженера-педагога є інноваційний підхід. Виходячи з цього як умову такої підготовки розглядаємо ресурси інноваційних технологій, серед яких – активні методи навчання, тренінги тощо.

Так, навчальний тренінг є складним за структурою процесом, що включає організаційно-підготовчу стадію (організаційний момент), увідно-ознайомлювальну (теоретичні і практичні заняття), діагностично-корекційну (групові вправи з удосконалення відповідних умінь і навичок) і передбачає формування низки компетенцій особистості.

За допомогою активних методів навчання можна вирішити низку завдань, які доповнюють традиційні підходи до навчального процесу, – розвиток пізнавальних і професійних мотивів та інтересів; виховання системного мислення спеціаліста, що включає цілісне розуміння природи, суспільства, а головне – усвідомлення себе, свого місця у світі; цілісне і повне уявлення про професійну діяльність; навчання колективній розумовій і практичній роботі; формування соціальних умінь та навичок взаємодії у спілкуванні, індивідуального та колективного прийняття рішень; виховання відповідального ставлення до справи, формування соціальних цінностей та установок особистості, колективу, суспільства в цілому [3].

Екологічна підготовка педагога "повинна складати основу сучасного світогляду, етики поведінки (культуру), нового способу життя людини" [6, с. 10]. У професіограмі інженера-педагога мають бути відображені завдання космічного (планетарного), глобального (загальнолюдського), етнічного, державного рівнів, в основі яких лежать норми співіснування системи "Людина – Природа – Суспільство".

Важливою педагогічною умовою реалізації змісту підготовки інженера-педагога є підбір професійно значущого навчального матеріалу, що передбачає виконання творчих завдань професійного змісту, в яких закладено наукову закономірність, виражену за допомогою фактичного матеріалу фахового спрямування. Тому вважаємо, що програма професійної підготовки інженера-педагога повинна включати, по-перше, такі предмети, як "Екологія", "Валеологія", "Фізіологія", проведення екологічних практикумів і соціально-екологічних практик; по-друге, – широкий спектр спецкурсів, які зміцнюють соціогуманітарну підготовку фахівця, – "Екологія і моральність", "Філософія глобальних екологічних проблем", "Екологічна парадигма в освіті" тощо.

Висновки. Основні ідеї безперервної освіти передбачають виховання екологічної культури інженера-педагога і, відповідно, ґрунтуються на тих же принципах, що і процес навчання в цілому. Це сприяє формуванню ціннісних орієнтацій спеціаліста, підвищенню соціальної і професійної компетентності майбутнього інженера-педагога.

Вважаємо, що перспективи подальшого дослідження є такими:

- аналіз теоретико-методологічних основ формування екологічної культури майбутнього інженера-педагога;

- розкриття сутності та змісту формування екологічної культури особистості;

- розроблення моделі формування екологічної культури майбутнього інженера-педагога;

- розроблення технології формування екологічної культури майбутнього інженера-педагога, виявлення педагогічних умов, що забезпечують її ефективність;

- проведення дослідно-експериментальної перевірки дієвості розробленої технології формування екологічної культури майбутнього інженера-педагога і умов, що забезпечують її ефективність;

- узагальнення та аналіз результатів проведеного дослідно-експериментального дослідження; розроблення на основі отриманих даних науково-методичних рекомендацій з формування екологічної культури майбутнього інженера-педагога.

Список використаних джерел

1. Артамонова Е.И. Духовная культура учителя в условиях экологического образования / Е. И. Артамонова // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития : Междунар. науч.-практ. конф. : материалы докл. (15 – 17 сент. 2005 г., г. Москва).– МПГУ : В 2-x ч. – Ч.2. – М.: МАНПО, 2005. – С. 530–535.

2. Белозерцев Е.П. Соборность как путь к новой школе // Русская школа. – 1993. – Вып. 1.

3. Вербицький А.А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение: Монография. – М., 1999.

4. Єфіменко Н.П. Особливості формування екологічної культури студентів вищих технічних закладів освіти: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 / Єфіменко Нонна Петрівна. – Харків, 2000. – 137 с.

5. Іващенко С.Г. Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: дис. ... кандидата. пед. наук: 13.00.04 / Іващенко Станіслав Геннадійович. – Київ, 2004. – 233 с.

6. Лисенко Н.В. Теорія і методика формування еколого-педагогічної культури вихователя дошкільного закладу в системі вищої педагогічної освіти України: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04 / Лисенко Неллі Василівна. – Івано-Франківськ, 1996. – 391 c.

7. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.

8. Новикова Г.П. Экологическая культура в системе духовных ценностей личности / Г.П. Новикова // Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической науки в Едином образовательном пространстве : V Междунар. науч. конф. : материалы докл. (14–15 авг. 2008 г., г. Прага.) – М.: МАНПО, 2008. – С. 40-43.


 
 

Цікаве

Загрузка...