WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу - Реферат

Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу - Реферат

– електронний банк даних творчо обдарованих і талановитих вихованців гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти конкретного навчального закладу, текстові, фото- та відеоматеріали про їхні творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.

Розглянемо також одну з перспективних форм організації діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів – метод телекомунікаційних проектів. Телекомунікаційний проект – спільна навчально-пізнавальна діяльність, пошукова, дослідницько-експериментальна, творча або ігрова діяльність вихованців, в основі якої – використання інформаційно-комунікаційних технологій. Така діяльність має загальну проблему, мету, регламентовані методи і способи розв'язання проблеми, спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому використовується дослідницький метод навчання, а самі комп'ютерні технології є не предметом навчання, а засобом пізнання. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю сутністю завжди міжпредметні. Розв'язання навчальної проблеми, закладеної у кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття і можливість самореалізації і самоствердження у процесі пошукової або дослідницької діяльності.

Телекомунікаційні проекти, що запроваджуються в навчально-виховний процес та дозвіллєву діяльність гуртків, творчих об'єднань, мають високу результативність за умови, якщо у процесі їх реалізації вихованцями враховується таке:

– передбачаються постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними, фізичними, соціальними та іншими явищами, які потребують пошукової, дослідницької або експериментальної діяльності в різних регіонах;

– реалізується порівняльне пізнання, вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

– планується порівняльне вивчення ефективності використання одного і того ж або різних – альтернативних – способів розв'язання проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;

– пропонується спільне творче розроблення певної ідеї.

Зрозуміло, що проекти такого виду можуть бути реалізовані лише за наявності телекомунікаційної мережі, яка утворюється сполученням комп'ютерів різноманітних типів за допомогою швидкодіючих телефонних, супутникових та інших ліній зв'язку в певну ієрархічну структуру. Обмін інформацією у такий мережі повинен бути упорядкованим.

На сьогодні існують кілька національних, регіональних та міжнародних програм, що працюють за мережевим принципом: EuroSchoolNet, Orilla Orilla, GLOBE та інші. Цікавим є досвід застосування проектного методу із використанням комп`ютерних телекомунікацій у програмі I*EARN (International Educational And Resourse Network– Міжнародна ресурсна та освітня мережа), яка в Україні функціонує із 1998 року. Ця мережа нині об'єднує учнів та вчителів приблизно 100 країн світу, які разом співпрацюють у громадянських, екологічних, наукових та художніх проектах.

В Україні основним напрямам діяльності програми АЙОРН є такі:

– участь в міжнародних освітніх програмах, створення нових та співучасть у міжнародних освітніх телекомунікаційних проектах;

– розвиток національної освітньої мережі із застосування сучасних телекомунікаційних технологій у навчальних закладах України;

– підвищення кваліфікації вчителів – на семінарах, за дистанційною формою навчання; активна співпраця з програмою "Інтел. Навчання для майбутнього".

Клієнтами нашої освітньої організації є діти віком від 3-х до 18-ти років, їхні батьки і педагогів різних категорій навчальних закладів міста. На основі проведеного анкетування серед учнів та їх батьків зроблено висновок, що вони мають такі потреби:

– знання (з різних галузей);

– практичні вміння;

– спілкування;

– неформальні стосунки;

– емоційна захищеність.

Загалом дослідження сприяло виявленню наявності тенденції до розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на всі напрями освітньої і виховної діяльності; на його основі зроблено висновок, що рівень зацікавленості педагогів та учнів в оволодінні спеціальними знаннями і навичками у сфері інформаційно-комунікаційних технологій є високим.

Аналіз отриманої інформації дозволив систематизувати потреби суб'єктів навчального позашкільного процесу, а саме:

– активне використання в навчальному процесі ІКТ (70% учнів, 47% педагогів);

– розширення мережі гуртків за рахунок відкриття гуртка комп'ютерного дизайну, клубу телекомунікаційних проектів, творчої режисерської майстерні, гуртка ландшафтного дизайну тощо (відповідно до зазначеного за результатами анкетування за допомогою опитувальника ОПС одержали такі дані: 42% учнів, 37% батьків, 28% педагогів);

– підвищення фахового рівня педагогів у галузі використання ІКТ (за результатами діагностичних карток педагогічних працівників);

– створення умов для неформального спілкування вихованців під час перебування у позашкільному навчальному закладі (56% гуртківців, 32% батьків);

– психологічний супровід процесу впровадження нових освітніх технологій.

Пріоритетною проблемою, над якою працюватиме педагогічний колектив у 2007-2009 рр., визначено створення системи впровадження новітніх інформаційних технологій у багатогранну діяльність ЦТДЮ "Соняшник".

Результати дослідження зумовили копітку, ґрунтовну роботу педагогічного колективу над розробленням стратегії і способів реалізації зазначеної проблеми. Зокрема, це передбачає таку діяльність:

– підготовка навчально-методичної бази, удосконалення матеріально-технічної бази, що відповідає вимогам сучасності, за рахунок бюджетних асигнувань, залучення позабюджетних коштів;

– вирішення питання кадрового забезпечення, підвищення фахового рівня педагогів, формування позитивної мотивації у педагогічних працівників щодо оволодіння та використання у професійній діяльності комп'ютера;

– формування у педагогів-позашкільників інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності; вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм гурткової і масової роботи;

– розроблення технології впровадження інформаційних засобів навчання у діяльність закладу, зокрема, в організацію гурткової роботи, у процес виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей, проведення міжгурткових і міських масових заходів, у науково-методичну роботу, управлінську діяльність тощо;

– підготовка і прийняття управлінських рішень з оновлення змісту і форм діяльності позашкільного навчального закладу за умови створення системи використання ІКТ.

Висновки. Отримані дані свідчать про актуальність і перспективність обраної проблеми, розв'язання якої може стати потужним фактором створення моделі оновленого позашкільного закладу на засадах використання сучасних інформаційних технологій.

Список використаної літератури

1.Закон України "Про позашкільну освіту" // Позашкільна освіта в Україні (нормативно-правові акти). – К.: НЕНЦ, 2002. – С. 3-32.

2.Закон України "Про Національну програму інформатизації" // Урядовий кур'єр. – 1998. – 12 березня. – С. 9-12.

3. Концепція позашкільної освіти та виховання // Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 192-203.

4. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М. Мадзігона та Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 276с.

5.Габрусєв В. Вивчаємо комп'ютерні мережі. – К.: Шкільний світ, 2005. – 128с.

6.Габрусєв В. Використання у навчальному процесі сучасних операційних систем // Інформатика. – 2003. – № 4. – С. 6-8.

7.Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології // Інформатика. – 2005. – № 15-16. – С. 3-95.

8.Гутман Г.Д. Учебные мини-проекты на Delphi. – М.: Чистые пруды, 2005. – 32с.

9. Дашниц Н.Л. Телекоммуникационные проекты в современной школе // Информатика и образование. – 2001. – № 2. – С. 63-65.

10.Дорошенко Ю. Комп'ютерна графіка в старших класах. – К.: Шкільний світ, 2005. – 128 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...